Gjennom artikler i Ringerikes Blad ser vi at ordfører i Hole Syver Leivestad med flere, kjemper iherdig for å få Helgelandsmo-krysset inn på statens planer for FRE16 gjennom Hole.

LES OGSÅ: Viken lover E16-støtte til Eggemoen-Nymoen: – Det stemmer, sier Olav Skinnes

Det kan være fristende å komme med noen kommentarer til støtte for ordførerens kamp.

Det norske storsamfunnet ved Stortinget ønsker å legge en firefelts vei tvers igjennom Hole, i et enestående kulturlandskap. Deler av kulturlandskapet i kommunen blir vurdert som så verdifullt at det er inkludert i en nasjonal oversikt over Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, altså et landskapsrom egentlig bør vernes.

Dette viser at det eksisterende kulturlandskapet i Hole har stor verdi både for nasjonen Norge og for innbyggerne i Hole.

Dratiske inngrep

Den planlagte E16, og jernbanesporet som følger parallelt med veien, vil medføre meget drastiske inngrep i kommunens kulturlandskap. Slike inngrep har innbyggerne i Hole måttet akseptere som et resultat av en demokratisk prosess på nasjonalt nivå.

Det er rimelig å mene at når storsamfunnet gjennomfører en plan som er så viktig for nasjonen Norge, må storsamfunnet kunne gi en viss kompensasjon til lokalsamfunnet.

En slik kompensasjon kan for eksempel være å innfri tre viktige ønsker fra Holes befolkning:

  1. FRE16 må tillate en jernbanestasjon i Hole
  2. Traseen for FRE16 må være så skånsom som mulig, der den legges gjennom bygda
  3. Som en investering i framtiden må storsamfunnet ta seg råd til å bygge et ønsket veikryss ved Helgelandsmoen

Så langt i prosessen er de to første punktene ivaretatt, men de faller også sammen med storsamfunnets interesser. I så fall gjenstår bare ett viktig ønske fra Hole, nemlig punkt 3) veikryss ved Helgelandsmoen.

Det eneste store ønsket

Et veikryss ved Helgelandsmoen er i realiteten det eneste store ønsket som kommer fra lokalsamfunnets talsmenn i dette prosjektet. Derfor har vi liten forståelse for at storsamfunnet prøver å spare inn noe i størrelsesorden 100 til 200 millioner kroner i et så omfattende prosjekt.

FRE16 er et prosjekt som skal være nyttig for nasjonen og lokalsamfunnet i uoverskuelig framtid, så en kortsiktig innsparing av en sum, som det her er snakk om, hører ikke hjemme i tankegangen om et så viktig framtidsperspektiv for vei og jernbane i Norge.

LES OGSÅ: Nye E16 skal gå tvers gjennom anlegget: – Når motorveien kommer må vi finne en annen løsning

Det var en meget betydelig motstand i lokalbefolkningen da trasé for vei og jernbane ble diskutert i en tidlig fase av prosjektet.

Men lokalbefolkningen har altså lojalt akseptert storsamfunnets ønske om den valgte traseen, og må avfinne seg med at kommunen dermed blir drastisk gjennomskåret og nærmest delt i to.

Derfor er det forventet at også storsamfunnet aksepterer det eneste store ønsket fra lokalbefolkningen i forbindelse med FRE16.

Ordføreren skal vite at det er mange sambygdinger som gir ham full støtte i kampen for veikrysset ved Helgelandsmoen.