Hole Senterparti oppfatter at møtet om Kleivlia utbyggingen på Herredshuset den 4. mai i år var både konstruktivt og etterlengtet.

Vårt inntrykk er at årsaken til misnøyen og frustrasjonen hos naboene i hovedsak skyldes mangel på svar fra kommuneadministrasjonen, politikere og utbygger. Det har gått alt for lang tid før naboer og berørte parter har fått svar på spørsmål de har stilt. Bekymringer som naboene har kommet med har ikke blitt tatt på alvor før det har gått alt for lang tid.

Dette har ført til at konfliktnivået har økt og bekrefter ordtaket om at det er viktig å "få fisken på bordet", underforstått før det stinker for mye. Nå gjenstår det å se om de klare felles mål og gode hensikter som partene har blir innfridd og fulgt opp.

Tverrpolitisk enighet

I møtet på herredshuset tok Hole Senterparti til orde for at Kleivlia-saken ikke skulle bli del av et politisk spill. Dette oppfattet vi at det var tverrpolitisk enighet om og at det viktigste nå er at involverte parter gjør det som man ble enige om å gjøre.

Vi kan imidlertid ikke unngå å nevne artikkelen i RB den 10. mai hvor Hole Høyre får ros for å ha løftet Kleivlia-saken fram i lyset. Riktig nok nevnes i positive ordelag at en av naboene som for øvrig er medlem av Hole senterparti, har bidratt til å belyse sakens faktum.

I all beskjedenhet nevner vi at Hole Senterparti tidlig engasjerte seg i Kleivlia-saken og viste naboene at de forstår deres bekymringer og ville bidra til å løse konflikten. Vi lar denne delen av saken ligge og har tillit til at de politiske partiene står ved at saken ikke skal bli brikke i et politisk spill.

Styrke lokaldemokratiet med opprettelse av Innbyggerkontakt

Kleivlia-saken fører oss naturlig over til det som er hensikten med dette innlegget – innbyggermedvirkning – som er en av Hole Senterpartiets fanesaker.

Hole Sp har i partiprogrammet sagt at vi vil styrke lokaldemokratiet og innbyggernes medvirkning. Derfor har Hole Sp forpliktet seg til å arbeide for at det skal opprettes en kommunal innbyggerkontakt som skal ta imot henvendelser som berører lokalsamfunnet og bygda.

Innbyggerkontakten skal kanalisere henvendelsene til ansvarlig etat i kommunen og sørge for at henvendelser blir behandlet raskt og effektivt. Innbyggerkontakten kan gå i dialog med administrasjon og politikere i saker som er vanskelige å løse, og kan påpeke forbedringspunkter knyttet til saksbehandling, service eller tilgjengelighet.

– Skal ha taushetsplikt

Hole Senterparti vil at innbyggerkontakten skal organiseres som en egen enhet og utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Innbyggerkontakten skal også arbeide for at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas i møte med kommunen og gi tilbakemelding til politisk og administrativ ledelse om hvordan rettighetene blir ivaretatt. Innbyggerkontakten skal ha taushetsplikt.