Hønefoss er en småby med unike kvaliteter. Elva snor seg gjennom ulike deler av byen, – og vi har store, fine grøntområder. Alt dette blir en sentral del av den framtidige utviklingen av byen. Slike kvaliteter må ikke ødelegges, men utvikles.

For Senterpartiet har det vært viktig å lytte til de innspillene innbyggerne og brukerne av byen har kommet med. Vi noterer oss at det ikke er noe sterkt ønske om høyhus som en vegg mot elva eller fossen, – og at det ikke er noe stort ønske om å gjøre endringer som rokker ved byens sjel. Senterpartiet fremmet i formannskapet 27. august vårt forslag til byplan. Et forslag i 16 punkter, – som ivaretar behovet for utvikling og fornying, samtidig som vi tar vare på Hønefoss sitt særpreg.

Vi vil sette av et belte langs elva over Tippen som reguleres til grøntområde. Et område som kan skape en sammenhengende grønn korridor fra Glatved, Nordre park og til Petersøya. Øvrige deler av Tippen mener vi kun bør bebygges med lavhusbebyggelse. Et tiltak som vil åpne byen mot elva og framheve kvalitetene med Lloydsbuene.

På Øya-området vil vi ha hus som maksimalt har 6 etasjer, men som har en gradvis nedtrapping til 3 etasjer nærmest fossen. Det vil ivareta de store verdiene som ligger på Norsia. Flertallspartienes mastodont av bygninger på 12 etasjer vil bryte fullstendig med dette.

LES OGSÅ: Pinglete vedtak om høyhus | Anne-Berit Haugen Rijken

Det er foreslått å bruke mellom 250–350 millioner på å snu brukaret til Hønefoss bru. Bortkastede penger mener vi i Senterpartiet. Vi vil heller bruke ressursene for å skape gode møteplasser på Tippen.

Vi vil gjennom områdereguleringen sikre at Hønefoss skole fortsatt skal være skole.

Når det gjelder Petersøya mener vi at det kun skal åpnes opp for bygging av gang – og sykkelbru.

LES OGSÅ: Hvem er byplanen til for? | Brit H. Walbækken Bøhler (Rødt)

Tilhengere av høyhus bør ta seg en vandring på Norsia. Så kan man forestille seg hvordan bygninger høyere enn kornsiloen vil bli på andre siden av fossen. Senterpartiet mener det minner mer om stormannsgalskap, enn byutvikling. Tror man at man tiltrekker seg nye innbyggere i hopetall ved å tilby leiligheter i 12. etasje?

Hans-Petter Aasen

Gruppeleder

Ringerike Senterparti

 

Ved behandlingen av byplanen er det lett å la seg rive med. Det kan synes som om flertallspartiene er mest opptatt av å få plassert flest mulig mennesker på minst mulig areal.

Dette framfor å legge til rette for gode bomiljø. Senterpartiet er oppriktig bekymret for at de grep flertallet nå legger opp til vil være irreversible og ødeleggende.

Det er ingen skam å tenke seg om to ganger. Dette handler om å forvalte byen for framtidige generasjoner. Vi håper at flertallspartiene også ser dette. Vi i Senterpartiet vil være garantisten for utviklingen av en grønn by som skal være god å bo og oppholde seg i.