Gå til sidens hovedinnhold

– Hønefoss har en unik mulighet til å skape en estetisk, harmonisk og vakker by | Hans Høyer

– Hønefossen og Storelva er og blir byens perler. Bebyggelse må for all del ikke ødelegges av et høyt bygg ved fossen og elven – uansett byplan.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette gjelder naturligvis også Tippen og Petersøya.

Spalte opp og ned har i den senere tid versert i avisen, med glimrende argumenter for og imot.

Siterer spesielt meningen til S.R. Eriksen, E.J. Ruud og C. Prause, rødgrønne uavhengige:

«Bygninger skal utvikles miljøvennlig, estetisk og arkitektonisk på en slik måte at de skaper trivsel (og glede, min til tilføyelse).»

Størst er motstanden

Min uoffisielle statistikk synes at motstanden er størst. Siterer også en setning fra innlegget til O.J. Lølands, tidligere Lokalpolitiker (SV). «Det som er bygget de siste tiårene er regelrett stygt.» samt andre velskrevne innlegg.

De fleste argumentene synes å være oppbrukt. Dog et par tilleggsargumenter jeg ikke har registrert nemlig

100-metersbelte

«Det skal i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jf. plan- og bygningsloven (PBL) § 1–8.

Andre tiltak etter § 1–6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.

For områder inntil 100 meter langs vassdrag skal det være forbudt å sette i verk bestemt angitte bygge- og anleggstrafikk. I slikt område kan det også gis bestemmelser for å sikre eller opprettholde kantvegetasjon, og for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen jf. PBL § 11–11 pkt. 5.»

Fra Storelvas overflate til der bygget ønskes oppført, menes å være 20–25 meter opp og så skal en 12-etasjes bygg komme på toppen.

I avisen 16. april vil en ung familie med barn ha det dobbelt så høyt. Vil de bo i 24. etasje med små barn som vil ut og leke? Uforståelig.

Handelsskolen

Handelsskolen er vel en del av byens historie og identitet (byggeår?) må for enhver pris bevares.

Å rive bygget vil være historieløst. Den er en del av byens sjel, eller hva?

«Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i stand uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet. Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist, jf. PBL § 31- 5. Pålegg om og forbud mot riving.»

Krav

Hvorfor krever ikke kommunen at huset istandsettes snarest mulig slik de har hjemmel til, i stedet for å la det forfalle i årevis og kanskje må rives? De seks årene vi har bodd i Hønefoss, har vinduene vært tildekket med plater.

Eneboligene i Lagesen gate 22–24 like opp i gaten er nennsomt istandsatt.

«Kommunen kan også avslå søknad om riving, jf. § 20–1 første ledd bokstav e, inntil det foreligger:

  • igangsettingstillatelse for nytt tiltak på tomta, eller
  • reguleringsplan som ikke kan gjennomføres uten at byggverket blir revet.»

Jeg er ikke jurist; og kanskje finnes unntaksbestemmelser?

Stygge bygg

Noen linjer om stygge bygg i byen nevnes spesielt det nye Norderhov omsorgssenter.

To vakre blokker ble revet – hva kostet ikke det – for å gi plass til et bygg som mer ligner et fengsel og i alle fall ikke er tilpasset den vakre villabebyggelsen og de vakre, myke åsene rundt byen?

Nybygget ved Ringerike videregående skole – karakterisert i innlegg – som en margarinkasse. Jeg er så hjertens enig.

Nevner også Sparebank1 på Søndre torg som med respekt å melde også er et utrivelige bygg. Fredrikstad hadde et tilsvarende stygt bygg som ifølge en foredragsholder i Tronrud kontorer for en tid siden–ble omgjort til et vakkert bygg. Hvor stolte er arkitektene over byggenes utforming?

I Ullerålgate 9a, b, c er bygget nyere eneboliger med et vakkert, moderne uttrykk – litt rette tak og litt skrått tilpasset villaene ved siden. Andre nyere blokker hvor folk har flyttet inn i skal jeg ikke kommentere.

Ønsker klassiske bygg

Nevner også Facebook, som ifølge Aftenposten har minst 36.000 følgere som ønsker mer klassiske bygg.

Stjernearkitekt Niels Torp (80 år) i Oslo angrer på mye han har bygget jf. A-magasinet 31/07/20 – «mye er gjort galt. Det er nesten ikke til å tro». Hans eksempler er Edvard Munchs Lambda og Barcoden ved Oslo sentralbanestasjon.

Det er å håpe at Hønefoss ikke gjøre de samme feilene!

Skrå tak

Skråtak er også en av mine kjepphester. Som skrevet over passer bygg best i forhold byens åser. Skrå tak trekker dessuten bygg nedover. Jeg har i tidligere innlegg beskrevet veltilpassede bygg som Sundgaten 1–5.

Hva vil vi og våre etterkommere glede seg over om 50 år? Til Bergen med sine skrå tak tilpasset de mer spisse fjellene bak, valfarter turister.

Ros til kommunen

Til slutt skal kommunen ha ros for at de vil legge høyden på høyhuset ut på offentlig høring. Det er å håpe at vi får andre lavere alternativ å ta stilling til.

Har utbyggerne makten og får det som de vil – eller hva? Og hvorfor er utbyggerne og kommunen fraværende med synspunkter?

Uansett er det å håpe at de som vedtar byggene, er opptatt av estetikk. Men selvsagt er det smak og behag som gjelder.

Kommentarer til denne saken