Det er lett å være enig med Fredrik Skarstein i at reguleringsforslaget som Bane NOR har sendt inn har svakheter og at det kan være en forklaring på hvorfor behandlingen trekker ut i tid.

LES OGSÅ: Frederik Skarstein om vei- og baneforsinkelse: – Planen er for dårlig!

Tidligere i prosjektarbeidet ble det lagt stor vekt på den positive utviklingen en jernbanestasjon skulle få for Sundvollen. Bane NOR tok i den forbindelse initiativet til et mulighetsstudie der tre arkitektkontorer har bidratt med forslag som deretter er vurdert av representanter fra Bane NOR, Bane NOR Eiendom, Buskerud fylkeskommune og Hole kommune gjennom arbeidsgruppe og styringsgruppe.

Bolig og næring

Styringsgruppa, med Hole kommune ved roret, har deretter gitt sin anbefalingen i tråd med konsensus og statlige forventninger som innebærer høy konsentrasjon av bolig, næring og servicetilbud tett på stasjonen.

Prinsippene ble deretter videreforedlet i arbeidet med revidert plan for knutepunktet og illustrert med beskrivelser, skisser over bebyggelse, plassering og volumer.

Grepene er grundig beskrevet i flere rapporter vedlagt reguleringsforslaget. Blant annet i rapporten: Grunnlag for revidert reguleringsplan, Sundvollen.

På tross av alt dette oversendes en detaljert reguleringsplan, over nøyaktig samme område, som utelukker det som er definert som ønskelig og beskrevet i de grundige rapportene som er vedlagt reguleringsplanforslaget.

I det juridisk bindende reguleringsplanforslaget er det for eksempel tegnet inn en stor bakkeparkering som Bane NOR selv beskriver som lite framtidsrettet å ha midt i et knutepunkt. I illustrasjonene vedlagt er det samme området vist med sentrumsbebyggelse med parkering under eller i bygningsmassen.

Handlegate ved perrongen

Et annet område er i rapportene illustrert som et sentralt og attraktivt bygårdskvartal/handlegate ved perrongen. I selve reguleringsplanforslaget er hele det samme området kun avsatt til baneformål heis/rampe istedenfor et kombinert formål der heisen/rampen gis mulighet til å innlemmes i bygninger.

En kombinert regulering ville gitt førsteprioritet til å dekke de faktiske behovene til Bane NOR samtidig som den ville ha lagt til rette for god knutepunktutvikling slik samfunnsoppdraget tilsier.

I forslaget til reguleringsplan er generelt alle arealer som tidligere er illustrert til næring og bolig i knutepunktet nå trukket ut og erstattet med arealer til jernbaneformål.

Den juridisk bindende planen, som Bane NOR ønsker å få vedtatt, åpner ikke engang for et servicetilbud rundt perrongen i form av en kiosk eller kafé.

I strid med forventninger

På dette området synes reguleringsplanforslaget å stride mot statens forventninger til store investeringer i infrastruktur.

Planen innfrir heller ikke de visjoner som er forespeilet ledelse og innbyggere i Hole kommune. Ikke til å undres over at det er tidkrevende å behandle en plan som på enkelte sentrale områder ikke er godt nok gjennomarbeidet forut for innsendelse.

LES OGSÅ: Fylkesmannen har satt foten ned for utbygging av Steinsåsen vest | Erik Taubøll