I Hole-skolen jobbes det hardt hver eneste dag for å sikre et godt miljø for faglig og sosial utvikling for elevene. Kartleggingsprøver og eksamensresultater viser at de som går ut av Hole ungdomsskole har svært gode resultater.

Hvordan kan vi forsikre oss om at dette arbeidet fortsatt kan gi gode resultater i framtiden?

Stor vedlikeholdsetterslep

Hole ungdomsskole, eller HUS som skolen blir kalt, runder 50 år i 2023. Alderen begynner å merkes, og vedlikeholdsetterslepet er stort. Dette er likevel ikke den største utfordringen skolen går i møte. Den største utfordringen er romkapasiteten.

23. oktober la rådmannen fram sitt budsjettforslag for Hole kommune. I denne blir det foreslått midlertidige bygg fra høsten 2021, for å løse kapasitetsutfordringene på HUS.

Hensynet til skolen og elevmassen i kommunen vår har blitt nedprioritert de siste årene for at kommunen skal komme seg ovenpå i tiden etter ROBEK. Et av tiltakene som ble gjort var å innføre eiendomsskatt. Denne skatten hjalp oss ut av ROBEK, men med en gang kommunen var ute av ROBEK, ble eiendomsskatten kuttet ut.

LES OGSÅ:

Les også

Bygg ut Hole u-skole nå | Kenneth Sørum Bekkemoen

Dette er synd, for denne skatten skulle også hjelpe kommunen med å investere i nye bygg og ruste opp gamle bygg. Vi ser dessverre at årets valgresultat tyder på at dette er noe velgerne i Hole ikke ønsker. Vi, fagforeningene i kommunen, er usikre på om veien videre uten eiendomsskatt er det beste for innbyggerne i kommunen på sikt.

Trenger inntekter

Vi mener kommunen trenger inntekter da det ikke er handlingsrom i budsjettet i dag til å imøtekomme de omfattende investeringsbehovene Hole kommune har.

Burde ikke kommunen ventet noen år med å kutte ut denne skatten? Med en inntekt på ca. 12 – 13 millioner pr. år, ville vi få realisert byggeprosjektet på Hole ungdomsskole.

LES OGSÅ: Å ta vekk eiendomsskatten nå, er å gamble med tjenestene kommunen skal gi | Hege Irene Fossum (KrF)


Vi har god oversikt over elevgrunnlaget de kommende årene. Både skolen og kommunen har lenge visst at kapasiteten på HUS vil være sprengt høsten 2021. I lys av dette har man i en god stund jobbet med konkrete planer for en, i våre øyne, helt nødvendig utbygging av HUS.

Høsten 2018 ble det igangsatt et forprosjekt som så langt har kostet kommunen ca. 5 millioner kroner. Både en profesjonell plangruppe, ansatte og elever har vært involvert i denne prosessen slik at resultatet av utbyggingen skal bli den aller beste for ungdomsskoleelevene i Hole.

Det har blitt estimert en kostnad på 70–75 millioner kroner for en utbygging som vil ivareta behovene vi allerede vet finnes.

Grundig forankring

I plantegningene og forprosjektet som er gjort av det permanente tilbygget til skolen, er det gjort en grundig og pedagogisk forankret jobb. Det er også tatt hensyn til elever med særskilte opplæringsbehov. Det er denne utbyggingen rådmannen nå foreslår å kutte ut.

I stedet er det nå foreslått en midlertidig løsning. I dette forslaget ligger det ikke en løsning på kapasitetsproblemene gymsalen. Den midlertidige løsningen er heller ikke pedagogisk kvalitetssikret.

Situasjonen i dag er at naturfagsal og gymsal er i bruk hver time, hver dag, og det er mangel på egnede grupperom. 2008-kullet er stort, og vil i 2021 gi en økning i antall klasser. Skolen vil da mangle et klasserom og ha for liten kapasitet i gymsalen.

Dersom man kutter ut skolens mest populære valgfag «Fysisk aktivitet og helse» har gymsalen kapasitet til å drive ordinær kroppsøvingsundervisning, men kun fram til 2025. I 2025 vil elevtallet øke ytterligere, og da vil verken valgfaget eller vanlig kroppsøving kunne tilbys til alle. Konsekvensen blir at HUS ender opp med et ufullstendig opplæringstilbud til elevene, noe som vil være ulovlig. Det er ikke pedagogisk forsvarlig å kun benytte seg av uteaktivitet og eventuelt busskjøring til egnede plasser.

Samle kompetanse

På Sundvollen Oppvekstsenter er man i gang med å samle kompetanse og bygge opp en forsterket enhet (FOT) for å ivareta elever med helt særskilte behov, og disse elevene skal etter hvert opp på ungdomsskolen. Det er per i dag ikke en egen forsterket enhet på ungdomsskolen. Dagens lokaler på HUS er heller ikke egnet til å ivareta disse elevene.

På HUS blir ofte elever med spesielle behov sittende på et grupperom sammen med en voksen. Elever med slike behov har vi, og har alltid hatt på ungdomstrinnet. En konsekvens av rådmannens forslag er at den nødvendige forsterkede enheten vil bli midlertidig.

Å plassere disse elevene i et midlertidig bygg bak skolen, er i våre øyne et dårlig alternativ, særlig da det mangler konkrete planer for hvordan et slikt bygg skal utformes og hvordan det vil ivareta elevenes behov. Vet egentlig politikerne hva slags tilbud kommunen gir til disse barna på ungdomstrinnet?

Vi som ansatte blir usikre når det foreslås midlertidig bygg, da det oss bekjent ikke er satt noen sluttdato på midlertidigheten. Når det ikke er satt sluttdato, undrer vi også over hvordan kommunen skal klare å drive lovlig i 2025. Vi ser paralleller til andre midlertidige bygg i kommunen som fortsatt er i drift 20–25 år etter at de ble satt opp.

Vi mener også at det er et stort paradoks at det er sterke krefter i kommunen som jobber hardt for å tilrettelegge for vei, jernbane og en betydelig befolkningsvekst, samtidig som man foreslår et midlertidig bygg for å løse kapasitetsproblemene som skolen allerede står ovenfor nå.

Vi ser at et midlertidig bygg vil utsette problemstillingen på kort sikt, men da må det være en fullgod løsning på tegnebrettet med en bestemt dato. Vi regner også med at driftskostnadene over tid med en midlertidig løsning vil være svært kostbart. Er det ikke innlysende at kostnadene av å sette opp og drifte midlertidige bygg i flere år er bortkastede penger når man vet at en utbygging uansett må komme? Det er i alle fall sikkert at denne løsningen ikke tar elevenes behov på alvor.

Kan Hole som kommune virkelig være bekjent av å imøtegå disse utfordringene med midlertidige løsninger, uten noen form for langsiktig plan eller tankegang? Vi ber om at politikerne tar ansvar for å gjennomføre investeringene som skolen trenger, slik at vi kan fortsette å gi alle ungdommene i kommunen vår et trygt og godt skoletilbud.

På den måten sikrer vi at vi også i framtiden kan vise til gode resultater. Vi ber politikere og impliserte parter om å ta et steg tilbake, tenke dere nøye om og snu i tide, slik at utbyggingen av HUS kan skje som planlagt.


Det er framtiden til barna våre det gjelder.