En undersøkelse Ringerikes Blad har gjort viser at det i Ringeriksregionen er en svært lav andel kvinner som enten er toppleder eller styreleder i det private næringsliv. Dette er ikke bra nok når forskning viser at kjønnsbalanse øker lønnsomheten. Skal vårt næringsliv ha de beste lederne og være konkurransedyktig må de rekruttere fra hele befolkningen, ikke bare 50 prosent av den.

Men hvor starter egentlig denne skjevheten? Er menn bedre kvalifisert? Har kvinner mindre lederambisjoner? Nei, tvert imot. Studier viser at kvinner i større grad velger utdanning rettet mot lederkarriere og har også lengre relevant arbeidserfaring. Det viser seg at det er ikke noe forskjell på kvinner og menns utdannelse, kompetanse eller ambisjonsnivåer i starten av karrieren, men det oppstår et klart skille når kvinner får barn. Da oppstår lønnsforskjellene og kvinnene får en dårligere karriereutvikling.

LES OGSÅ: Næringslivet i Ringerike domineres av menn: 5 av 100 styreledere er kvinner

Fra prat til handling

Det har blitt en økt bevisstgjøring rundt denne skjevheten og det er bra. Det er mye lettere å ta tak i en utfordring når det er enighet om at dette må det gjøres noe med. Men det trengs mer enn bare prat.

Det har i flere bransjer vist seg at kvinners behov ikke har vært ivaretatt i utvikling av tjenester og produkter. De mest kjente er kanskje helseappen som ikke tok hensyn til kvinners menstruasjonssyklus og sikkerhetsutstyr som ikke tok hensyn til at kvinners kropper er annerledes utformet enn menn. Det viser hvor viktig det er å ha en balansert representasjon der beslutninger tas.

Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde fra Equality Check presenterte på Klækken hotell i januar under NovaPro sitt arrangement Lillelørdag et dystert tall hvis vi trodde utviklingen ville gå av seg selv:

Hvis vi fortsetter som før vil det trolig ta 108 år før det er likestilling i næringslivet. Det har vi ikke råd til å vente på.

Hva gjør NovaPro?

Vi arbeider for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas. Det være seg i offentlig sektor, politikk, organisasjonsliv eller næringsliv. Vi mener det er viktig med mangfold, og at kvinner bidrar med andre perspektiver, nettverk og annen erfaring og kompetanse. Det er verdifullt for bedriftene våre.

Nettverket har ekstra fokus på styrearbeid, siden det er i styrerommene beslutningene tas. For å bidra til økt styrekompetanse, holder vi for eksempel kurs i generelt styrearbeid, økonomiforståelse for styremedlemmer, og arrangerer møteplasser hvor kvinner kan dele sine erfaringer fra styrerommet og lære av hverandre.

Over femti kvinner i regionen har nå fått økt sin kompetanse på styrearbeid, noe vi er stolte av! Vi opplever stort engasjement og interesse for å bli bedre på styrearbeid. NovaPro har også opprettet en liste med navn på kvinner som ønsker å stille seg til rådighet for styrer i regionen. Denne er tilgjengelig for dem som ønsker, det er bare å ta kontakt. Gjennom dette håper vi at flere kvinner både blir spurt og tar plass ved styrebordene i regionen.

LES OGSÅ: Tone har fått ny jobb: – Hun hadde det beste hjertet, sier Haakon Tronrud

Hvor rekrutteres ledere fra?

Er bedriftene bevisst denne utfordringen når det rekrutteres eller er det slik at menn rekrutterer menn fra sitt nettverk? Flere bedrifter har startet et systematisk arbeid med å rekruttere og utvikle flere kvinnelige ledere, og en del av de bruker Equality Check som et verktøy for å finne de rette tiltakene og måle effekten.

Økt kvinneandel må forankres i toppledelsen og være en del av bedriftens strategi. Innstillingen til kvinnelige ledere kommer fra toppen og påvirker hele organisasjonen. Synliggjøring av kvinnelige ledertalenter og gode rollemodeller mener vi i NovaPro er viktig for å flere kvinner inn i lederroller.

Kvinnelige ressurser i Ringeriksregionen

NovaPro ønsker å identifisere og synliggjøre de kvinnelige ressursene i Ringeriksregionen. Vi tror det er viktig med gode kvinnelige rollemodeller for å få flere kvinner inn i ledelse. Vi har seks år på rad kåret årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen. Her har det vært kvinner fra ulike deler av samfunnet som har blitt kåret, men felles for de alle er at de har tatt ledelse. De har gått foran og vært et forbilde. Dette trengs kanskje i enda større grad å synliggjøres i næringslivet.

Noen av de forskjellene vi opplever kan nok skyldes en ubevisst diskriminering. Det er kultur som har utviklet seg over tid, det er hvordan vi ordlegger oss og forholder oss til hverandre. Dette gjelder både kvinner og menn. Derfor vil vi i NovaPro fortsette å sette fokus på ubalansen og bevisstgjøre både kvinner og menn.

Nå og enda mer i fremtiden vil det være viktig for bedriftene å fremstå som en attraktiv arbeidsplass, og da er det viktig å vise at man prioriterer det å skape en inkluderende kultur der alle har like muligheter om man vil tiltrekke seg og holde på talentene.