En vurderingsfeil av virkningene ved inngrepene her, vil utløse erstatningskrav som aldri kan innfris eller bøtes på, enten det gjelder for private eller for felleseiet Hole.

Bane NOR vil gå bakover i tiden og skylde på det nedlagte Jernbaneverket som hadde fått sin marsjordre fra Samferdselsdepartementet.

Også NIVA har et ansvar

Videre kan Bane NOR, med rette, også kaste ansvar på NIVA for gal og mangelfull utredning av vannutskiftningen gjennom sundet.

Men dette fritar ikke Bane NOR som ansvarshavende fra å gjøre sine egne vurderinger, samtidig som man vil peke på den politiske oppmuntringen fra begge Ringerikskommunene.

Resultatet blir at alt løser seg opp i bortforklaringer og ansvarsfraskrivelse. Hole sitter igjen med en bunnskrapet kommunekasse, for som vi alle vet, kan ikke staten gjøre feil.

Juvelen for Bane NOR

Glem ikke at den største økonomiske interessenten er Bane NOR selv, og at Ringeriksbanen er utpekt til juvelen i statsselskapets portefølje med all sin prestisje som følger.

Hvis ikke Hole tenker på seg selv, er det ingen andre som gjør det.

Det hviler et selvstendig ansvar på Hole kommune i å forsikre seg om at alle lovpålagte krav til anlegget som angår Hole, er på plass.

LES OGSÅ: «I Norges største byggeprosjekt løser man de største vanskelighetene ved å lukke øynene» | Kåre Bech

Det finnes derfor ingen grunn til ikke å kreve en gjennomarbeidet konsekvensutredning av Kroksund og Steinsfjordens fremtidige tilstand basert på Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven, Vassdragsloven samt Veiledningsnotat – «Konsekvensutredninger for planer etter Plan- og bygningsloven».

Naturmagfoldloven

Dertil burde kommunen også ta frem Ramsarkonvensjonen som Norge har bundet seg til. La meg minne om at en ufullstendig konsekvensutredning, er i seg selv et brudd på Naturmangfoldloven som er en del av Grunnloven.

Etter det jeg kjenner til, finnes det i lovverket ingen krav til kostnadsberegning eller kostnadsoverslag for et omsøkt prosjekt. Men når det som her, dreier seg om Fastlands Norges største byggearbeid, til en pris som trolig ikke kommer under 80 mrd. kr, gjennom et nær sagt folketomt område, ligger det i kortene å følge kravet om alternative traséer.

Leie inn ekspertise

Hvis ikke Hole kommune selv har kompetente folk i egne rekker til å ettergå Bane NORs arbeider i Kroksund, får man leie inn uhildet ekspertise. Emnet Kroksund og for øvrig hele Ringeriksbanen, er altfor dyrebart til å spille rulett med.

Til sist dette: Da NIVA avsluttet sine undersøkelser i 2006 om tiltak for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden, var konklusjonen klar:

Fjern dagens veifyllinger i Kroksund og mudr opp sundene for å øke vannutskiftingen og for å åpne for vinddrevne strømmer.

Da NIVA avsluttet sine undersøkelser i 2018 på bakgrunn av planlagt bro for kryssing av Ringeriksbanen, ble konklusjonen den stikk motsatte.

Naturgitte forhold i Kroksund var de samme i 2018 som i 2006, men nå kunne det i stedet fylles igjen, uten noen negativ virkning på Steinsfjorden!

Hvordan lar dette seg forklare? Kan det ha noe å gjøre med at i 2006 var ikke Bane NOR oppdragsgiveren?

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: Om å vente på toget | Kåre Bech