Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 går hardt ut over nærfriluftsområdet mellom Svendsrudmoen og Helgelandsmoen. Traseen skjærer diagonalt gjennom området og gir maksimal ødeleggelse. De store konsekvensene for friluftsliv er erkjent, og det foreslås et friluftsfond til erstatning. Et opplagt tiltak er å tilrettelegge nye stier og turveier i de to delområdene på begge sider av traseen og etablere forbindelse mellom disse.

LES OGSÅ: Raser mot planen for Ringeriksbanen og E16: – Dette er fullstendig overkjøring

Få alternativer

Dyrka mark og verneområder med ferdselsrestriksjoner gjør at Hole har få alternative nærfriluftsområder. Det er derfor viktig å ta vare på de områdene og mulighetene vi har. Engasjementet mot utbyggingsplanene i Steinsåsen viser at dette er viktig for folk i Hole.

Delområdet mellom Helgelandsmoen og Svingerud, øst for traseen for vei og bane, er blant de fineste og mest brukte nærfriluftsområdene. Her er det aktivitet til alle tider av folk på tur, hundeluftere, joggere, syklister og orienteringsløpere. Vinterstid går det skiløyper gjennom området. Sammen med treningssenter og Ringeriksbadet gir området unike muligheter for rekreasjon, trim og trening.

Morten Dåsnes

leder Hole SV

 

Friluftsfond og veikryss

Hole kommune har to kampsaker for Helgelandsmo-området når Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå skal fastsette reguleringsplanen: et størst mulig friluftsfond og veikryss på Helgelandsmoen. Hole SV står bak begge kravene. Veikryss er viktig for å få mest mulig av trafikken gjennom Hole inn på nyveien, og for å gi utviklingsmuligheter for næringslivet innenfor den gamle militærleiren.

Fylkesmannen frykter at et veikryss vil gi stort utbyggingspress på gjenværende viktige natur- og friluftsområder. Enkelte utbyggere som ivrer for veikryss, er i ferd med å gi Fylkesmannen rett og svekker de gode argumentene for veikryss.

Hole SV støtter veikryss, men vil ikke bygge ned de viktige friluftsområdene øst for Helgelandsmoen og traseen. Her bør også Ringerike ta ansvar for sitt område videre nordover slik at vi får et sammenhengende friluftsområde av en viss størrelse. Hole SV vil slå ring om viktige nærfriluftsområder når kommuneplanens arealdel skal behandles.

LES OGSÅ: Lundteigen støtter E16-kryss på Helgelandsmoen: – Bevar meitemarken, og jeg signerer!