Lang ferd mot ny kirke

Hønefoss kirke dagen etter brannen.

Hønefoss kirke dagen etter brannen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Trenger vi egentlig å bygge opp igjen Hønefoss kirke? – Har vi ikke nok kirker i distriktet til å dekke behovet?

DEL

Prost Kristin Moen Saxegaard hø­rer ofte de samme ar­gu­men­te­ne, men også at folk sav­ner kir­ken sin.

SE GEDIGEN BILDESERIE: Brann i Hønefoss kirke

Vik­tig med kir­ke

– Noen sier vi har nok kir­ker på Ringerike allerede. Det har de for så vidt rett i. Det er mange kir­ke­tak å ved­li­ke­hol­de. Men hvilke av kir­ke­ne våre kan vi være foruten? Hvilke kan vi avse? His­to­rie og til­hø­rig­het, kir­ke­går­de­ne og slek­te­nes gang bin­der oss til kir­ke­ne.

– Det er et stort an­svar å skul­le ta fra folk dis­se røt­te­ne. Og minst av alt kan vi vel la være å ha en by­kir­ke, nå når vi skal be­gyn­ne å ten­ke stort om dis­trik­tet vårt?

Kre­ven­de tid

– Vi kan ikke la være å ha en bykirke, sier prost Kristin Moen Saxegaard.

– Vi kan ikke la være å ha en bykirke, sier prost Kristin Moen Saxegaard. Foto:

(– Vi kan ikke la være å ha en bykirke, sier prost Kristin Moen Saxegaard. Foto: Beate Kold Hansen)

Da hun kom til Ringerike for ganske nøy­ak­tig fire år si­den hav­net hun oppi den mest kre­ven­de ti­den rundt ar­bei­det med ny Hønefoss kir­ke.

– Det som må ha vært av fellesskapsfølelser knyt­tet til sjok­ket og sor­gen etter bran­nen var er­stat­tet med stei­le fron­ter i dis­ku­sjo­nen rundt tom­te­valg, sier pros­ten.

Mange fø­lel­ser

De for­nuf­ti­ge ar­gu­men­te­ne om hen­sikts­mes­sig­het og mu­lig­he­ter ble møtt med mer fø­lel­ses­la­de­de øns­ker om å gjen­rei­se den der den had­de vært, husker hun.

– Det var en vond tid for mange, og kre­ven­de for dem som satt med an­svar.

Hun er im­po­nert over hvordan de som «tap­te» de­bat­ten tok ved­ta­ket til et­ter­ret­ning da tomtespørsmålet ble en­de­lig av­gjort, og har gått vi­de­re i ar­bei­det uten at nag og von­de fø­lel­se­ne har fått føl­ge med.

– Jeg tror alle lær­te noe av dis­se er­fa­rin­ge­ne. Det er selv­føl­ge­lig vært uenig­het i mange spørs­mål etter det­te. Det skul­le bare mang­le i en såpass vik­tig sak. Men jeg har en klar opp­le­vel­se av at alle som er en­ga­sjert i sa­ken har til­lit til hverandre og at vi job­ber mot samme mål. Da tå­ler en del uenig­het.

Ut­ford­ren­de øko­no­mi

Øko­no­mi har vært en ut­ford­ring hele vei­en. Kir­ke­lo­ven kre­ver at kom­mu­nen skal fi­nan­si­e­re kir­ke­byg­get, sam­ti­dig som den kre­ver at vi skal byg­ge kir­ke med 500 sit­te­plas­ser og uni­ver­sell ut­for­ming. For­sik­rings­pen­ge­ne rek­ker langt un­der halv­par­ten av det som trengs.

– Det for­und­rer meg litt at kir­ke­byg­gin­gen har skapt såpass lite en­ga­sje­ment i de po­li­tis­ke mil­jø­ene, og at ingen par­ti har kir­ke­byg­ging på sin lis­te over valg­løf­ter, sier pros­ten og sender avgårde et lite spark til politikerne:

– Hvis vi har som mål at Hønefoss skal bli mer enn en so­ve­by for Oslo når vi nå skal be­gyn­ner å vok­se, tren­ger vi å til­by mer enn kom­mu­na­le tje­nes­ter og et nytt ren­se­an­legg.

Hel­lig pus­te­rom

– Jeg øns­ker en kir­ke midt i byen som kan bli et hel­lig pus­te­rom, som har tak­høy­de til å rom­me et va­ri­ert gudstjenesteliv, som blir en are­na for for­skjel­li­ge kul­tu­rel­le ut­trykk og som gir rom for dia­ko­ni og so­si­a­le be­hov blant folk. I til­legg snak­kes det mye om at kir­ken må bli et sig­nal­bygg i byen.

– Dis­se vi­sjo­ne­ne for en kir­ke midt i byen vet jeg at jeg de­ler med mange, også med folk som ikke er hyp­pi­ge kir­ke­gjen­ge­re, sier Saxegaard.

Hun har ikke tall på hvor mange som har fortalt henne hvor de var da kirken brant.

– Og de sier at de ser fram til at kir­ken skal kom­me på plass igjen. Jeg tror ikke de sier det­te bare for å være hyg­ge­lig mot pros­ten. Folk i Hønefoss sav­ner kir­ka si, konstaterer Saxegaard.

Men når det kom­mer til de øko­no­mis­ke ut­ford­rin­ge­ne, ser det ut for at det ikke er så po­pu­lært å ta til orde for gjen­rei­sin­gen av Hønefoss kir­ke, innser hun.

– Som om sa­ken bare an­går noen få men­nes­ker i Hønefoss me­nig­hets in­ners­te kret­ser, og ikke ap­pel­le­rer til folk flest. Jeg skul­le øns­ke po­li­ti­ker­ne var litt mo­di­ge­re.

Menighetsrådsleder Atle Ljåstad er glad for både små og store bidrag til ny kirke.

Menighetsrådsleder Atle Ljåstad er glad for både små og store bidrag til ny kirke. Foto:

(Menighetsrådsleder Atle Ljåstad er glad for både små og store bidrag til ny kirke. Foto: Eli Bondlid)

Tøff pro­sess

Me­nig­hets­råds­le­der Atle Ljåstad (bildet over) har vært svært en­ga­sjert i opp­byg­gin­gen av ny kir­ke helt si­den den fa­ta­le bran­nen i 2010.

Det har vært en pro­sess med ster­ke storm­by­ger, men nå sei­ler framdriften i smu­le­re vann, og Ljåstad hå­per man snart kan set­te spa­den i jorda for en ny kir­ke.

På me­nings­plass i Ringerikes Blad er han klar på at en ny kir­ke vil være et løft for Hønefoss.

Slik vil nye Hønefoss kirke se ut. Arkitektene kalte den for Himmeltrærne. (Modell: Link arkitekter)

Slik vil nye Hønefoss kirke se ut. Arkitektene kalte den for Himmeltrærne. (Modell: Link arkitekter)

(Slik vil nye Hønefoss kirke se ut. Arkitektene kalte den for Himmeltrærne. Modell: Link arkitekter)

Løft for byen

– Ny kir­ke med plass til 500 men­nes­ker og til­ret­te­lagt som et me­nig­hets­sen­ter med kir­ke­kon­to­rer og mø­te­lo­ka­ler vil være et godt ut­gangs­punkt for ut­vik­ling av byen vår, skri­ver han.

– Det­te vil vi få med det plan­lag­te kir­ke­byg­get «Himmeltrærne», et bygg som bi­drar til å løf­te byen vår og gjø­re Hønefoss til et godt sted å bo.

– Det blir spen­nen­de å se hva som skjer med even­tu­el­le kom­mu­ne­sam­men­slå­in­ger. Kanskje vi får en stor­kom­mu­ne be­stå­en­de av Jevnaker, Hole og Ringerike? Hønefoss blir i så fall et na­tur­lig sen­ter også i kir­ke­lig sam­men­heng, og sete for et stør­re pros­ti, und­rer Ljåstad.

LES OGSÅ: Himmeltrærne ble enstemmig valgt

Åpen kir­ke

Han øns­ker å leg­ge til ret­te for at den nye kir­ken blir et godt sam­lings­sted for barn og ung­dom, og hvor de får mu­lig­het til å vel­ge mellom uli­ke ak­ti­vi­tets­til­bud og kan få del i kir­kens tros­opp­læ­ring. En by i vekst tren­ger også ån­de­li­ge til­bud.

I til­legg til de kir­ke­li­ge hand­lin­ger er den nye kir­ken tenkt åpen for uli­ke kul­tu­rel­le til­bud og kan bli en stor­stue for byen med sine 500 sit­te­plas­ser.

– Det blir også roms­li­ge lo­ka­ler i un­der­eta­sjen godt eg­net for mø­ter, kon­fe­ran­ser, un­der­vis­ning, min­ne­sam­vær, bryl­lup og så videre. Kirketorget er tenkt som et dag­åpent mø­te­sted for folk i alle ald­re og med ulik tros­bak­grunn, sier me­nig­hets­råds­le­de­ren.

LES HELE INNLEGGET: – Den nye kirken blir et viktig bidrag til byutviklingen

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags