Hva mener lokalpartiene om framtida til Hønefoss skole? Vi har bedt partiene svare i «valgomaten» på 10 påstander om skolen. De som har svart, er Rødt, SV, Senterpartiet, Høyre og Venstre.

1: «Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringsloven § 8–1 første ledd første pkt., der det står at elevene "har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.» Ja fra alle deltakerne

2: «Nedleggelsesvedtak av 2014 oppheves». Ja fra alle, i tillegg kommentar fra Høyre: Uavhengig av tidligere vedtak ønsker vi Hønefoss skole skal være byskole for Hønefoss. Areal avsatt i byplanen.

3 «Hønefoss skole opprettholdes som fullverdig barneskole». Ja fra Rødt, SV, Senterpartiet og Venstre. Høyre svarer: Hønefoss skole opprettholdes som fremtidig byskole for Hønefoss

4: «Hønefoss skole skal ha kontinuerlig drift, det vil sii ingen «midlertidig» nedleggelse».
Ja (Rødt, Sp, SV)
Det er vanskelig å svare bombastisk på dette nå, men det er vår holdning til det spørsmålet slik vi ser det nå. (Venstre). Nei (Høyre)

5: «Det bør være mulig å opprettholde drift, også i en eventuell byggeperiode». Ja fra Rødt, SV, Senterpartiet og Venstre. Venstre legger til kommentar: Tror det er mulig. Nei (Høyre)

6: «Det bør gjennomføres mulighetsstudier for ulike alternativer (skoletomt inkl. Glatvedt) jf. Innbyggerinitiativet i «Min sak» som leveres inn 10.9.2019» Ja fra Rødt, SV, Senterpartiet og Venstre. Høyre legger til grunn at ulike alternativer legges frem, uavhengig av innbyggerinitiativ.

7: «Skoletomt inkludert Glatvedt øremerkes «Undervisningsformål» når byplanen/områderegulering etter planen skal vedtas 5.9.2019, dvs. ikke reguleres til offentlig-privat tjenesteyting som høringsutkast foreslår». Det er enighet om dette blant partiene som har svart. I tillegg: Vi legger til grunn at skoletomt inkl. Gladvedt og andre siden av Hønengata forbeholdes skole og barnehageformål (Høyre)

8: «Byskolen svarer på utfordringene i samfunnsdelen av kommuneplanen, der Ringerike skal vokse fra 30.000 pr. i dag til 40.000 mennesker i 2030. 70 prosent av veksten skal komme sentralt». Ja, fra alle partiene som har svart.

9: Byskolen svarer på utfordringene i byplanen med tanke på miljø/klima/10-minuttersbyen hvor vi kan gå og sykle «til alt». Ja, fra alle partiene som har svart.

10: «Våre representanter vil bli fristilt og voterer etter egen overbevisning i saker som berører Hønefoss skoles framtid». Ja, fra alle partiene som har svart. I tillegg er det partier som har programfestet: Senterpartiet har programfestet opprettholdelse av Hønefoss skole, – så Senterpartiets representanter vil stemme i tråd med partiprogrammet. Vi har programfestet fortsatt drift av Hønefoss skole, så SV sine representanter vil stemme for dette.

Rødt svarer også at de har programfestet at Hønefoss skole skal bestå. Venstre sier i sitt program at de vil bevare og renovere Hønefoss skole.

Dette var en oppsummering av «valgomaten» i Hønefoss skolesaken.

Hilde Grefsrud

Følg på: Facebook

 

Forhåndsstemmingen er i gang. Fortsatt er det partier i Ringerike som ikke har gitt til kjenne hvilket standpunkt de har omkring Hønefoss skole.

Til orientering: Alle partier som i dag er representert i kommunestyret har fått invitasjon til å svare på de 10 punktene. Dessverre er det ikke alle som har benyttet svarmuligheten.

Tusen takk til dere som har svart og som er tydelige på hva dere mener. Dette er helt nødvendig for velgerne.

Bruk stemmeretten!

LES SVARET FRA RINGERIKE ARBEIDERPARTI HER:

Les også

Dette vil Ringerike Arbeiderparti med skolen | Alf Meier, Kirsten Orebråten, Håkon Ohren, Hilde Vollmerhaus og Mons Ivar Mjelde