Dette gjør at behovene for helsetjenester endrer seg, og blir mer sammensatt i framtiden.

Vi i Jevnaker arbeiderparti ønsker å legge til rette for, og være med på denne utviklingen. Reformen «Leve hele livet» som startet i januar 2019, er kommunen nå godt i gang med. Reformen skal bidra til at flere eldre får gode levekår slik at de beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet. At de i større grad mestrer egne liv og samtidig skal de få den helsehjelpen de trenger, når de har behov for det.

Pårørende som ikke blir utslitt, men som kan yte en god innsats for sine nærmeste er også noe vi skal jobbe for.
Vi vil også at ansatte fortsatt skal oppleve at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Jevnaker kommune, sammen med de ansatte på Jevnaker omsorgs og rehabiliteringssenter, er også godt i gang med prosjekt «Livsgledehjem».

Livsgledehjem er et verktøy som øker kvaliteten i tjenestene og setter psykososial omsorg i system.

Prosjektet bidrar til å «åpne» institusjonene mot samfunnet utenfor gjennom samarbeid og god ivaretakelse av aktører i nærmiljøet. Slik skaper vi økt frivillighet i eldreomsorgen. Vi har stor tro på at involvering bidrar til rekruttering av både frivillige og helsepersonell på sikt.

Fremtidens eldre sier at de i mye større grad ønsker å bo i egen bolig. Velferdsteknologi kommer derfor til å bli en del av fremtidens eldreomsorg i mye større grad enn i dag. Velferdsteknologi er rettet mot brukerne, og har til hensikt å støtte og forsterke brukernes opplevelse av trygghet og sikkerhet, gi økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet, samt å skape økt fysisk og kulturell aktivitet.

 

Jevnaker Arbeiderparti er fremtidsrettet, og vi jobber mot en mer aldersvennlig bygd der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Godt valg!