Folkevalgte på Jevnaker var ikke delaktige i denne beslutningen, og konsekvensene for berørte innbyggere, kommuner og fylker ble ikke utredet slik Inndelingsloven krever.

Folkets mening

Buskerud Senterparti måtte akseptere dette faktum og gikk til valg på at Jevnakers framtidige fylkestilknytning skulle utredes grundig og at befolkningen skulle få si sin mening i en folkeavstemning.

Nå er det drøftinger i regjeringen angående hvilken fylkeskommune Jevnaker skal være en del av. Gran, Lunner og Jevnaker – som utgjør fellesskapet Hadeland – var tidligere en del av Oppland. Nå hører Gran til Innlandet. Viken fylkeskommune har gjort vedtak om at Jevnaker skal være en del av Buskerud og Lunner del av Akershus.

«Folket i Jevnaker vil til Buskerud» skrev Ringerikets Blad 30. mars i år. Bakgrunnen var en innbyggerundersøkelse som Jevnaker kommune hadde bestilt fra Sentio for å høre innbyggerne i spørsmålet om fylkestilhørighet.

Om de tre Hadelandskommunen IKKE kunne samles i samme fylke, ønsket et flertall, 51 prosent av innbyggerne, tilhørighet til Buskerud, mens henholdsvis 23 prosent ønsket seg Akershus og 19 prosent Innlandet.

Samme som Ringerike

Da kommunestyret i Jevnaker hadde saken om fylkestilknytning til behandling 31. mars, var rådmannens innstilling til møtet at kommunen burde søke seg til Akershus fylkeskommune under forutsetning av at Ringerike gjorde det samme.

Innstillingen var naturlig nok ikke resultatet av en bred debatt blant Jevnakers befolkning, ei heller hadde det vært tid til en nødvendig utredning fra administrasjonen, eller høring fra berørte nabokommuner eller fylker på den korte tiden som var til disposisjon.

Ringerike kommunestyre gjorde 30. mars vedtak om å forbli i Buskerud, mens Jevnaker dagen etter gjorde enstemmig vedtak om å søke seg til Akershus. Dette etter forslag fra Høyre om å stryke forutsetningen om at Ringerike også måtte søke fylkesbytte.

Svært uryddig

Bakgrunnen for dagens meget viktige debatt om Jevnakers fylkestilknytning er derfor svært uryddig.

Buskerud Senterparti har stor forståelse for argumentasjonen om at de tre Hadelandskommunene er en del av et varemerke med sterke historiske, sosiale og økonomiske fellesskap til Oppland.

Uansett resultat av Jevnakers fylkestilknytning vil Gran og Lunner tilhøre ulike fylkeskommuner ved kommende fylkestingsvalg.

Jevnakers samkvem med Ringeriksregionene (Ringerike og Hole) er svært omfattende. Dette gjelder blant annet:

  • Stor arbeidspendling til Ringerike, og Jevnaker deltar i Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen (IPR)
  • Om lag 50 prosent av elevene på videregående utdanning søker seg til Ringerike
  • Viktig kollektivsamarbeid på strekningen Jevnaker-Ringerike mot Akershus/Oslo.
  • Felles legevakt, ambulansetjeneste og lokalsykehus på Ringerike
  • Inngår i Sør-Øst politidistrikt med resten av Buskerud, Vestfold og Telemark
  • Sammen i NAV Vest-Viken
  • Jevnaker sokner til Ringerike rettssted, tingretten på Hønefoss
  • HRA (Hadeland og Ringerike Avfallsselskap)

Slike felles statlige, fylkeskommunale eller interkommunale fellesskap må funderes godt i folks dagligliv.

Med dette som bakgrunn mener Buskerud Senterparti at Jevnaker ikke endrer fylkestilknytning fra Buskerud til Akershus basert på hastige kommunale vedtak, uten at saken har vokst fram som et naturlig, samlende krav fra befolkningen.

Partiene må si fra

Partiene på Hadeland må derfor ved kommende valg si klart fra om Hadelandskommunenes framtid. Folkeavstemning med klare alternativer må gjennomføres i alle tre kommuner.

Dernest kan kommunene se om en kommer fram til samlede løsninger. Etter søknad kan eventuelt regjering og storting avgjøre fylkestilknytning og stortingsvalgkrets i neste stortingsperiode.

Inntil videre blir dermed Jevnaker, Lunner og Gran del av ulike fylkeskommuner, noe som Solberg-regjeringen la grunnlag for gjennom sine hastevedtak.