Hole Høyre har ved siste Levekår- og kommunestyremøte i Hole kommet med et alternativt vedtak for påbygg av Hole ungdomsskole.

Vedtaket ble vedtatt med støtte fra Fremskrittspartiet og MDG.

Leder i Hole Arbeiderparti hevder i Ringerikes Blad at vårt alternative vedtak i kommunestyret er et valgkamputspill og at vedtaket setter Hole kommunes økonomi på spill. Dette er direkte feil.

På en best mulig økonomisk måte

Hole Høyre arbeider ikke med valgflesk – Hole Høyre arbeider hver dag for at Hole kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne i Hole og at kommunen kan driftes på en best mulig økonomisk måte.

Vår filosofi er at om vi leverer i løpet av en fireårsperiode, så vil velgerne igjen gi oss fornyet tillit. Vi mener altså at dette vedtaket ikke setter Holes økonomi på spill og dermed må vi igjen beklage for at vi ved neste budsjettforhandling igjen kommer til å kjempe mot Arbeiderpartiets gjentatte forslag om innføring av eiendomsskatt.

Vi må også minne leder i Arbeiderpartiet på at det var faktisk ikke Hole Høyre som gjorde at vi havnet i Robek som han skriver i sitt avisinnlegg, men to uforutsette utbetalinger til Olav Thon med for mye innbetalt forskuddsskatt.

Vi vil også minne på at det var grunnet stødig og godt samarbeid mellom administrasjon, tjenestestedene og politikerne som tok oss raskt ut av Robek. Hole Høyre holdt løftet til sine innbyggere om at eiendomsskatten skulle tas vekk når vi var ute av Robek.

«Udetonert bombe»

Vi er vant til at Arbeiderparti sier at Holes økonomi er en «udetonert bombe» (sitat Tom Olsen). Dette stemmer ikke med virkeligheten. Hole kommune har en stabil økonomi.

Hole kommune har oppfylt og har mer enn anbefalt penger på fond, høyere overskudd enn budsjettert og anbefalt av myndighetene. Vi har en administrasjon og tjenesteområder som hver dag jobber for at Hole kommune skal gi gode tjenester til våre innbyggere.

Les også

Flerbrukshall er valgkamputspill fra Høyre | Jørn-Inge A. Frøshaug (Ap)

Så er det opp til oss politikere å påvirke og justere der vi ønsker ytterligere forbedring eller endring.

Hole Høyre kan gjerne minne Arbeiderpartiet på at de ville innføre eiendomsskatt i 2020 for at vi skulle kjøpe nytt skoleverk til skolene i Hole. Det fremmet Hole Høyre som et verbalvedtak etter fjorårets regnskap at skulle tas fra overskuddet og kjøpes til alle skolene samtidig. Da det var høyest påtrengt.

Likevel har vi et disposisjonsfond som er høyere enn anbefalt og lånegjeld som er lavere enn anbefalt. (og ikke innført eiendomsskatt).

Flere investeringer

Det er flere store investeringer i fremtiden for Hole kommune. Vi må på et tidspunkt bygge flere omsorgsboliger og vi vet ikke pr dato hva som skjer med Sundjordet og Hole Bo og rehab. når vei og bane kommer.

Vi vet imidlertid ikke når vei og bane kommer. Den kommer ikke susende igjennom bygda de første årene. Og Hole kan ikke vente med alle investeringer inntil vi vet det og bare lage reserveløsninger for innbyggerne i Hole.

Vi i Hole Høyre mener at vi vil ha økonomi til å gjøre de nødvendige investeringene til omsorgsboliger og Sundjordet/Hole bo og rehab. på riktig tidspunkt.

Utbygging av skolen, med stor flerbrukshall

Alternativet med utbygging av Hole ungdomsskole med flerbrukshall fremmet vi første gang på Levekårsmøtet i januar 2020 og deretter i første kommunestyremøte samme år som alternativ fem til utbyggingsplaner av Hole ungdomsskole.

Så å kalle dette for valgkamputspill blir helt feil, men mer riktig er å kalle det langsiktig planlegging og forutsigbarhet

Høyres alternativ fem har full utbygging av Hole ungdomsskole til en fire-parallell og en full flerbrukshall.

Hole Høyre mener dette er den beste løsningen av flere årsaker:

  • Hole er i vekst. Et påbygg om fem år på miniflerbrukshallen vil være langt mer kostbart.
  • Hole har mangel på hallflater. Det hjelper lite at Frøshaug påpeker Idrettsforbundets kapasitetsmål på en hall pr 5000 innbyggere, når Holeværingen har et stort udekket behov for hallflater. Holeværingen er kommunens viktigste fritidstilbud for barn- og unge og gjør en enestående innsats hver dag. Politikerne bør lytte og gi Holeværingen mulighet til å favne flere og skape enda mer aktivitet i bygda. I Hole har vi også veldig mange flere barn og ungdommer som driver med idrett gjennom idrettslaget Holeværingen når vi sammenligner oss med tilsvarende kommuner. Av bygdas 7000 innbyggere er det 1600 barn som aktiviseres igjennom idrettslaget.
  • Hole ungdomsskole har hatt kapasitetsproblemer i sin gymsal i flere år. Dette har spesielt gått ut over skolens mest populære valgfag i en årrekke, nemlig Fysisk aktivitet og Helse. En stor flerbrukshall kan gi skolen et langt bedre tilbud til elevene og mulighet til å satse på fysisk aktivitet og helse. Dette vil også gi skolen mulighet til inndeling av flatene slik at flere grupper kan benytte hallen samtidig. Dette vil og mulighet for deling, slik at 2 klasser kan ha gym samtidig eller at det er en eller flere elever med spesielle behov som kan benytte plass i tillegg til en klasse. Utdanningsforbundet i Hole er klar i sine uttalelser og mener at behovet for en stor flerbrukshall virkelig er tilstede.
  • Kommunen får også en større andel tippemidler ved stor flerbrukshall. par år etter.

Hole Høyre står fortsatt på at bygging av en stor flerbrukshall er det riktige, vil være mer langsiktig og gi et langt bedre tilbud til våre innbyggere både på dag- og kveldstid.

Stor hall dyrere enn minihall

Selvfølgelig er bygging av en stor flerbrukshall dyrere enn bygging av en minihall.

Merkostnaden er estimert til 16 millioner kroner. Hole Høyre mener imidlertid at dette er formålstjenlig og at kommunen fortsatt vil kunne ha en god økonomi etter en slik investering med samarbeid med andre aktører som kulturskolen, fritidsklubben og Holeværingen. Det er nødvendig med noen gode langsiktige løft som avskrives over mange år, fremfor å stadig lappe med kostbare brakker og paviljongløsninger.

Bygging av en stor flerbrukshall vil også kunne gi kommunen mulighet for et utvidet samarbeid med Holeværingen hvor idrettslaget bidrar i finansieringen på lik linje som i Ringerike og byggingen av Haugsbygd Arena.

Alt dette har Hole Høyre i sist kommunestyret bedt om at kommunedirektøren med de involverte parter skal utrede og komme tilbake i første møte etter sommeren med de totale investeringskostnadene for prosjektet og at kommunestyret skal ta stilling til dette med et eventuelt vedtak.

Hole ungdomsskole og kulturskolen

Kulturskolen i Hole og deres leieforhold på Kjellerberget går ut i 2024 så det er behov for nye lokaler til kulturskolen. Administrasjonens forslag med å flytte til en modulskole på Vik – ble et mye dårligere tilbud til elevene og både kulturskolen og vi i Hole Høyre mener det vil være en sakte nedbygging av kulturskolen.

Derfor stemte Hole Høyre imot at man skulle flytte kulturskolen i modulbygg ved Vik skole fra høsten 2022. Modulbygget kostet både penger å bygge, skulle være midlertidig i 10-15 år, samt at de hadde en uoppsigelig husleie på Kjellerberget til midten av 2024 som også skulle betales.

Hole Høyre ønsker levende gode skoler både på dag- og kveldstid. I tillegg til bygging av stor flerbrukshall, vil Hole Høyre arbeide for at kulturskolen blir en del av «nye» Hole ungdomsskole og at vi på denne måten unngår leiekostnader eller bygging av midlertidige paviljonger til formålet. Fritidsklubb for barn- og ungdom bør også samlokaliseres på Hole ungdomsskole. Dermed vil kommunen ha all aktivitet i eget-eid bygg og man har full kontroll på kostnadene.

Ved å velge en utbygging av Hole ungdomsskole med stor flerbrukshall så mener Hole Høyre at Hole kommune må inngå et samarbeid både med Kulturskolen, fritidsklubben og Idrettslaget Holeværingen. Hole Høyre utfordret rektorene på Hole ungdomsskole og Kulturskolen til å tenke sambruk av lokaler de har og hva de trenger for å samle kulturskolen på Hole ungdomsskole.

Samlokalisering

Hole Høyre ser altså en fremtidig utbygd Hole ungdomsskole med stor flerbrukshall, kulturskole og egnede lokaler for fritidsklubb.

Med en slik samlokalisering og et levende bygg vil den samlede økonomiske merbelastningen bli minimal. Langsiktig, bærekraftig og god politikk som vanlig fra Hole Høyre.