Eksordfører Kjell B. Hansen hadde et godt innlegg i Ringerikes Blad, der han delte sitt håp om snarlig fred og forsoning mellom alle parter; administrasjon, politikere og innbyggere. – et «veikart for fred» for gjenoppretting av tillit.

Kommunen har allerede sitt verdigrunnlag – sitt «Visjonære veikart». Handlingsprogrammene bygger på kommuneplanens samfunnsdel.

I innledningen kan man lese følgende fyndord: NYSKAPENDE – NÆR – ÆRLIG – RESPEKTFULL.

Åpenhet og inkludering

Kanskje burde også visjoner som rettferdighet, åpenhet, inkludering og mangfoldig være med?

LES OGSÅ: Vil politikerne kvele bygdene? | Egil Jansson

Ringerike er en flott kommune. Her har vi mye å være stolte over. Kommunen har kvaliteter mange kan misunne oss. Det er ikke Ringerike verdig at vi skal ha partipolitisk krangling om makt, prestisje og posisjoner. Dette er ikke god reklame utad!

Sammenslutningen H, Ap, KrF og Frp, partier som verdimessig står langt fra hverandre, utgjør med minste margin flertallet ved avstemninger. Dette kan oppfattes som om makt er viktigere enn gode vedtak for kommunen.

Nei, alle er ikke med

Kommunenes infoavis «Ringvirkninger» utnytter begrepet «alle» demagogisk i uttrykk som «alle skal». Når bygder på Ringerike mister sine skoler og Veme i tillegg sin barnehage, virker begrepet «alle» kun provoserende. Alle er ikke med. Forsøk på utbygging møter også motstand.

Veme trodde at barnehagen var sikret etter vedtaket i 2018 om permanent barnehage, men dessverre, politiske vedtak er ikke «hogd i stein» som de 10 bud, men heller «skrevet i sand».

Det er kjent at det samtidig med vedtaket om permanent barnehage ble satt i gang planlegging for nedlegging av barnehagen og riving av bygget etter Heggen skole. Grunnlaget ble gjort med bestilling av en tilstandsrapport.

Denne viste en bygningsmessig tilstand uten rot i virkeligheten.

Ny rapport

Selv om kommunen senere mottok rapporter med helt annen beskrivelse av byggets tilstand, har den første rapporten likevel blitt brukt som grunnlag for administrasjonens nedleggingsforslag.

Barnehagen er godkjent uten bygningsmessige tiltak.

Håpet er at nedleggingsvedtaket også enkelt kan omgjøres. 959 innbyggere har skrevet under oppropet og bedt om ny behandling av vedtaket.

Saken dreier seg om nærhet og respekt! Den viser at posisjonen er i utakt med befolkningen!

Bundet av partiet

Alle politikere er personlig valgt, men er samtidig bundet av et partipolitisk program.

Representanter oppfordres til å lese sine programmer på nytt og vurdere om de ved avstemming er forpliktet til å stemme for nedlegging av Heggen barnehage?

Hvis ikke, bør man vurdere å stemme etter sin overbevisning og i samsvar med sin ombudsrolle.

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: Hvorfor rive Heggen barnehage? | Ellen Solvang