Kommunedirektør Torger Ødegaard anbefaler at Hole blir en del av Akershus fylkeskommune når Viken oppløses.

– Kommunedirektøren holder fast ved forslaget om at Hole kommune bør inngå i Akershus da Hole har en sterk tilknytning mot Asker, Bærum og Oslo gjennom arbeidspendling samt handel- og næringsaktivitet. Denne tilknytningen vil styrkes ytterligere når Ringeriksbanen og ny E16 er ferdig utbygd, heter det i kommunedirektørens vurdering.

Saksliste for møtet ligger nederst i saken.

– Politisk karakter

Samtidig understreker kommunedirektøren at en beslutning om fylkestilhørighet er av klar politisk karakter.

– Avgjørelsen om deling av Viken er av ny dato, og det er dermed ikke klart hvordan de framtidige nye fylkene skal innrettes. Det er derfor et begrenset faktagrunnlag som ligger til grunn for valget som skal gjøres.

Dokumentene til saken ble publisert på kommunens nettsider først mandag formiddag.

– De folkevalgte fikk saken fredag, opplyser Marthe Hagelsteen, leder for informasjonsavdelingen i Hole kommune.

Går hver til sitt

Ringerike kommunestyre vedtok onsdag at de ønsker å bli værende i Buskerud. Jevnaker vedtok dagen etter enstemmig å søke seg til Akershus.

Politikerne i Ringerike og Jevnaker ønsket å beholde Viken, mens Hole-politikerne anbefalte oppløsning. Politikerne i Hole valgte å ikke følge kommunedirektørens anbefaling om å opprettholde Viken.

2028 er neste mulighet

Dersom kommunene ønsker seg en annen fylkestilhørighet fra 1. januar 2024 må søknaden være på plass før stortinget behandler innretning av nye fylker i juni 2022.

– Neste mulighet for endring av fylkestilhørighet er 1. januar 2028, opplyses det i saksdokumentene.

Saksliste for kommunestyret

Møtet starter 17.30 med en orientering fra Nye Veier om RIngeriksbanen og E16.

Saksliste

015/22 Kompensasjonsordning for næringslivet: Klage på vedtak/tildeling fra Landeveisrøvere

016/22 Hole kommunes mål for reduksjon av klimagassutslipp

017/22 Søknad om støtte til prosjektet Our Democracy

018/22 Investeringsbudsjettet 2022 - overføring av ubrukte midler fra 2021

019/22 Suppleringsvalg - Levekårsutvalg - Forespørsel fra Hole Høyre

020/22 Unntatt offentlighet - Valg av revisor - sak fra kontrollutvalget

021/22 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Nærbutikken Utvika

022/22 Framtidig fylkestilhørighet for Hole ved oppløsning av Viken