Fra symbolpolitikk til realpolitikk | Rolf Novsett

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Valg 2019: Debatt Den pågående valgkampen er i stor grad preget av symbolpolitikk. Her er det mange ønsker, få prioriteringer og lite penger stilt til rådighet. Noen drister seg til å peke på verdier, perspektiver og prinsipper. Her er det stor innsats for å få folk til å stemme på seg og sitt parti.

Det koster å stå for noe i det offentlige rom. Delta i debatter, tape og vinne. Vi skal være glade for at så mange vil inn i kommunestyrer og utvalg i sin kommune.

Men så en virkelig gladmelding fra den løpende politiske prosessen i Hole. Sjelden har jeg opplevd en så klar sammenheng mellom det å tenke det, ville det, for så til slutt å komme med forslag til hvordan vi kan gjøre det.

Her var vi vitne til et politisk styringsorgan og en forvaltning som spiller på samme lag. En skjønn forening av politikk og fag. Et møte på jakt etter å finne konstruktive løsninger på vanskelige spørsmål. Konklusjoner som både de politiske partiene, planmyndighet og ledelsen i kommunen kan leve med.

Jeg snakker om møte i plan- og miljøstyret i Hole kommune mandag 19.august 2019. Det var arealdelen i kommuneplanen for perioden 2019-2030 som var oppe til behandling. Møtet skulle fremme sin innstilling til formannskapet som skal behandle denne saken i møte onsdag 21. august.

Deretter går forslaget ut for høring i seks uker med de tilføyelser som er kommet fra plan- og miljøstyret, levekårsutvalget og formannskapet.

Før jeg går videre må jeg gi ros til den utøvende avdeling for samfunnsutvikling i Hole. Her snakker jeg om både ledelse og medarbeidere. Det er et betydelig og solid arbeidet som er nedlagt i dette planforslaget.

Premissene for forslaget ligger i kommuneplanens samfunnsdel og planforslaget er en videreføring av kommuneplanens samfunnsdel som allerede er vedtatt. Arealdelen legger perspektiver og premisser for bruken av arealene i kommunen.

Dette er grunnlag for realisering av den vekst og utvikling som er målsatt i samfunnsdelen i Hole fram mot 2030.

Møtet klargjorde at fortelling om Hole kommunes eventyrlige framtid, den skriver vi sammen. Politikere, forvaltningen, investorer, utbyggere og innbyggere. Den skal preges av et effektivt, løsningsorientert lokaldemokrati og en forvaltningspolitikk der fordelene for Hole og innbyggerne i Hole vil ligge i bunnen for forvaltningens tenkning og handling.

Møtet var preget av en underliggende forståelse av at vi alle er på samme lag. Det laget som skal møte staten representert ved ministre, statssekretærer, fylkesmannens folk og BaneNor. Dette er et tøft lag og skal vi vinne må vi være bevisst på å gjøre hverandre gode og underbygge våre behov med en klar stemme.

Her er det snakk om å vise at vi er en robust kommune med gjennomtenkte planer og evne til å gå videre som en egen kommune. Vise at vi har et gjennomtenkt grunnlag for vekst og utvikling som vi står samlet bak.

Planforslaget skal innfri en boligutvikling som gir vekst i befolkningen på inntil 2% prosent pr. år i perioden fram mot 2030. Etter planmyndighetenes vurdering kan vi ikke innfri denne ambisjonen uten å rydde i tidligere planer og bestemmelser, utvikle et grunnlag for vekst og utvikling i et framtidig perspektiv og gjennomføre en kreativ nytenkning preget av realpolitikk, faglighet og praktiske løsninger.

Planforslaget innfrir forventningene ved å rydde opp i tidligere planvedtak og bestemmelser og framsetter nye rammer og begreper som skal gjelde for alle. Dette med tanke på rettferdig og lik behandling og en enklere saksbehandling av plan og byggesaker.

Videre får vi en bred og god analyse av dagens situasjon, muligheter og begrensninger. Dette er basert innspill fra en tidligere høring og konsekvensanalyser av disse forslagene. Staten planlegger E16 og Ringeriksbanen gjennom Hole kommune. Det medfører at utviklingen i Hole på en rekke steder og saksområder settes på vent inntil Staten har fastsatt hvordan den vil iverksette sine planer.

Men det som jeg synes er mest gledelig er at vi blir presentert for et nytenkende fagbasert grunnlag for framtidig utvikling. Det gir oss en framtidig mulighet for politikere og fagfolkene til virkelig å spille på lag.

Nytenkning knyttet til spredt boligutbygging i LNF området på Røyse uten krav til reguleringsplan. Nytenkning knyttet til en tilpasset utvikling på Steinsåsen vest og på Storøya på kollen nord for hyttebebyggelsen. Mulige erstatningstomter for de som mister sine boliger ved bygging av vei og bane gjennom Hole ble også belyst

Det som er positivt for vår egen kommune, bør i framtiden vektes høyrere enn i dag. Her er det snakk om at lojaliteten i vår egen forvaltning er like sterkt til kommunens politikk som til fylkesmannen og departementet. Lokalpolitikk bør ikke trumfes av en ufordelaktig fortolkning av regelverk og bestemmelser.

Vi ble også presentert for en raskere måte å lage en kommunedelplan for Helgelandsmoen på. Et planarbeid som kan skje i samarbeid mellom kommunen og næringslivet både praktisk og økonomisk. Arbeidet med planen vil ta utgangspunkt i Plan- og miljøstyrets avgrensning av planområde og de innspillene som tidligere har kommet inn fra innbyggere, grunneiere, utbyggere, næringsliv og institusjoner.

Plan- og miljøstyret gikk enstemmig inn for utvikling av en kommunedelplan for Helgelandsmoen med full tilslutning fra den planansvarlige myndigheten i kommune.

Til slutt vil jeg nevne en bevisst bruk av rekkefølgebestemmelser som grunnlag for å fatte realpolitiske vedtak. Det viser at kommunen ønsker å handle fram utsette saker og det vil begrense byråkratiet i plan og byggesaker.

Samlet innebærer denne nytenkningen at de lokalpolitiske mulighetene og begrensningene kommer bedre fram og dette gir et langt bedre grunnlag for politiske prioriteringer og vedtak.

Møtet i plan- og miljøstyret var gjennomsyret av et ønske om å gjøre hverandre gode. Det var også preget av god møteledelse, bred deltakelse fra styrets medlemmer og nyttige innledninger fra saksbehandlere.

Vi kan slå fast at hvis denne stemningen videreføres inn i formannskapets behandling, så vil jeg konkludere med at vi er på god vei til å framstå som en JA-kommune.

Slik jeg ser det, så var dette en opplevelse av forvaltningspolitikk på sitt beste. 

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.