Ni av ti barn som ikke kan bo hjemme med sine foreldre bor i fosterhjem. Vi trenger å forsterke fosterhjemsomsorgen i norske kommuner, for å sikre stabilitet i den offentlige omsorgen av barn som er blitt sviktet. De skal ikke sviktes igjen.

Barn i fosterhjem har svak rettssikkerhet og blir ofte kasteballer i et barnevernssystem som har lite tid til fokus på kvalitet. Over 25 % av barna utsettes for fem uplanlagte og ikke-ønskede flyttinger. Det er en ytterligere stor belastning for barnet, og en stor samfunnskostnad. Ifølge Oslo Economics´ beregninger påfører én flytting kommuneøkonomien en kostnad på mellom 1,1 og 5,7 millioner kr, de første 12 månedene.

Barn står i kø, med livene sine på vent...

I Fosterhjemsundersøkelsen 2022 melder 48 % av fosterforeldrene at de er usikre eller ikke vil anbefale andre å bli fosterforeldre. Det er ikke barna som er årsaken til dette, men rammen og forutsigbarheten i oppdraget oppleves ikke som trygg, offentlige beslutninger oppleves ikke til barnets beste, konflikter med barnevernstjenesten og utfordringer i privat økonomi som følge av oppdraget. Totalsummen av alle ekstrabelastninger gjør at de ikke uten videre kan anbefale andre å bli fosterhjem. Dette er en fallitterklæring for norsk fosterhjemsomsorg slik vi ser det.

Fosterhjemsoppdraget – et komplekst rehabiliterings- og omsorgsoppdrag

Med barnevernsreformen er ansvaret for fosterhjemsomsorgen, både oppgaver og økonomi, lagt til kommunepolitikerne. Vi i Norsk Fosterhjemsforening får nesten daglig henvendelser fra fortvilte fosterforeldre som melder fra om at det er kommuneøkonomien som bestemmer tiltak rundt barnet, og ikke barnets behov. Et fosterhjem er et komplekst rehabilitering- og omsorgsoppdrag, der det jobbes med tilknytning og utviklingsstøttende omsorg hver eneste dag. Dette komplekse oppdraget må anerkjennes. Kommunen må gi både fosterforeldre og ansatte i de kommunale barnevernstjenestene arbeidsforhold og handlingsrom som gjør det mulig å utøve kvalitet i arbeidet, og skreddersøm rundt hvert enkelt barn. Har din kommune nok fosterhjem og opplever disse forutsigbarhet og gode beslutninger til barnets beste?

Forsterkninger rundt et barn i fosterhjem gir stabilitet og er god samfunnsøkonomi

Skal din kommune lykkes med å ivareta disse barna, må kommunebudsjettet også ta høyde for dette:

• Følg de statlige anbefalingene, de er kunnskapsbaserte og gir bedre forutsigbarhet.

• Sett inn forsterkninger der fosterforeldre melder behov for dette.

• Ha nok midler til skreddersøm rundt hvert barn og fosterfamilie.

• Bruk mulighetsrommet og la ettervern bli en siste innspurt til en trygg voksentilværelse.

Hvis din kommune ikke lykkes med å ivareta de mest utsatte barna, som ikke kan bo hjemme med sine foreldre, hva slags verdier styrer våre folkevalgte etter da?

Sørg for at barn i fosterhjem ikke blir tapere i neste års kommunebudsjett – anerkjenn den viktige jobben som gjøres av både fosterforeldrene og av de ansatte i barnevernstjenesten!

Kjære lokalpolitiker i Ringerike og Hole – ta kontakt med oss i Norsk Fosterhjemsforening Viken. Vi vil gjerne bidra til at ditt parti kan tale disse barnas sak – i praksis.