Gå til sidens hovedinnhold

Kjære nytt kommunestyre i Hole kommune | Tord Moe Laeskogen

Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg har ett mål i livet. Sundvolden Hotel skal bli enda mer attraktivt og konkurransedyktig. Hotellet går veldig bra på tross av - ikke på grunn av - Hole kommune. Dessverre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Snart er jeg 50 år. Fortsatt tenker jeg bare fremover. Om noen tiår skal jeg «overlevere» hotellet i en sterkere posisjon enn i dag til nye generasjoner eller eiere.

Da hadde det vært fint om det nye kommunestyret kan lytte litt, og gi seg god nok tid til å vurdere den nye kommunedelplanen for Sundvollen. Forhastede beslutninger vil følge oss alle i mange tiår. Slik tenker jeg som bare forvalter noen få tiår av hotellets 350 år lange historie.

4 millioner i skatter og avgifter

Som dere vet har Sundvolden Hotel 120 ansatte og omsetter for ca. 115 millioner i året. Det tilsvarer Kleivstua, Torbjørnrud og Klækken – til sammen. Hotellet har investert flere hundre millioner de siste årene til tross for i praksis byggestopp fra 2007 pga. T-krysset i Sundvollen.

Hole kommune får skatter og avgifter for om lag 4 millioner kroner årlig. I tillegg sysselsetter hotellet mange håndverkere og ansatte som betaler skatt, og hotellet arbeidsgiveravgift for store beløp. Vi venter naturligvis ingen særbehandling av den grunn.

Det eneste vi ber om er litt forutsigbarhet og forståelse. Da kan vi ta imot flere gjester og ansette flere. Da blir det også flere kroner i kommunekassa. Slik kan jeg om noen ti år «overleverer» ett av landets mest attraktive konferanse – og opplevelseshoteller til neste generasjon eller nye eiere.

Blir Sundvollen sentrum romslig?

Kommunedelplanen legger til grunn premisser som dessverre er vanskelig å forstå: «Hotellets framtidige arealbehov sikres gjennom regulering av et større område til sentrumsformål. Det sikres da en klar avgrensning av sentrum som er betydelig større enn i dag.» (Planbeskrivelsen, side 22)

Vel, det blir faktisk ganske trangt i Sundvollen sentrum gitt forventet – og ønsket – utvikling av bane, bolig og næring. Ett av hotellets sterkeste våpen i konkurransen om gjestene er nærområdets landlige attraksjonsverdi. Merkevaren er «Verdens vakreste fjordlandsby», men hotellets fremtidige behov er ikke sikret i kommunedelplanen. La meg peke på noen utfordringer jeg ønsker å løse sammen med det nye kommunestyret.

Trives de eldre i omsorgsboliger tett på hotellet?

Når kommunen vokser er det behov for nye omsorgsboliger og barnehageplasser. Det har Sundvolden Hotel selvsagt full forståelse for. Kommunedelplanen foreslår – uten dialog med hotellet – omregulering av areal til offentlig formål. Forslaget er å bygge svært tett innpå hotellet. Det er ikke heldig verken for eldre og barn, eller for hotellet.

Jeg tilbød kommunen for noen år siden 23 mål på Tyriheim. Det nye kommunestyret kan vurdere makeskifter hvis dere er opptatt av at eldre og barn skal få et godt tilbud. Sundvolden Hotel er som kjent et levende hotell med konserter, utstillinger og andre store arrangementer. Det skaper nødvendigvis noe trafikk og støy.

Jeg tror ikke eldre i Sundvollen vil sette pris på å være så tett på hotellet at det skaper unødvendige konflikter. I tillegg, omsorgsboliger og barnehage vil legge beslag på områder som heller kan brukes til å skape et mer variert og levende sentrum tett på den nye jernbanestasjonen. Det vil være i tråd med den statlige knutepunktstrategien.

Tar flommen Sundvollen sentrum?

NVE har gitt det nye kommunestyret en utfordring som gjør det vanskelig å utvikle et godt fungerende Sundvollen-sentrum. Ifølge NVE tilsier flomfaren at det må etableres en buffer på 20 meter på begge sider av Kleivbekken. Flom er ikke til å spøke med når klimaet blir villere og våtere, men NVEs foreslåtte flomsikringssone betyr at store sentrumsområder ikke kan bebygges.

Bekken er flott og vil skape en harmonisk balanse i sentrum, men bekken kan få nye omgivelser ved god flom- og landskapstilpasning. Det nye kommunestyret kan be administrasjonen fremskaffe mer enn NVEs flomkompetanse, slik at bekken ikke fortrenger god arealutnyttelse og en harmonisk utvikling med bekken i sentrum.

Hvis det blir en buffer på ti meter på hver side av bekken, kan ikke Sundvolden Legesenter utvides med spesialisthelsetjenester, og hotellet bygge erstatningshybler for ansatte vi må flytte pga. anleggsarbeid. Bekken må ikke gjøre sentrum mindre, men opplevelsen av sentrum større.

Hastverk kan bli lastverk

Bør det nye kommunestyret ha hastverk med å vedta kommunedelplanen for Sundvollen? Mitt svar er nei. Ammunisjon for et slik syn finner jeg faktisk i kommunedelplanen:

«Det avgjørende valget som tilrettelegger for tettstedsutviklingen, tas i den statlige reguleringsplanen ved beslutning om omfang og form på utfyllingen.»

Endelig størrelsen på utfyllingen kjenner vi ikke før statlig plan kommer. Videre fastslår planen det helt åpenbare: «Planen bærer preg av den pågående prosessen med ny E16 og Ringeriksbanen.» Og: «Usikkerhet knyttet til utformingen og når prosjektet skal realiseres gir også usikkerhet i hvordan tilgrensende arealer kan utnyttes.»

Bane og vei går sin gang

Nettopp! Derfor bør ikke det nye kommunestyret behandlet kommunedelplanen før tidligst noe tid etter at statlig plan foreligger. Hvis jeg var ny kommunestyrerepresentant ville jeg trengt en del tid til å sette meg ordentlig inn i planen, og hvilke konsekvenser den har.

Først når vi kjenner statlig plan, og alle premisser er kjent, kan kommunedelplanen bli det administrasjonen helt korrekt sier den skal være: «Kommunedelplanen er et viktig planverktøy for styring og samordning og for å fastsette rammer for senere, med overordnet mål å gi forutsigbare rammer koblet til forenklet saksbehandling.»

Der er vi ikke nå. Så hva haster? Jeg har løpende kontakt med statlige myndigheter. Så langt har jeg ikke hørt at tidspunktet kommunen behandler vår plan på noen som helst måte påvirker fremdrift for bane og vei. Når statlige plan er på plass, ruller statens bane og vei til neste fase.

Takk til kommunen

Avslutningsvis vil jeg takke Hole kommune for godt samarbeid slik at T-krysset i Sundvollen blir erstattet av en rundkjøring. Den kommer trolig i 2023. Da oppheves Sundvolden Hotels byggestopp, og en rekke andre bolig- og næringsprosjekter kan skyte fart, slik at Hole kommune og Sundvollen er beredt i god tid før toget står på perrongen.

Hvor mange mennesker som kommer til å stå på perrongen, bør nok det nye kommunestyret se på en gang til. Det kan bli litt glissent der. Kommunens arealstrategi foreslår 383 nye boliger i Sundvollen frem til 2030. Potensialet er i 802 boliger. Det planlegges for få boliger i sentrum. Sentrum bør brukes bedre. Beregning av bruksareal (BRA) bør økes fra 100 til 300 prosent, slik det er i Ski. Høyere bygninger gir bedre sentrumsutvikling tett på trafikknutepunktet med tog, buss, sykler og biler.

Bare slik kan vi ta ut hele effekten av Ringeriksbanen til glede for hele Hole kommune, og mange nye innbyggere som skal være med å finansiere utviklingen av den flotte kommunen vår.

Jeg ønsker det nye kommunestyret lykke til de fire kommende årene! I Sundvolden Hotels høringsuttalelse til kommunedelplanen kan du lese om enkelte andre spørsmål jeg også er opptatt av. Jeg ser frem til dialog med det nye kommunestyret om næringsutviklingen i Sundvollen.

Kommentarer til denne saken