Det er hva Quasar har søkt om, og som kommuneoverlegen ikke har noe imot.

Men, så er spørsmålet:

– Blir det satt i gang drift? Og hvordan er framdriften for datasenteret på Viul?

Delikat situasjon

– Grunnet den svært delikate situasjonen denne type prosjekter er i både regionalt og nasjonalt har vi dessverre ikke kapasitet til å ha en dialog med mediene for tiden. Jeg ber om forståelse for det, sier Kristian Osestad i Contentio.

Det er han som utreder prosjektet for Quasar Servicesenter om å starte datasenter i de tidligere lokalene til Huthamaki på Viul. Nå er han opptatt med å få prosjektet på skinner etter at det sporte av i budsjettdebatten i november.

Prosjektet ble omtalt i høst. Da fortalte Osestad om et datasenter som skulle drive med utvinning av kryptovaluta i noen grad, men som også skulle benytte og utvikle kunstig intelligens (artificual Intelligens).

Da vi snakket med Osestad i september i fjor, sa han følgende:

– Her planlegges det samlokalisering av data og IT-senter som både kan drive med forskning og akademia. Og lokalene skal selvsagt oppgraderes betydelig etter å ha stått tomme i mange år.

– Hitech og cleantech, sier Osestad, og mener at denne kombinasjonen med tilgang på de råeste supercomputerne i Norge og ekstrem høy kompetanse fra flere aktører kan øke sannsynligheten for at de store datasenteraktørene kan komme til å banke på døra i framtiden.»

Nære naboer til det planlagte datasenteret klaget og var redd for støy, men Osestad mente de ikke hadde noe å frykte.

El-avgiften

I budsjettforhandlingene på regjeringsplan fikk imidlertid planene en knekk da det ble foreslått at datasentre skulle betale full elavgift, ikke til lavere pris, slik det hadde vært inntil da. Ordningen skulle gjennomføres fra 1. januar 2019, men er senere utsatt til 1. mars i år. Hva resultatet bli, vites ikke per dags dato, men datasenterbransjen skjelver i nyetablerer-buksene.

Både Kryptovault (som blant annet driver på Follum) og andre datasentre frykter nå at datasentersatsingen i Norge kan være en saga blott.

Får trolig rammetillatelse

Quasar Servicesenter Norway AS har likevel søkt om rammetillatelse og dispensasjon for drift og får svar fra Ringerike kommune om at det er greit så lenge man holder seg innenfor de støygrensene som tilrås.

De støtter seg til en støyrapport Cowi har lagt fram for et planlagt datasenter på Viul, som opplyser at de vurderer verdien som tilstrekkelig lav (39 dB) og at det er liten sannsynlighet for at naboer blir plaget av støyen eller at det vil bli støyklager.

Kommunelegen presiserer at det ikke foreligger nasjonale retningslinjer for støy fra datasentre. Derfor må både rammetillatelse og dispensasjon gis under forutsetningen av at støybelastningen må sjekkes av en kompetent støykonsulent i innledningen av driftsperioden.

Hvis støyberegningene overstiger de omsøkte 39 dB må det gjennomføres tiltak.