12. mai feires den internasjonale sykepleiedagen. Gratulere med dagen, alle sykepleiere!

Sykepleie – og hva det står for, hva det har vært og hva det skal være i framtiden, er stadig gjenstand for diskusjon i samfunnet. Sykepleiere koordinerer, dokumenterer og organiserer tjenestene rundt brukere og pasienter. Undersøkelser fra England viser at 70 prosent av arbeidet sykepleierne utførte ikke var direkte pasientkontakt. I en nylig undersøkelse her i Norge svarer 6 av 10 sykepleiere at de bruker tid på oppgaver andre kunne ha utført.

Kjerneoppgaver våre er i utgangspunktet annerledes. Vi observerer, kartlegger og vurderer brukernes funksjonsnivå for deretter å iverksette tiltak. Det kan være registrering av smerter, type, intensitet, lokalisasjon og varighet. Takvise, eller kontinuerlige – for deretter å bruke kunnskapsbasert kompetanse til å iverksette nødvendige tiltak.

Heidi Haugen

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Buskerud, Vestre Viken, Ringerike Sykehus

Hønefoss

 

Av og til kan endring av sengeleie gi lindring og andre ganger må andre tiltak iverksettes. Vi registrerer endringer i status og evaluerer effekt av tiltak og revurderer tiltak. Andre eksempler er mental status, ernæring og funksjonsnivå.

Dette er kun ett lite knippe av de observasjoner vi gjør og legger til grunnlag for tiltakene vi iverksetter. Tiltakene gjøres ut ifra vår sykepleiefaglige kompetanse og vi samarbeider oftest med andre yrkesgrupper for å kunne optimalisere pasientens helsetjeneste. Vi er unike!!

Vi forebygger, behandler og rehabiliterer og er til stede fra livets begynnelse til livets slutt – og vi møter mennesker i alle faser av livet som er unike og har sine egenartede begrensninger og ressurser.

 

Vi lever i en tid hvor krav og forventninger til utøvelsen av yrket endrer seg i takt med den tekniske og faglige utvikling, politiske føringer, samfunnets behov og ikke minst økonomi. Norsk Sykepleierforbund har 33 faggrupper for sykepleiere med spesialistkompetanse innenfor bl.a. kreft, smertelindring, narkose, operasjon, stomi, nyre for å nevne noen. På statistikker scorer vi høyt på tilleggsutdanninger og etterutdanninger. Vi ønsker virkelig å gi brukerne det beste tilbudet!

En internasjonal undersøkelse (4 cast) viser en høyere dødelighet, flere komplikasjoner og høyere infeksjonstall ved sykehus med lav sykepleiedekning. Den samme konklusjonen ble trukket nylig ved sykehus i England.

Det viste seg at sykepleiedekning var lavere enn ved andre sykehus og at denne yrkesgruppen i stor grad var erstattet med ufaglærte som ikke hadde nødvendige ferdigheter i å vurdere utviklingen i pasientenes helsetilstand. Det skremmer oss derfor når vi vet at sykepleiemangelen er så stor som den er. Vi mangler 5000 sykepleiere på landsbasis – ett tall som vi vet vil øke. Som ett svar på denne mangelen erstattes sykepleiere med andre yrkesgrupper men også ufaglærte.

1 av 5 sykepleiere slutter i yrket før det har gått 10 år. For lav bemanning, tøffe arbeidstidsordninger, stor arbeidsbelastning og dårlig lønn er hyppig årsak til disse valgene.

Vår hilsen til politikere og myndigheter på den internasjonale sykepleiedagen, er at sykepleiere gjør en forskjell!

De fleste av oss ønsker å stå i arbeidslivet lengst mulig. Gi oss arbeids- og lønnsvilkår som gjør det attraktivt å stå i arbeid hele vårt yrkesaktive liv. Sørg for at de økonomiske rammene som våre ledere disponerer er i samsvar med de oppgaver som sykepleiere pålegges å utføre, og at vi har en teknologi som henger med og gir mulighet for å arbeide på en effektiv og rasjonell måte.

Gratulerer med dagen, alle flotte sykepleiere! Dere gjør en forskjell.