I Ringerikes Blad fredag 21. juni framkommer det at bygging av Ringeriksbanen og ny E16 innløser vel 50 boliger og fritidseiendommer. De fleste av disse ligger i Hole.

LES SAKEN HER: Mister mister hus og hytter til vei og bane: – Kommunene har gjort altfor lite

Man må spørre seg; hvem vil ta ansvaret for gi erstatningstomter? FRE16 og/eller kommunen?

Det er min oppfatning at både Hole kommune og FRE16 gjør altfor lite for å skaffe til veie erstatningsboliger og tomter.

Det er knapt tomter å oppdrive i Hole og Ringerike, spesielt i Hole hvor behovet er størst. Reguleringsplanen til Ringeriksbanen og ny E16 er ventet besluttet i løpet av året, slik at prosessen ved innløsning av eiendommer kan starte rett etter det.

Dersom Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges med oppstart i slutten av 2021, er tiden allerede for knapp. Det skal, etter FRE16 sin egen håndbok R731, settes av minimum 2 år til gjennomføring av boliginnløsning. Dersom boliginnløsningen skal starte i 2020, er det da meningen at boliginnløsning først skal gjennomføres i 2022/23?

Det kan også være grunn til å minne om at det i de etiske retningslinjene for boliginnløsning finnes i egen håndbok R730, der det blant annet står:

«FRE16 skal gi tilstrekkelig informasjon og sørge for at denne blir forstått. Informasjonen fra FRE16 skal vær entydig. Personlig kontakt med den enkelte må tilstrebes, og det skal settes av tilstrekkelig tid og ressurser til dette. Det skal være enkelt å komme i kontakt med rette vedkommende i FRE16.»

Ut fra flere artikler i Ringerikes Blad kan det virke som om kommunikasjonen mellom FRE16 og aktuelle boligeiere er svak. Etter min mening har FRE16 et vesentlig større ansvar ved boliginnløsning enn det Hans Martin Scharning uttaler i artikkelen. Han unnlater å vise til andre sentrale bestemmelser i håndbok R731:

«FRE16 har ingen lovpålagt plikt til å tilby erstatningsboliger eller byggeklare tomter. FRE16 bør likevel, der det er nødvendig, medvirke til at de berørte får seg et nytt permanent bosted. Dersom vedkommende boligeier ønsker det, bør FRE16 medvirke til å få klarlagt med vedkommende kommune om det er aktuelle tomter i nærheten. Dette bør FRE16 gjøre uavhengig av om erstatningen skal baseres på nybygg, brukt bolig, salgs- eller bruksverdi. FRE16 bør også bidra til at eventuelle uregulerte tomter blir ferdig regulert. Dette bør selvfølgelig skje på et så tidlig stadium som mulig i prosessen.»

Videre står det i håndboka at «erstatningsfastsettelsen baseres på at det er mulig å kjøpe brukt bolig». FRE16 må videre dokumentere at «det er boliger til salgs som tilfredsstiller kravet til tilsvarende bofunksjon og bokvalitet, og som ligger innenfor reetableringsområde».

«Reetableringsområdet» er etter håndboka «samme likeverdige strøk», og ikke lenger unna enn i «en radius på 10 km».

Alle forhold tatt i betraktning er Hole «reetableringsområde» for dem som mister sitt hjem i Hole. Veldig mange ønsker å bo i Hole kommune, fordi det er en god kommune å bo i.

Problemet er, slik Grunneierlaget så riktig påpeker det; det finnes ikke erstatningsboliger i «reetableringsområde» Hole. I Hole er det stor mangel på nye boliger og tomter. Hole opplever som følge av dette, ingen vekst. Dette understøttes med tall fra SSB; i 2018 ble det 3 flere innbyggere i Hole. I 1. kvartal 2019 ble det 14 færre innbyggere i Hole!

Ordfører i Hole Per Berger påpeker i artikkelen at dagens ordninger for oppfølging er for dårlige. Etter min mening er ordningene i utgangspunktet gode nok, men at disse ikke følges, verken av Hole kommune eller FRE16.

Regelverket kan oppfattes som ullent, men når verken Hole kommune eller FRE16 har reell vilje, evne eller initiativ til å til å hjelpe innbyggerne, så strander hele prosessen.

Fossen Utvikling AS spilte for over 2 år siden inn ca. 20 erstatningstomter til Hole kommune på Svendsrud, uten at saken er behandlet. Det er ikke riktig slik ordfører i Hole skriver i sin kommentar, at kommunen har arbeidet med problemstillingen. Vi har ikke fått svar på våre henvendelser. At Fylkesmannen eller fylkeskommunen har hatt meninger om disse, er nytt for oss.

Frederik W. Skarstein

Fossen Utvikling AS

 

Slik saken nå står, må kommunene og FRE16 ikke bare vise til håndbøker, reglement og hva som angivelig skal være gjort eller ikke. Hole står i fare for å tvinge sin innbyggere ut at kommunen, for hvor skal disse menneskene bo? Siden det er Hole kommunes innbyggere som blir skadelidende, bør kommunen skjære gjennom og ta ansvar! Se på vårt initiativ en gang til! Om kommunen vil utvikle hele eller deler av området, så får den det til!

De berørte beboere må forvente at det som ble lovet ved oppstart av prosjektet blir fulgt opp. De ble lovet å bli ivaretatt i prosessen.

Da må noen faktisk tilby dem konkrete løsningsforslag.