(Det har beklageligvis vært teknisk feil i visningen av nettmøtet. Her gjengis spørsmål og svar, dessverre uten signatur fra spørsmålsstiller og ordfører som svarte. Når feilen er rettet kan nettmøtet leses på denne siden.)

Til Per Berger: Hvor mange hjem kan risikere å bli revet under fremføringen av ny E16 og jernbane?
Dette spørsmålet er desverre ikke relevant i forhold til Kommunestruktur. Jeg kjenner desverre ikke eksakt hvor mange som berøres, da dette først blir kjent når den statlige reguleringsplanen foreligger.Ta gjerne kontakt senere, da dette er et spørsmål jeg også er opptatt av,
Bedre tjenester til innbyggerne må være målet, uavhengig av sammenslåing. Hvor er effektiviseringspotensialet som skal gi økonomi for bedre tjenester til innbyggerne?

Enhver sammenslåing har vel to formål. Et er å styrke maktkonsentrasjon og dermed oppnå helhetlig kontroll og styring.  Det andre er jo at man ser for seg at en sammenslåing fører til mer kostnadseffektiv drift, fleksibilitet i drift, større fagmiljøer og bedre likeverdig behandling av innbyggerne i samme distrikt/område.  Uansett bør man huske at kommunenes økonomi handler om skatteinntekter og driftsnivå.  Inntektene kommer fra befolkningen og bedriftene.  Uavhengig av sammenslåing eller ikke bør man drive kommunen (e) maksimalt kostnadseffektivt.  Dette omfatter også riktig kvalitet og tjenestenivå. Med andre ord ender man raskt med at effektiviseringsgevinsten er fokusert på fære toppledere i en kommune enn i tre seprate kommuner, men dette er da marginalt.  Husk at de tre kommunene i dag har tatt ut effektiviseringsgevinster gjennom flere år.   

Jeg er ikke overbevist om at demokratiet blir bedre. Hvordan kan det sikres at hele geografien blir representert i kommunestyret ved kommunesammenslåing? Hvordan skal det sikres at innbyggerne i hele kommunen er tett på politikerne? Hvordan skal det sikres at politikere og administrasjon har tilstrekkelig lokalkunnskap i en stor kommune?
Partiene må fortsatt rekuttere slik at  "hele kommunen" blir representert.Dette innebærer at de ulike politiske partiene utfordres med hensyn til rekruttering. Kommunestyret i den nye kommunen må settes sammen på en slik måte at det ivaretar helheten, og evt  ved opprettelse av nærdemokrati utvalg vil nærheten kunne ivaretas.  
Alle som har vært med på fusjoner og sammenslåinger har opplevd at det er krevende. Hvilke problemer kan oppstå i en sammenslåing, for eksempel kulturkollisjoner, økonomi osv?

Alle disse problemene kan man møte. Dette kan man håndtere, forutsatt at det legges opp til gode prosesser. I en intensjonsavtale må dette belyses. 

Skatteinntekt pr innbygger i Hole er høyere enn i Ringerike og Jevnaker. Betyr ikke det at ved en sammenslåing vil Holes innbyggere være med å finansiere tjenestene i Ringerike og evnt Jevnaker?

Konsekvensen av en ny kommune er at det ikke lenger er noen Ringerike, Hole og Jevnaker som i dag, men en ny kommune med sine tjenester inntekter og utgifter.  Så det riktige her er nok at alle som bor i kommunen finnansierer den nye kommunen likeverdige og etter evne.  Så blir det opptil det nye kommunestyre og fordele inntektene etter driftsnivå.  

Blir kvaliteten i barnehagene høyere eller lavere dersom de tre kommunene går sammen til en?

Her gjelder, på samme måte som i andre spørsmål om tjenestene, at beste praksis skal legges til grunn. 

Hvor mye kan kommunen spare på rådhuset ved å slå seg sammen?

Dette spørsmålet går vel på administrasjonen. En samlet kommune vil fortsatt ha behov for administrative ressurser og ledere, i rådhuset og ute i organisasjonen. Det vil bli færre ledere i topp-administrasjonen. I en eventuell prosess hvis det blir vedtak om ny kommune, vil de vanlige reglene i arbeidslivet bli fulgt. 

De tre kommunene har forskjellig eiendomsskatt. Hva blir eiendomsskatten i en ny kommune?
Den må i såfall harmoniseres og besluttes av det nye kommunestyret.
Når alt blir større: Blir engasjementet borte i større kommuner?
Nærdemokratiordninger vil være med på å støtte opp om det lokale engasjementet. Hvordan dette blir konkret er foreløpig ikke besluttet.
Vil sammenslåing gi raskere behandlingstid? Blir det enklere eller vanskeligere å komme i kontakt med tjenestene når de blir større og mer spesialiserte?

Det er ikke selvsagt at en større kommune vil resultere i raskere behandlingstid, men større ressurser/fagmiljøer kan gi grunnlag for det. Organisering og ledelse vil være avgjørende faktorer her, og forvaltningen har ellers en rekke krav om behandlingstid også pr. i dag. I utredningen fra gruppe Tjenesteyting er det pekt på desentraliserte servicekontor, som skal betjene innbyggerne nært der de bor. Dette bør gjøre det mulig for befolkningen å komme i kontakt med kommunen på en enkel måte. Det er også pekt på et nærhetsprinsipp, der enkelte tjenester må ligge nært der folk bor.

Innbyggerme i Hole har i mange år stemt på Høyres program og sikret Høyrepolitikk i kommunen. Kan Hole Høyre gå inn for en storkommune med et klart Arbeiderpartiflertall?

Uten å gå inne i Hole Høyres vurderinger er det nok slik at det er kommunevalgene som avgjøre hvilke flertall som vil dominerer.  I en ny kommune må man derfor forholde seg til fremtidige valgresultater og ut fra dagens valg er det nok sansynelig at AP også vil stå sterkt i en ny kommune. Sett opp mot borglig situasjon i Hole i dag vil Høyre som parti kunne møte utfordringer som alle andre partier.  

Til ordfører i Hole. Det er ledig kapasitet på Kommunens sykehjem. Oslo og Bærum mangler plasser. Har kommunen vurdert å leie ut disse slik at man igjen kan få økonomi til å "huse" flere eldre i Kommuen som trenger plass?
Hole bo- og rehab senter har som praksis at har de ledig plass, så leies disse ut. Jeg kjenner ikke til at det er ledig kapasitet der nå.
Hva blir effekten av kommunens inntekter etter en sammenslåing, sett i forhold til hva kommunene ville fått til sammen, hver for seg?

Nytt inntektssystem for kommunene er ute på høring med frist 1. mars 2016, og skal deretter behandles i Stortinget. Ut fra signalene som er kommet hittil, tyder det på at Hole og Jevnaker vil tape på det nye inntektssystemet, mens Ringerike kommer bedre ut. Det er beregnet til pluss 345 millioner kroner for de tre sammen, dersom Hole, Ringerike og Jevnaker velger å gå sammen innen utgangen av juni i år. Det er pr, i dag usikkert hvordan Stortinget stiller seg.

Kan ikke kommunene samarbeide mer og tettere i stedet for å slå seg sammen?

Kommunene samarbeider godt allerede, men dersom det blir nei til en ny kommune, forutsetter dette at samarbeidet må økes på flere områder. Dette skal sikre riktig kvalitet på tjenestene, men vertskommunen vil ha styringsansvaret, noe som kan sees på som problematisk for helhetlig styring av den enkelte kommune. Dette kan til en viss grad kompenseres gjennom eiermøter og eierstrategi.

Vil en kommunesammenslåing gjøre det enklere å planlegge for den lokale infrastrukturen regionen må ha på plass når ny E16 og Ringeriksbanen kommer?
Ja! Gjennom et felles plankontor. Dette vil  etableres uansett kommunestruktur.
Blir det mer eller mindre byråkrati i en større kommune? Er det i realiteten billigere å være stor?

Det er fremholdt at man vil kunne få en effektivitetsgevinst ved en sammenslåing fortrinnsvis innen byråkrati funksjoner.  På den annen side er det nok usikkert om denne gevinsten innebærer at den totale drifiten i ny kommune blir mer billigere av den grunn. Man bør huske at det er omfattende arealer og til dels spredt tjenester som skal betjenes også i en stor kommune.  Samtidig ser man for seg vekst i befolkning og dette vil påvirke økonomien både på kostnads og inntektssiden. Her er det vanskelig å fastslå ut fra helhet at en store kommune nødvendigsvis vil driftes rimeligere.  

Til ordfører i Hole. Hvordan ser Kommunen for seg å legge tilrette for mer næringsutviking?
Gjennom etablering av et felles plankontor i regionen, hvor også fylkeskommunen deltar bgjennom ansvaret som reginal utviklingsaktør. Et slikt kontor er i ferd med å etableres uavhengig av kommunestrukturdebatten. Et slikt kontor vil gi bedre oversikt over tilgjengelige arealer, bedre samspill med næringslivet, mulighet for bedret kollektivtilbud og planlegging av nye boområder.
Blir skolene bedre eller dårligere dersom de tre kommunene slår seg sammen?

Kommunene, hver for seg eller som sammenslått enhet, har de samme kravene til å levere kvalitativt gode tjenester. På skoleområdet er det lovverk som regulerer dette, og at man ligger på riktig nivå og godt innhold i skolen. Fra gruppen som har sett på Tjenesteyting, er det lagt til grunn at bestepraksis skal være utgangspunkt for alle tjenester.  

Hva er effekten av å samle fagmiljøer fra flere kommuner?

Større fagmiljøer gir mer faglighet, mulighet for utvikling av spisskompetanse, og mindre sårbarhet ved fravær, for å nevne de viktigste. Dette vil gi større muligheter for utvikling i et lengre perspektiv. Rekruttering vil normalt være enklere i større fagmiljøer.

Vil barnevernstjenesten bli styrket eller svekket ved en sammenslåing?

Det vil kunne hevdes at fagmiljøene blir styrket mhp kompetanse og utøvelse pga. større samlede fagmiljøer.  

Vil man være sikret politikere fra alle tre kommunene i kommunestyret dersom man lager en ny storkommune?

Man er i utgangspunktet ikke sikret lik geografisk fordeling ut fra dagens folketall i kommunene. I et demokratisk perspektiv er det likevel opp til partiene å fordele kandidater på sine nominasjonslister, for å ivareta geografisk spredning, kjønn, alder osv. 

Per Berger svarer vedr kommunens inntekter: "Med nytt inntektssystem vil Hole falle ytterligere ned, mens Ringerike får en økning som gjør at forskjellen blir minimal". Nytt spørsmål: Blir ikke inntektsnivået for den nye storkommunen da likt eller litt lavere enn det Hole har i dag? Og ville det ikke blitt langt høyere hvis Hole slo seg sammen med Bærum?
Jo, muligens det. Det som er spesiellt med det nye inntektssystemet, er at dersom Hole  går inn i en ny kommune, beholder vi 5mill årlig i 15 år. sier vi nei, mister vi dette incitamentet..
Hva skjer med de tidligere kommunesentrene hvis de ikke lenger er naturlig trekkraft i form av arbeidsplass og tjenesteyting?

Kommunesentrene vil nok bestå, men mest sansynelig i  en annen form og med et annet innhold enn i dag.  Det konkrete om dette vil drøftes i tiden fremover og konklusjonen vil forankres i en intensjonsavtale som grunnlag for vedtak. Man bør ha med seg at ny kommune vil medføre endringer også i forhold til ditt spørsmål. 

Jeg har to spørsmål: Blir det færre eller flere kommunale arbeidsplasser i en sammenslått kommune? Hvis ingen skal miste jobben i en sammenslåing, hvordan skal man kunne spare penger?

Det blir færre. Ingen skal miste jobben. Reduksjonen vil skje ved naturlig avgang. Dette vil bli håndtert i tråd med gjeldende lov og avtaleverk i arbeidslivet.

Blir avstanden til skoler og barnehager i en ny kommune større?
Nei, i utgangspunktet ikke.
Hastverk kan være lastverk. Hvorfor haster det å slå seg sammen?

Det har vi også spurt oss om. Det er krav fra regjeringen at man skal svare innen 30.juni i år. Vi er bekymret for modningstiden etter at utredningene nå er klare. Ingenting tyder på at vi får utsettelse.

Er Ringeriksregionen, med kommunen Jevnaker, Hole og Ringerike en geografi som hører sammen?

Ja, utvilsomt og trolig en av de mer åpenbare i landet. Så blir spørsmålet om man mener/tror sammenslåing eller videreutvikling av det etablert og mange årig samarbeide vil være det beste på sikt.  I følge administrative utredninger trekker disse i retning av sammenslåing, men samtidig er dette en politisk prosess og da kommer også demokratiske aspekter og ulike politiske løsninger i betraktning. Nå påpgår det et politiske arbeid inkludert høringer i befolkningen.

Vil rådhusene i Hole og Jevnaker bestå, med like mange arbeidsplasser, dersom de tre kommunene velger å gå sammen?
Ja, de vil nok bestå. I en ny kommune legges det opp til at en rekke tilbud til innbyggerne. i rapporten ( formdinframtid.no) om tjenesteyting er det listet opp en rekke tjenester lokaliseres i tilknytning til nærmiljøene/grendene. Hvor mange arbeidsplasser dette tilsier er vanskelig å anslå, fordi pleie- og omsorgssentre, skoler og barnehager beholdes der de er. Det er ment å opprette lokale servicekontorer på Vik, Nesbakken, Tyristrand, Nes, Sokna, mens kommunesenteret naturlig blir i Hønefoss.Dette skal vurderes nærmere og inngå i en intensjonsavtale.
Vil eldre på sykehjem få en bedre tjeneste ved en eventuell sammenslåing? Vil pleietrengende få bedre hjemmetjenester?

Målet er at kommunal tjenesteyting i dagens 3 kommuner skal opp på samme kvalitetsnivå som den beste kommunen i "klassen" (best praksis). Etter Kommunebarometret så er det Hole og Jevnaker som scorer best på området helse og omsorg i dag. 

Hva er de viktigste fordelene og ulempene ved å slå sammen alle tre kommunene? Ønsker et kort svar.

Dette er det store tema, som det er vanskelig på nåværende tidspunkt og ha noen bestemt oppfatning.  Selv bruker jeg mye tid på å sette meg inn i disse spørsmålene for å kunne etablere en kvalifisert oppfatning om dette.  Dersom man tar utgangspunkt i at sammenslåing gir bedre og mer rasjonell helhetlig virkning peker jo det i retning av fordeler/ulemper. På samme måte dersom man tar utgangspunkt i at kommunene gjennom forbedret og effektiv samarbeid vil kunne oppnå minst det samme gir jo også fordeler/ulemper. Ditt spørsmål er årsaken til at jeg oppforder til kritisk gjennomgang av foreliggende dokumenter og den informasjon man vil få.  Det er lett å falle for de fordel og ulempe betraktninger som ligger i utredninger, og derfor bør man ut fra prinsippet hvem, hva hvorfor sett opp mot hva man mener vil føre til en best mulig utvikling for innbyggerne. Kort sagt konkret svar på ditt spørsmål vil jeg komme tilbake til etter selv å ha vurdert fordeler og ulemper.      

Per A berger Gå mot Asker og Bærum . Hvis vi ikke skal stå alene , nå må vi bare følge vei og tog som dem har lagt fram over helgelandsmoen ,vis muskler det er tross alt vi som har trua på deg og Hole
Ja, jeg er nok ganske enig med deg i det, men må forholde meg til flertallet i kommunestyret.
hva f... tenker dere på når dere påstår att det er penger å tjene i asylmottak? dere har helt glemt att vi har prøvd dette på Tyriheim og hva det egentlig kostet kommunen! ?????? altså nå må dere våkne a.....
Spørsmålet er ikke relevant i forhold til ny kommunereform.Kontakt meg gjerne senere.
Lars Magnussen. Pga brutte valgløfter fra AP så skal det bli bomring rundt Jevnaker med bommer på kommunegrensa. Er det håp om å slippe å passere bommer om man ikke krysser kommunegrensa fordi kommunene blir slått sammen? Jeg er en av de mange pendlerne som må betale ca 90.000 kr i bompenger pga at dere godtok 16 kr i bompenger etter valgløftet om at dere ikke ville godta mer enn 12 kr.

For det første så er ikke Jevnaker AP's standpunkt i bomsaken noe brutt valgløfte. Det vi har stemt for var det vi sa i valgkampen. Med dagens rentenivå som gir 27 % lavere takster enn de 20 kr i lokalbommene som var beregnet ut i fra rentenivå på 5,5 %, og 20 % rabatt, så er vi under 12 kr pr. passering. Med passeringstak på 30 så blir utgiftene ikke mer enn 360 kr pr. måned. Hva taksten blir i 2020 når nyveien tas i bruk, kan vi ikke spå noe om i og med at rentenivået er bestemmende for den. Et så lavt passeringstak som 30 må vi fortsatt kjempe for å få til i Samferdselsdepartementet. En kommunesammenslåing vil nok sannsynligvis ikke føre til at bommene på lokalveiene fjernes dersom man ikke får økt den statlige andelen. Statens Vegvesen går ut i fra at ca. 25 % av bompengene må kreves inn på lokalbommene.

Ved en kommunesammenslåing, er det mulig å endre grensene slik at Sollihøgda ned til f. eks. Humledal blir en del av Bærum kommune? Skoler, butikker og kommunale instanser er nærmere den veien, og de fleste fra Sollihøgda jobber jo den veien.
Ja, det kan det søkes om, og har vært en aktuell problemstilling som var oppe i kommunestyret for 5-10 år siden. Da gjorde vi et vedtak om at kommunen primært ønsket å bestå som kommune, dog med visse grensejusteringer.
Hei, dersom hole ikke ønsker å bli med ringerike i samme kommune, vil det da være sannsynlig at mange av felles samarbeidsområde faller?

Kommunesammenslåing eller ikke. Det er nok slilk at samarbeid kommuner i mellom vil videreføres, og i allefall på de områder det er hensiktsmessig.  I ringeriksregionen har man mange års erfaring med samarbeid om ulike områder, spesielt mellom Hole og Ringerike,

1. Hvorfor trakk Hole seg fra sonderingsarbeidet med Bærum, Asker, Hurum og Røyken?

2. Skatteinntekt pr innbygger i Hole er høyere enn i Ringerike og Jevnaker. Betyr ikke det at ved en sammenslåing vil Holes innbyggere være med å finansiere tjenestene i Ringerike og evnt Jevnaker?

3. Innbyggerme i Hole har i mange år stemt på Høyres program og sikret Høyrepolitikk i kommunen. Kan Hole Høyre gå inn for en storkommune med et klart Arbeiderpartiflertall?

Ved framleggelse av rapporten om "syd"-alternativet i Hole kommunestyre 1.november, kom det forslag fra Per Chr Gomnæs (H) om å ikke gå videre i prosessen mot syd, men heller gjenoppta forhandlingene med Ringerike og Jevnaker. Begrunnelsen var at den  naturlige tilhørigheten var Ringeriksregionen.. Kommunestyret vedtok dette enstemmig. Skatteinntekten pr innbygger er vesentlig redusert etter bortfallet av inntektene fra Olav Thon. Vi ligger nå på ca 110% av landsgjennomsnittet mot tidligere 140- 150% . Med nytt inntektssystem vil Hole falle ytterligere ned, mens Ringerike får en økning som gjør at forskjellen blir minimal. Hole Høyre har gått til valg på at Hole skal bestå som egen kommune også i framtiden. Innbyggerundersøkelser  fra i fjor vår  viser nå, etter at økonomien ble dårligere, at ca 40% ønsker å se mot Ringerike, 30  mot syd og resten er usikre. Flertallet i Ringerike for Arbeiderpartiet er der i dag, men vi har sett at i de to siste periodene har de vært nødt til å samarbeide med Høyre/borgerlige.
Hva skjer med husbankens låneordning for ungdom med særskilte behov/ handicap (startlån/tilskudd)om det blir sammenslåing? Kan man velge seg bolig i f.eks. Hønefoss hvis man bor i Hole. Slik det er nå kan man bare velge bolig i den kommunen man bor i nå.

Velger man sammenslåing blir det en helt ny kommune. Det betyr likeverdigbehandling og etter like regler.  Da bor alle i samme ny kommune. Nå værende Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner vil dermed ikke lenger eksisterer fra tidspunkt sammenslåing 

Blir det Folkeavstemning?

I ringerike kommune har formannskapet fattet vedtak om at det gjennomføres både spørre undersøkelse og folkeavstemming.  Det endelige vedtaket om dette fattes av Kommunestyret for Ringerikes del torsdag i neste uke.  Den valgte løsning oppfattes å være svært demokratisk, men stiller krav til den informasjon som innbyggerne skal motta.  Dettte blir brA.

Lars Magnussen. Hvis du blir rammet av hjertestans eller brann, ønsker du da å få hjelp av Jevnaker brannvesen etter fem minutter eller hjelp fra Hønefoss et kvarter senere når det kanskje er for seint? Og tror du man har et fullverdig brannvesen her om noen år hvis Ringerike har flertall i en storkommune.

Jeg ønsker hjelp så raskt som mulig, ergo så skal det i fremtida ikke være noe dårligere tilbud enn det vi har i dag. Det er en klar forutsetning for å kunne etablere en ny kommune at beredskapen skal være like bra som i dag. For å tilfredsstille krav til responstid fra sentrale myndigheter så må brannstasjonen opprettholdes på Jevnaker. Ringerike kommune har i dag brannstasjoner både på Sokna og Nes.