De mange innlegg og meninger om Ringeriksbanen, viser et behov for å illustrere de klanderverdige forhold som er vedtatt i «Detaljplan og teknisk plan, Fagrapport Miljø, Vannkvalitet Steinsfjorden, Strekning 3.»

Både NIVA og Bane Nor har tidligere påstått at deres arbeid kun er utført etter forskningsfaglige kriterier. Det burde innebære at den forskning de utfører er objektiv.

En objektiv forskning er sannhetssøkende, og henter sitt materiale upåvirket av annet enn alle forhold omkring det materiale eller område det forskes på.

Fjerning av begge veifyllingene

NIVA har i mange år forsket på vannkvalitet i Steinsfjorden, og på hvilke tiltak som kan forbedre vannet i fjorden. I flere rapporter, med den sist reviderte i 2006, konkluderte NIVA med at en fjerning av begge veifyllingene og maksimal mudring av sundene, ville gi en momentan bedring på ca. 17 prosent reduksjon i alge-mengde.

Modellforsøkene som ga dette resultatet, ble utført med en simulert vannmengde. Grunnboringer viste at det er mulig å mudre ned til kote 59, både i sundet på østsiden, mot Sundvollen, og i sundet på vestsiden.

Siden normalvannstanden er mellom kote 62 og 63, ble beregningene utført med en dybde på 3 meter, og med en bredde på 100 meter i hvert sund. Omregnet i areal av tverrsnittet, gir det et areal på 300 kvadratmeter for hvert sund. Det ble simulert med uendret dybde i bruåpningen.

Figur 1 illustrerer grunnlaget for NIVA-rapporten fra 2006.

Bryter med prinsipper

Rapporten til Bane Nor er utarbeidet i løpet av 2017- 2018. Denne viser tydelig at NIVA bryter med sitt prinsipp om å være forskningsmessig uavhengig. Modelleringen er utført uten sundet på Sundvoll-siden.

Mudringen i det vestre sund er utført i en 50 meter bred kanal, fra kote 63 til kote 61. Modelleringen gjennomføres følgelig med en vannmengde der tverrsnitt-arealet er på 110 kvadratmeter, se figur 2. Resultatet ble at den samme vindstyrke, 3 meter pr. sekund, resulterte i en endring i positiv vanntransport på ca. 4 prosent.


Dette resultatet er altså NIVA og Bane Nor sitt grunnlag for å påstå at vinden ikke vil kunne påvirke strømforholdene gjennom Kroksundet.

Det må sies at NIVA i rapporten nevner et forbehold, sitat:» Det må understrekes at dette kun er et mulig utgangspunkt for en mudring, og må vurderes nærmere hvis en gjenåpning skal detaljeres.»

Dette utsagnet viser jo enda klarere at denne rapporten er tilpasset Bane Nor sitt diktat. Med andre ord, rapporten er «fikset», eller «pyntet på» med ett formål, å gi Bane Nor et grunnlag for å avskrive hva vinden kan bety for Steinsfjorden.

«Vinden blæs synna og vinden blæs norda»

Mange tenker kanskje som Einar Skjæraasen skriver i ett av sine dikt: «Vinden blæs synna og vinden blæs norda», og det er dette NIVA har lagt til grunn for sin forskning. De lyver altså både for seg selv og oss, og fører alle bak lyset, ved å ignorere den dominerende vindretning som NIVA i 2006 la til grunn.

En dominerende vindretning betyr at vinden i en bestemt retning har lengre varighet enn i andre retninger. Over tid vil dette ha en stor virkning på vannutskiftningen.

Økokrim skriver dette: «Korrupsjon er ikke et entydig begrep, og omfatter i sin vide forstand også det å påvirke andre til å utføre arbeidet sitt på en bestemt måte, såkalt påvirkningshandel... konkret vil korrupsjon blant annet kunne medføre at kontrakter ikke inngås med de leverandørene som er best kvalifisert, miljømessige hensyn ikke blir ivaretatt».

NIVA påvirket av Bane Nor

Det trengs ikke mye fantasi for å konkludere med at NIVA er påvirket av Bane Nor for å gjennomføre dette modellforsøket.

Vannkvaliteten i Steinsfjorden er av en slik art, at den ifølge Vanndirektivet krever tiltak. Med det som bakgrunn, må samarbeidet mellom NIVA og Bane Nor karakteriseres som miljøkriminalitet. Rapporten er vedtatt i departementet.

Jeg velger å tro at dette vedtaket er gjort uten detaljert kjennskap til hva NIVA tidligere har dokumentert, og uten bevissthet om alle detaljer i gjeldende rapporter.

Bane Nor svarer på kritikken

– Vi i Bane Nor avviser påstanden om at vi har diktert NIVA i sin utredning om vannkvaliteten i Steinsfjorden, og at rapporten er fikset. Bane Nor er et statsforetak og følger de lover og krav som gjelder for offentlig planlegging og utbygging. Vi tar også sterk avstand fra påstandene om korrupsjon, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Thea Rønneberg.

Hun viser også til et utfyllende svar gitt under dette tidligere innlegget om Steinsfjorden.