De mente at FRE16 var et prosjekt for framtiden. I ettertid er det klart at dette prosjektet var ingen hjertesak for noen av de fire partiene.

Like fullt – de mente den gang at FRE16 var en god idé. Vi ble pepret med propaganda for vei og bane! De så for seg en flyttestrøm fra Oslo til Ringerike? Kommune, næringsliv og innbyggere var i beredskap.

«Tilbud om mobilitet skaper sin egen etterspørsel», sier økonomene.

LES OGSÅ: Ingen lovnad om E16 og Ringeriksbanen: – Må se på prioriteringene på nytt

Vekst uten hold i virkeligheten

Forventet vekst slo inn for fullt som drivkraft. Barnehager, skoler, boliger og tjenester. Industribasert boligutvikling. Vekst uten hold i virkeligheten.

Politikere, næringsliv og tilflyttere lot seg forlede. I dag er prosjektet fortsatt på planstadiet. Symbolpolitikkens konsekvenser. Feilinvesteringer? Tapt tillit! Nok en generasjon av frustrerte velgere?

Nytt forsøk. Endret prosjektansvar. Nye Veier. Nye planer. Krav om billigere løsninger! Hvem skal det tjene?

En dårlig idé

Hvor lenge er det mulig å lure oss med at en dårlig idé er en god idé?

Å organisere samfunnsutvikling fra statens side i et frittstående prosjekt er å droppe tanken om at samfunnsutvikling handler om en samordnet og tilpasset utvikling i den aktuelle kommunen.

Et prosjekt i regi av et statlig foretak med økonomiske insentiver er å lukke øynene for at samfunnsutvikling er å løfte livskvaliteten for oss alle.

Hvorfor skal ikke staten dekke alle kostnader i prosjektet? Det blir ikke billigere ved å skyve kostnader over på kommunen, næringslivet og innbyggernes skatteseddel.

Bygger ned lokaldemokratiet.

Å fjerne lokale behov ut av prosjektet til storsamfunnet er å bevisst bygge ned lokaldemokratiet. Er staten til for seg selv?

Samfunnet er avhengig av private investeringer, men samfunnsutvikling og stedsutvikling er noe langt mer enn privat eiendomsutvikling.

Det blir derfor feil å overlate til investorene å drive utviklingen. Det blir dobbeltfeil hvis vi i tillegg lukker øynene for at markeder må reguleres hvis vi vil unngå utvikling av monopoler. Monopoler som stenger demokratiet ute.

Det er menneskene og de livsformene vi ønsker å bygge opp lokalt som er avgjørende. Hvordan vi organiserer oss. Hvordan vi forholder oss til de ressursene vi har. Natur, arealer, kompetanse og økonomi. Det er her individene skal få muligheter for å leve ut sine iboende evner.

Ønsker ikke dialog

Den ansvarlige statsråden ønsker ikke å innlede noen dialog nå. Han viser til at Nye Veier enda ikke har lagt fram sine forslag. Hvordan prosjektet kan gjennomføres med betydelige innsparinger.

Alt tyder på at dette er en sak verken regjeringen, statsråden, Stortinget eller partiene er spesielt opptatt av nå. Partienes landsmøter forbigikk FRE16 i stillhet.

Bergensbanens forkortelse eller Inter City Oslo- Hønefoss er i praksis en død sak.

Et ekkosamfunn

Alle velger å gå i en oppkjørt løype. Hvorfor er det ingen ansvarlige innenfor dette maktapparatet som vurderer realismen i det foreslåtte jernbane prosjektet? Vi står overfor et ekkosamfunn uten dynamikk.

Det vil ta åtte til ti år å gjøre ferdig en togtunnel gjennom Nordmarka. Hvis samordning av vei og bane fortsatt skal gjelde. Da vil banen gjennom Hole bli stående ubrukt i 8–10 år før den kan kobles til tunnelen.

Det er på tide at Ringeriksregionen sier fra at nok er nok. Foreslår for regjeringen å kutte jernbaneprosjektet! MEN fullføre byggingen av E-16. Da med samme standard som de øvrige riksveiene ut av Oslo mot nord, sør og øst.

Regjeringen la kursen. FRE16 skulle gi støtet til ny samfunnsutviklingen på Ringerike. Så kom klargjøring i en statlig reguleringsplan. Den overså lokaldemokratiets innmeldte behov.

Holes behov avvist

Holes behov for en rasjonell og trafikksikker påkjøring på den nye veien på Helgelandsmoen er tidligere avvist. Behovet for å koble industriområdet i Hole til E16 ble oversett.

Sykehjemmet i Hole er fortsatt inne i en usikker framtid. Rundkjøringene i Sundvollen er propper i utviklingen her.

Nye Veier er opptatt av penger og enklere løsninger. Har foretaket mandat til å organisere velferdssamfunnet ut av velferdsstaten? Hvor er lokalbefolkningen i Nye Veiers konsekvensvurderinger av det de foreslår?

Nå er det viktig å sørge for at staten gjør opp regningen for det den har satt i gang.

Er utviklingen hindret?

I Norge bor vi fortsatt både i by og land. Det står deg fritt hvor du vil bo, arbeide og leve ditt liv. Fritt?

Private eiendomsutviklere later som om vekst og utvikling er hindret av mangel på boliger. Sannheten er at de er opptatt av å skape etterspørsel gjennom tilbudsutvikling. De bruker sine næringsinteresser og påvirkning til å omdanne et sosialt behov til et teknisk spørsmål.

Bygg flere boliger, så er problemet løst. Bygg flere boliger, så går prisen ned. Bygg konsentrert, tett og høyt langs vei og bane. Alle bør eie sin egen bolig. Binde seg til et boliglån. Nok en husstand med en stabil tilhørighet.

Eiendomsutviklerne har fått gehør for at det er slik det henger sammen. Dette er neppe en gyldig forklaring på årsak og virkning på landet.

Kommersialisert utvikling

Vi står overfor en industriell kommersialisert utvikling av boliger. Dette er prosjektutvikling, ikke stedsutvikling eller samfunnsutvikling.

I byene kan nok denne boligpolitikken ha noe for seg. Her er det flere folk, mindre areal og større krav til infrastruktur. I byene har folk et annen ramme om sine liv enn i distriktene.

På landet er vi ikke omgitt av samme infrastruktur og institusjoner. Teater, kino, restauranter, museer, store offentlige rom og kulturelle tilstelninger kan være mangelvare.

Men vi som bor i distriktene eller på landet, har som alle andre samme behov for en velferdsstat som følger opp det velferdssamfunnet (den kommunen) vi tilhører.

By og land to kostnadsnivåer på boliger som låser dynamikken. Å flytte fra landet til byen fører til behov for mer lån hvis boligstandarden din skal opprettholdes. Omvendt kan du sitte igjen med penger på bok.

En samfunnsøkonomisk dårlig idé

I rettferdighetens navn – en rekke meningsinnlegg i Ringerikes Blad har vist til at Ringeriksbanen ikke er en god idé – men en samfunnsøkonomisk dårlig idé.

Per Christian Gomnes, ledende politikere for Høyre i kommunestyret i Hole, har ved flere anledninger redegjort for hvordan Hole bør innrette kommunens virke i sammenheng med FRE16 prosjektet.

På et åpent folkemøte i Hole, 14. juni 2017, la han fram sin vurdering knyttet til «Styring av framtidig VEKST og VELFERD i Hole kommune». Tanker som på ingen måte er gått ut på dato.

Planavdeling i kommunen har det faglige ansvar for arealforvaltning og samfunnsplanlegging. De skal informere innbyggerne og trekke dem med i utviklingen av de planer som skal realiseres. Deretter legge fram sine forslag til politisk behandling.

Lokale mål for framskritt

Planavdelingen skal samordne offentlige og private ressurser. Dette er fagfolk som er opptatt av mer enn å saksbehandle private planer. De skal bidra til å utrede og realisere lokale mål for framskritt.

Dagens utfordring er at planavdelingen i samråd med kommunedirektøren viser til hvordan ordføreren og kommunestyret kan gjenvinne styring over kommunens utvikling basert på egne planer.

Altfor lenge har de vært opptatt av å ri to hester. Det er en vanskelig øvelse når staten ikke innfrir.

Kan hende bør både politikere og forvaltningen ta et skritt tilbake. Få med seg innbyggerne og se framtiden i lys av egne vurderinger.