Åpent brev om Ringeriksbanen til samferdselsministeren angående kvikkleire, boliger og ansvar:

I forbindelse med konsekvensutredningen av jernbane og ny E16 ble området nord og vest for Storelva, som renner gjennom Hønefoss, utredet for kvikkleireskred, men det gjaldt kun jernbane, vei og kraftledninger. I det samme området ligger flere hundre boliger.

Disse ble ikke utredet, og det skal de heller ikke.

Ringerike – et geologisk ustabilt område

Størstedelen av bebyggelsen i og omkring Hønefoss står på samme grunn som det Ask i Gjerdrum består av; sand, silt og leire.

Geolog Bjørn Tore Larsen har i flere artikler i Ringerikes Blad påpekt fare for leirskred i og omkring Hønefoss.

I sin artikkel 1.12.2019 viste han til at det har gått 75 ras på Ringerike de siste 7.000 årene.

Sentralt i byen

Disse 75 ligger innenfor en radius av 5 km fra Hønefoss sentrum. Videre skriver Larsen:

«De fleste større kartlagte rasene på Ringerike er 0,25 kvadratkilometer (eller 250 mål), og i alle fall tre er over 0,5 kvadratkilometer (500 mål), to ved Ullerål/Hovsmarka, og ett ved Tolpinrud. De to mest markante rasene på Ringerike, men ikke de største, ligger meget sentralt sør i byen. Begge vest for Storelva, ved Hvelven og Eikli. Toppen av skrenten på Eikliraset er omtrent 140 meter over havet, og bunnen på 80 meter. Det gir en rasskrent på ca. 60 meter.»

Ringeriksbanen planlegges både over og nedenfor raskskrentene geolog Larsen omtaler; 60 meter over og 250–1500 meter fra Storelva, og med boligområder både ovenfor og nedenfor jernbanen.

Siste ras ved Hønefoss begynte i 2019 ved Hovsenga (mindre enn 2 km fra Hønefoss sentrum), og har siden hatt flere ras.

Hovsenga er et lite ras, omkring 12 mål skled ut, likevel tilsvarer dette i underkant av 100.000 kubikkmeter masse. Raskanten er omkring 30 meter høy.

Geolog advarer flere ganger

Geolog Bjørn Tore Larsen ga i Ringerikes Blad 5.1.2021 klar beskjed om at Ringerike kan vente seg et større ras.

En sak er undergrunnen som svikter, og hva som befinner seg på den. En annen sak er hvor denne massene renner ut og hva den vil dekke, og eventuelt demme opp.

Om dette skrev Ringerikes Blad: «Et større ras ut i Storelva vil kunne få store konsekvenser, og ikke bare for selve rasstedet. – Det vil demme opp elva, og kan oversvømme deler av byen, sa Larsen.»

Utløpsområdet blir flere ganger større enn selve skredområdet. Lavereliggende sentrumsnære områder på begge sider av Storelva og Begna er utsatt. Skredet ved Hovsenga viser Ringerikes ustabile undergrunn.

Ask i Gjerdrum viser omfanget av ødeleggelser og hvilke tragedier et skred i bebygd strøk medfører.

Hvem sitter med ansvaret?

Siden det er avklart at liv og boliger ikke skal utredes hvis ny E16 og jernbane bygges, så kunne det i det minste være mulig å få svar på følgende spørsmål:

  • Hvis det bygges vei og jernbane, og dette utløser et leirskred med påfølgende tap av liv og verdier, og alt av arbeid er utført i henhold til gjeldende lover og regler – hvem sitter da med ansvaret?