Det innebærer at vi går imot at den dyrka jorda i tilknytning til Klekken Gartneri blir omdisponert til boligbygging.

Det er kommunene som har hovedansvaret for å ta vare på jordressursene ved sin forvaltning etter plan- og bygningsloven og jordloven.

Les også

Her er utbygger helt på jordet - dette er dyrket areal

Planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemidlet for forvaltning av arealer.

Nasjonale jordvernmål

Dette innebærer at kommunene må sørge for at nasjonale jordvernmål nås gjennom planlegging og forvaltning lokalt.

Oppstår det arealbrukskonflikter mellom jordvern og utbygging, må jordvernet prioriteres.

Utbyggingsinteresser har fleksible arealbehov, og må i størst mulig utstrekning kanaliseres over på uproduktiv grunn, som vi nærmest har ubegrenset tilgang på i Norge.

Dersom kommunen tillater omdisponering av dyrka jorda til boliger, vil det være i strid med FNs bærekraftsmål nr. 2, som lyder: Sitat: «Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.» Stiat slutt. En omdisponering vil innebære et ulovlig vedtak.

LNF-område

Ringerike Senterparti mener derfor at kommunen fortsatt må definere jorda på Klekken Gartneri som LNF-område (landbruk-, natu- og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel.

På sikt bør det også arbeides for at jordvern og nasjonal matforsyning blir nedfelt i FNs æmenneskerettighetserklæring. «Hvert land skal ha rett til egen matproduksjon.»

Det bør også tas inn som en egen paragraf i Grunnloven.