Vi har behov for politikere med innsyn i lokalsamfunnets behov | Rolf Novsett

HERREDSHUSET: - Det er politikerne som sikrer våre interesser og rettigheter gjennom samhandling og kontroll med forvaltningens virksomhet, skriver Rolf Novsett i dette innlegget.

HERREDSHUSET: - Det er politikerne som sikrer våre interesser og rettigheter gjennom samhandling og kontroll med forvaltningens virksomhet, skriver Rolf Novsett i dette innlegget. Foto:

Av
DEL

MeningerResultatet av kommunevalget i Hole kommune er avgjort. Nedenfor vil jeg beskrive noen av de utfordringene som inngår i den politiske hverdagen til våre nyvalgte politikere og som viser oss at – lokalpolitikk er noe langt mer enn et kommunevalg.

I første rekke møter de saker som har sammenheng med innbyggernes behov for tjenester. Saker som kan være lovpålagte eller selvpålagte. Det er få saker med opplagte eller enkle løsninger. Det er som regel nødvendig å avklare hva som kan, bør eller må gjøres. Få oversikt over ressurser og foreta prioriteringer.

De møter ulike grupper av aktører som premissgivere, beslutningstakere og utførere. Politikerne bør legge vekt på mulighetene for samarbeid om løsninger. Deres oppgave i denne sammenheng, er å skape gode relasjoner til innbyggerne og de som utfører oppgavene – kommunens ansatte, næringslivet, investorer og utbyggere.

Politiske standpunkter utvikles gjennom diskusjoner i partipolitiske medlemsmøter, gruppemøter, kommunestyret og andre kommunale styringsorganer. Medvirkningsbidrag fra innbyggerne gjennom høringer er viktige innspill. I debatter i åpne møter og i Ringerikes Blad får vi innblikk i hva innbyggerne mener.

Viktige arenaer kan være lokale politiske partier, frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner, institusjoner, kommunale styringsorganer og ulike medier. I tillegg kommer storsamfunnets arenaer som departementer, fylkesmannen eller direktorater. Her er det ikke like enkelt for lokalpolitikerne å få delta.

Strukturen i vårt lokalsamfunn består av forhold og forbindelser mellom, de aktørene som har interesser i de sakene som skal løses. Her er det viktig å få oversikt over rollefordelingen mellom dem. En oversikt som kan vise hvem som fastsetter vilkårene, hvem som beslutter og hvem som blir berørt av det politikerne bestemmer.

For å få fram de faktiske forholdene i en sak kan være ulike måter å framstille saken på. Vi kan sette den inn i ulike perspektiver for å få fram den helheten saken er en del av og hva saken egentlig dreier seg om. Vi kan vurdere saken i et politisk -, et strukturelt -, et sosial – eller et symbolsk perspektiv.

Politikernes utfordring er å ha oversikt, kontroll og beherske styring på vekst og utvikling i vår kommune.

I den politiske dynamikken dannes det skiftende allianser. Ulike særinteresser kan føre til konflikter, kjøpslåing og maktkamper som kan være konstruktive eller destruktive. Konflikter kan være preget av lokale forhold eller konflikter mellom stat, region og kommune. Politikernes oppgave er å vektlegge muligheter, finne løsninger, komme fram til kompromisser og ikke henge seg opp i konflikter. Jeg har sans for en kunnskapsbasert politikk.

En konstruktiv dynamikk er ofte preget av politikernes grunnleggende evner. Her handler det om evne til å kunne belyse politiske årsakssammenhenger, planlegge og bestemme hva som må gjøres, bygge nettverk, forhandle og foreta valg som både er verdibaserte og effektive. Her har både politikerne og partiene i Hole gode tradisjoner å bygge videre på.

I en sak kan det være flere interessegrupper med hver sin agenda. Det er sjelden nok ressurser til at alle kan få det som de vil. En godt forberedt politiker vil kjenne til innbyggernes syn, se hvordan kunne utvikle relasjoner og styre mot fastsatte mål. Skape arenaer og forhandle fram gode løsninger.

Hvorfor skulle jeg stemme? Det er politikerne som sikrer våre interesser og rettigheter gjennom samhandling og kontroll med forvaltningens virksomhet. Vi har behov for politikere med innsyn i vårt lokalsamfunns behov, utfordringer og muligheter. Derfor er det viktig å ha en løpende dialog mellom innbyggere og politikere.


Artikkeltags