Gå til sidens hovedinnhold

Kutt eller skatt? | Morten Dåsnes (SV)

– Hole er et godt sted å bo med flott natur, kulturlandskap, godt idretts- og kulturtilbud og gjennomgående høy kvalitet på tjenestene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom tverrpolitisk samarbeid som blant annet medførte innføring av eiendomsskatt, nødvendige kutt og effektivisering og stor innsats fra ansatte kom vi godt og raskt gjennom årene i ROBEK.

I en periode uten behov for store investeringer har vi etablert en sunn økonomi med positivt driftsresultat.

Noen faller utenfor

Men også i Hole er det noen som faller utenfor. Vi bør ta et tak for å jevne ut de sosiale forskjellene særlig slik at alle barn får like muligheter. Og det er grenser for hvor mye kutt og effektivisering vi kan forutsette uten at det går ut over både tjenestetilbud og ansatte.

Nå venter utbygging av ungdomsskolen i 2024-2025, omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede i 2029-2030, og deretter utvidelse Sundvollen oppvekstsenter og nye barnehager. Og vi må ta tak i et vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov på eksisterende bygg og anlegg på ca 100 millioner.

Fellesprosjektet vei og jernbane gjør at det er stor usikkerhet knytta til eksakte tidspunkt, og alle investeringer er ikke tatt med i oversikten. Men at behovene kommer er sikkert.

Må kuttes 12 prosent

Kommunedirektørens vurdering er at det fra 2026 i snitt må kuttes og effektiviseres i tjenestetilbudet på ca 12 prosent for å nå målet om 1,75 prosent i driftsresultat.

Kuttet i 2026 sammenlikna med budsjett for 2022 er beregna til 22,7 millioner – omtrent like kraftig som da vi skulle ut av ROBEK.

Det vil merkes. Særlig fordi vi nylig har vært gjennom kraftige kutt og fordi ansatte er slitne etter å ha stått på ekstra gjennom en lang og krevende koronaperiode.

Alternativ plan

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og SV la i formannskapet fram en alternativ plan for kommunen.

Vi legger til grunn Støre-regjeringas budsjettforslag som innebærer mer i rammeoverføring til kommunene, og forundres over at Senterpartiet tror mer på budsjettet til den avgåtte Solberg-regjeringa enn på budsjettet fra egen regjering.

Vårt utgangspunkt gir oss handlingsrom til å styrke viktige oppgaver og tilbud i kommunen. I tillegg må vi innføre en moderat eiendomsskatt. Dette gjør at vi kan ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, fryse prisen på SFO-deltakelse, styrke helse og omsorg, og kulturtilbudet, bygge gang- og sykkelveger og styrke vedlikehold av bygg og anlegg.

Årlig 10 millioner

I tillegg kan vi årlig sette av ca 10 millioner til investeringene som venter. Dessuten holder vi av en halv million i året til uforutsette utgifter som følge av veg og bane. Det kan komme godt med i møtet med Nye veier.

Høyre og Senterpartiet mener visst at det viktigste i Hole-politikken er å unngå eiendomsskatt. For meg er det mye viktigere at barn og unge i Hole har en trygg oppvekst med barnehage, skole og fritidstilbud, og at eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser og andre særlige behov får nødvendig hjelp og et verdig liv.

Jeg betaler gjerne noen tusenlapper i eiendomsskatt for å sikre at vi klarer å overlevere Hole til neste generasjon med minst samme kvaliteter på bygg og tjenester som i dag.

Kommentarer til denne saken