Bergerbakken skole er i dag bare småskole for 1. til 4. trinn, mens Jevnaker skole har både mellom- og ungdomstrinn - 5. til 10. klasse.

– Dette var ikke ment å være en varig løsning, sier Nordli og kaller dagens helt spesielle aldersinndeling for en «bastardløsning».

– Bedre for begge

Rådmannen foreslår nå at Bergerbakken skole bygges ut til full barneskole for 1. til 7. trinn i 2018 og 2019. Nordli viser til at Jevnaker skole fikk mellomtrinnet inntil kommunen fikk råd til å bygge en fullverdig barneskole. Nå er det på tide å gjøre noe med det, mener hun.

– Det vil gi et bedre læringsmiljø på barneskolen og en bedre ungdomsskole. Da kan Jevnaker skole bli rendyrket som ungdomsskole, sier hun.

Vedlikeholdsbudsjett

I nabokommunen Ringerike har politikerne i en årrekke slitt med å få satt av nok penger til vedlikehold; omsorgs- og oppveksttjenester har stort sett gått foran.

– Vi vedlikeholder, kunne vært rådmannens tittel på budsjettet. Av et investeringsbudsjett på rundt 50 millioner kroner, kan bortimot halvparten relateres til vedlikehold og oppgradering av alt fra vannverk og skolebygg til veier.

– Dette vil alle innbyggere merke, sier Nordli, som vil vedlikeholde både skoler og sykehjem.

 

Fire millioner kroner er satt av til kommunale veier, hvor av en million går til trafikksikkerhetstiltak. Fordelingen av veipengene vil politikerne vedta først til våren.

– Men vi ønsker å prioritere innfartsveiene til Jevnaker sentrum, sier rådmannen.

Tre investeringsprosjekter

Budsjettet og økonomiplanen har tre store investeringsprosjekter:

  • 10 nye omsorgsboliger, blant annet for funksjonshemmede, på Bakkeli.
  • Utbygging av Samsmoen barnehage fra to- til fireavdelings barnehage, samtidig som barnehagens gamle del oppgraderes. Utbyggingen skal være ferdig 1. august 2017, og da skal også den nedslitte brakkebarnehagen Huskestua endelig kunne legges ned.
  • 21 millioner skal investeres over to år i energisparingstiltak i kommunale bygninger.

Barnehageutbyggingen er forsinket, og det forklarer hun med altfor høye anbud. Nå er endringer gjort slik at prosjektet skal kunne realiseres.

I valgkampen tok Senterpartiet opp avslagene, som Kaja Knoph Østlie har fått for oppstart av Solbakken familiebarnehage. Rådmannen forklarer dem med at kommunestyret har vedtatt å prioritere bygging av kommunal barnehage.