Her kan du stille spørsmål til det meste og få svar. Du inviteres også til å komme med dine meninger og forslag. Du oppfordres til – «ring, skriv eller møt opp».'

Kommunikasjonssjef Mats Øieren er ansvarlig redaktør for «RINGVIRKNINGER». Dette er en informasjonsavis fra Ringerike kommune til alle husstander i Hole, Ringerike og Jevnaker.

Sitatene i dette innlegget er hentet fra denne informasjonsavisen.

LES OGSÅ: Ringvirkninger – informasjon eller propaganda? | Siri B. Berrefjord

Mennesker + systemer = samfunn

Utviklingen på Ringerike er avhengig av at forholdet mellom mennesker og systemer fungerer i praksis.

Opplyste borgere er en avgjørende forutsetning for delaktighet, innflytelse og demokratisk kontroll. Ringerike kommune har utviklet et omfattende system for informasjon og kommunikasjon med sine innbyggere.

Les også

Hadde jeg vært politiker nå ville jeg ha «vibrert innvendig»

Systemet er bygd opp om at alle parter deltar aktivt. Utvikler dialog. Et samspill der vi henter ut og levere det vi trenger fra hverandre. Hvordan fungere dette i dag?

Ringvirkninger

Forsiden til «RINGVIRKNINGER», mars 2022, er preget av et stort bilde ordfører Kirsten Orebråten og hennes appell til leserne:

«- Vi er klar for å møte en spennende framtid med gode beslutninger og god styring. Velkommen til å bli med videre!»

Ordfører Kirsten Orebråten åpner deretter med «Kjære innbyggere!». Her viser hun til hva som er formålet med mars-utgaven 2022:

«Vi sier og ønsker dere velkommen til fortsettelsen. En fortsettelse hvor vi sammen skal legge til rette for framtiden og det gode innholdsrike livet».

Samarbeid

Hun viser videre til – «Vi har også nye arenaer for dialog og samarbeid mellom kommunen, innbyggerne og andre aktører i samfunnet» – men hun oppgir ikke hva hun sikter til i denne sammenheng.

Orebråten slår fast at: «Samarbeid er det som går igjen i alt arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet videre!»

Reelt samarbeid er avhengig av et system der partene kommuniserer på ulike arenaer, utfordrer og informerer hverandre. Er i dialog og kan gjensidig påvirke hverandre. En situasjon der alle parter har muligheter for innflytelse på «veien videre».

Propagandaorientert

Formidling av informasjon kan gjennomføres på en kritisk, realistisk og faktaorientert måte eller på en forventningsbasert, populistisk, propagandaorientert og ukritisk måte.

Den første metoden bør foretrekkes. Innbyggeravisen «RINGVIRKNINGER» preges av den andre.

Les også

Informasjon eller propaganda fra Ringerike kommune?

Det er riktig som assisterende rådmann Heming Rudrud Herdlevær sier, at nasjonale forventninger hører med når kommunen planlegger.

Men er det nå så sikkert at: «Dersom kommunen ikke hadde planlagt for økt bosetting i bykjernen, nært kollektivknutepunkt, hadde det blitt fremmet innsigelser til planen, og utviklingen ville stått på vent», side 3, Heming Rudrud Herdlevær.

En selvstyrt kommune

Ville det heller vært naturlig å understreke Ringerike som en selvstyrt kommune? Henvise til lokaldemokrati, og hvordan ta et større eget ansvar for det som skal skje. Se til forskjellen mellom «by og land». Ta inn over seg at Hønefoss er en småby.

«Framtiden – et resultat av godt samarbeid».

«Vi skal sammen legge til rette for et aktivt lokaldemokrati hvor de gode løsningene skapes gjennom medvirkning og samarbeid. Dette skal sikre dagens innbyggere og kommende generasjoner gode muligheter og et godt lokalsamfunn», side 12, Ringerike.kommune.no

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling handler om samspill mellom mennesker og systemer. Systemer som utvikles over tid, men som også kan endres gjennom umiddelbare reformer hvis det er nødvendig og forsvarlig.

Les også

– Saken om høyhus ved fossen har vist at folk er interessert og mobiliserer

«Det er forventet økt vekst og utvikling som følge av Ringeriksbanen og ny E16», side 9, Ingvild Skaset, kommuneplansjef.

Skal innbyggere og kommune kunne spille på lag bør de lokale argumentene for å samarbeide komme fram. Innbyggerne er lei av «drømmen om FRE16». Den har utspilt sin rolle.

Det er «fortellingen om framskritt og utvikling i vår region basert på egne mål og ressurser» som nå bør vektlegges. Her har den planansvarlige enheten i kommunen en konkret utfordring. Iverksette en prosess preget av samarbeid.

«Vår viktigste jobb er å legge til rette for næringsutvikling, og vi fokuserer på proaktiv arealforvaltning», side 10, Harriet Slaaen, næringssjef.

Hva med å lytte både til innbyggere og eiendomsutviklere? Er det ikke det kommunen vil?

De planansvarlige bør ta inn over seg at «innbyggerressursen» er vel så viktig som et oppegående næringsliv. Denne ressursen bør også inspireres, utvikles og pleies.

Et helhetlig bilde

Innbyggeravisen «RINGVIRKNINGER» etterlater et inntrykk av at det eksisterer en «monokultur» i Ringerike kommune. En kultur der det ser ut til at alle baserer seg på at FRE16 framstår som løsningen på framtidens utfordringer.

Kommuneplanen legger opp til at Hønefoss skal framstå som regionhovedstad for dem som bor på Ringerike.

Innbyggerne på Ringerike har tatt opp en rekke temaer knyttet til utviklingen i Hønefoss til debatt i Ringerikes Blad. I «RINGVIRKNINGER», mars 2022, er det ingen spor av denne debatten.

Hvordan kan kommunen gå utenom disse synspunktene når hovedbudskapet deres i «informasjonsavisen» er samarbeid?

Ferske meninger

Innbyggerne på Ringerike ser ikke ut til å gi opp. I meningsinnlegget «Politikk i klemme?», RB, lørdag 18. juni 2022, viser Øystein Teigre til de utfordringene kommunestyret har stått overfor de to siste årene.

Min oppsummering i tre ord: Mangel på samarbeid.

Mangel på – informasjon, fakta, kommunikasjon, dialog og gjensidig innflytelse.

I samme avis er meningsinnlegget «Ny byplan?». Her viser Jan Solgård til at Hønefoss trenger en bærekraftig framtidsrettet trafikkløsning.

Tilrettelegging av infrastruktur

Solgård minner oss om at samfunnsplanlegging og byplanlegging må starte med tilrettelegging av infrastruktur. Et helhetlig veisystem er nøkkelen til løsning av en rekke utfordringer.

Fortsetter kommunen å gi løyve til eiendomsutviklerne om å bygge ned byen bit for bit – blir en bærekraftig framtidsrettet trafikkløsning mer og mer vanskelig å få til.

Kan hende bør faglig ansvarlig for samfunnsutvikling Heming Rudrud Herdlevær sette foten ned. Foreslå for kommunestyret å innføre full byggestopp inntil en framtidsrettet trafikkløsning er på plass.

Veien videre gjennom samarbeid?

Både politikere og administrasjonen er opptatt av å snakke om samarbeid. Gode intensjoner om å spille på samme lag er ikke nok. Nå er det tid for å finne veien videre gjennom samarbeid.

Det som teller er resultater som både innbyggere og næringsliv er fornøyd med. Det innebærer samarbeid som legger opp til både medvirkning, dialog og innflytelse.

Hva kan vi hjelpe deg med?

En rekke innbyggere har gjennom lengre tid gitt uttrykk for hva de mener om veien videre for Ringerike og Hønefoss som region by. Innbyggerne har allerede lagt fram mange tanker. Mye tid har gått med. Mange frustrasjoner er skapt.

Til nå framstår «Hva kan vi hjelpe deg med?» som en invitasjon til samarbeid uten noe reelt innhold. Taushetskulturen har altfor lenge preget kommunen.

La det ikke bli en vane!