Ut på TUR!

På fis­ke­tur: Det var tid til å fis­ke un­der­veis.Gam­melt post­kort

På fis­ke­tur: Det var tid til å fis­ke un­der­veis.Gam­melt post­kort Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel
DEL

Det var en gang. Da Hen var ver­dens nav­le for tu­ris­ter på ferd i vårt vak­re ?Rin­ge­ri­ke. Det er gan­ske len­ge si­den.

Tu­ris­me: Det var den gan­gen en rei­se tok så lang tid at det ikke var van­ske­lig å ha noe å for­tel­le da du kom til­ba­ke igjen.

Sånn i be­gyn­nel­sen av 1900-tal­let, for eks­em­pel, da det mes­te av trans­por­ten fore­gikk til fots, til hest, til vanns el­ler med tog.

Du kun­ne for eks­em­pel star­te i Kris­tia­nia og gå den gam­le ær­ver­di­ge kon­ge­vei­en over Bæ­rums Verk og trå for­sik­tig ned Krok­klei­va.

Over­nat­te på Sund­vol­den og kom­me deg over til Krok­sund og vi­de­re mot Hø­ne­foss. Her kun­ne du gå på Hø­ne­foss sta­sjon og ta to­get til Hen. Som på den ti­den var ver­dens nav­le.

Før den kort­li­ve­de Sperillbanen kom, var Hen sta­sjon knu­te­punk­tet til tra­fik­ken opp­over Spe­ril­len. Hen sta­sjon, der det var alt fra eks­pe­de­ring av tog, rei­sen­de og gods.

Ved elva lå Hen gjest­gi­ve­ri, som bød både på seng og mat til fa­ren­de folk før de skul­le vi­de­re i ver­den.

Al­le­re­de i 1868 ble DS Bægna satt inn i per­son- og gods­tra­fik­ken på Ådalselva og Spe­ril­len. Damp­bå­ten an­løp en rek­ke plas­ser langs både elva og i Spe­ril­len, først opp til nes i Ådal, men fra 1869 gikk den også opp Beg­na fra Nes til Sør­um i Beg­na­da­len.

Men det var før Sperillbanen kom. Den ble byg­get i 1926 og åp­net da til Fin­sand og er en gren av Randsfjordbanen.

Ba­nen gikk gjen­nom Ådal og var 24,9 km lang. Den had­de fem sta­sjo­ner, Grøn­vold, Hal­ling­by, Som­da­len, Ring­mo­en og Spe­ril­len (Fin­sand).

Ved Fin­sand ble det kai for om­las­ting fra jern­ba­nen og Bægna kun­ne fort­set­te i tra­fikk fram til 1929. Der­et­ter var det mo­tor­båt fram til 1932. Og så var det slutt.

Sperillbanen fikk nem­lig en svært kort le­ve­tid. Al­le­re­de i 1933 ble det ved­tatt å leg­ge ned per­son­tra­fik­ken ved ba­nen, mens gods­tra­fik­ken ble lagt ned i 1957.

På Sperillbanen har det sis­te to­get gått for len­ge si­den. Men det er fort­satt mu­lig å kjø­re tog fra Hø­ne­foss sta­sjon til Hen.

Det er det også pla­ner om å gjø­re, når his­to­ris­ke tog og vog­ner set­ter seg i be­ve­gel­se i regi av Sam­ferd­sels­his­to­rie-in­ter­es­ser­te.

Og alle vi som has­ter for­bi på tur, kjø­rer sjel­den ned­om Hen. E 16 har ok­ku­pert alle fe­rie­fa­ren­de som har fått helt and­re trans­port­mid­ler enn de som re­gjer­te vei­er, el­ver og skin­ne­gan­ger for len­ge si­den.

Ringerikes Blad beklager at vi tidligere kom i skade for å skrive at Hen Gjestgiveri ikke lenger er i drift. Innehaver Einar Rokseth kan fortelle at stedet tilbyr overnatting, både på gjestgiveriet og på Hen Stasjon rett over veien.

Øyvind Lien, redaktør

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags