Etter reportasje i Ringerikes Blad 8. april, der Nye veiers prosjektdirektør Morten Klokkersveen blir intervjuet, blir en sittende igjen med flere alvorlige spørsmål om hvilken retning plan og gjennomføring av ny E16 og Ringerikesbanen vil bli. Spørsmålene som reises er helt fundamentale, men svarene som gis er meget vage.

I den forutgående prosessen til den vedtatte planen har svært mange vært engasjerte; regionale og lokale politikere, interesseorganisasjoner, grunneiere og innbyggere.

LES OGSÅ: Er best mulig samfunnsøkonomi målet til Nye Veier? | Frederik W. Skarstein

Plandokumentene gir svaret

I planprosessen skal alle vært hørt. Plandokumentene gir i sum svaret på hva som skal bygges. Det forventes derfor at bygging av ny E16 og bane følger disse planene. Noe annet ville være å underminere planprosessene og holde et helt lokalsamfunn for narr.

Dette tilsier at om det nå på oppløpssiden for byggestart blir gjort vesentlige endringer, bør/må planen ut på nye høringsprosesser, med fare for tilsvarende tap av tid. Vesentlige endringer vil derfor meget lett kunne bli forsinkende mht. byggestart.

Ny vei og bane vil bli liggende slik de nå blir bygget i all overskuelig fremtid. Det borger for at det skal svært mye til før en gjør endringer som gjør tiltakene dårligere mht samferdselstilbud og/eller negative miljøkonsekvenser.

Det er selvsagt helt greit at Nye Veier, for å gjøre innsparinger, ser på de tekniske gjennomføringene av vei og bane.

Der er det sikkert en god del å hente ut fra de ideelle og foreskrevne måtene å bygge samferdselsanlegg på. De fleste har vel trodd at det er der mandatet til Nye veier ligger.

Noen forutsetninger

Og sett fra Hole, som får store inngrep, må noen forutsetninger være minimum for å stå som vert for ny vei og bane. Noen av de viktigste er:

  • Skikkelig stoppested og gode parkeringsforhold ved Sundvollen
  • Kulvert under jordene vest for Vik
  • Kryss ved Helgelandsmoen.

Hole kan, etter min mening, ikke kunne godta så store inngrep og miljøforringelser uten å få noe mindre igjen enn dette. Å miste noen av ovennevnte forutsetningene må derfor for all del unngås.

I korthet er selvsagt grunnene for dette hhv. reisetid til/fra Osloregionen, bevaring av dyrket mark, kulturlandskap og miljø sentralt i bygda, samt ivaretakelse av eksisterende og videreutvikling av næringslivet rundt Helgelandsmoen Næringspark, dvs Holes viktigste næringsområde.

Passivt og tafatt

Svært mange er utålmodige med hensyn til byggestart for ny vei og bane. Behovene for begge er både av nasjonale, regionale og lokale grunner overmodne. Det blir derfor både passivt og tafatt om en skal pine disse viktige samferdselsanleggene ned til noe halvhjertet, som en i all fremtid vil angre på.

Min oppfordring er derfor at lokale politikere nå gjør jobben overfor ansvarlige politikere både mht kvalitet og gjennomføringstidspunkt for ny E16 og Ringeriksbanen.

Og jeg vil stille følgende spørsmål til Nye Veier: Kan Nye veier/Samferdselsdepartementet gjøre merkbare endringer i noen av de tre ovenstående punktene, uten at en må ha ny planprosess? Og hvis ikke, hvor lang tid vil de måtte sette av til slike prosesser?