Gå til sidens hovedinnhold

Gebyrskandalen | Elling Chr. Heggen

– Ringerike kommune har vedtatt å sette ned gebyrene for rensing av kloakkslam for tette tanker fra 546 kroner per kubikkmeter til 69 kroner per kubikkmeter.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Behandling av kloakk er en kommunal oppgave etter selvkostprinsippet. Dette stiller visse krav til dem som skal etterkomme prinsippene. Her må en kunne si at Ringerike kommune har sviket. Tilliten blir ikke større når en leser kommunalsjefens svadaredegjørelse i Ringerikes Blad.

Oppfatter jeg det riktig har Ringerike kommune unnlatt å føre inntekter fra slam fra andre kommuner inn i selvkostregnskapet.

LES OGSÅ: Gebyrskandalen: Diana og Jörg skal snart få pengene tilbake

Inntekter på feil post

Å føre dette inn i selvkostregnskapet må nødvendigvis føre til lavere gebyrer, og ikke høyere gebyrer som det har gjort i dette tilfelle. I tillegg er inntekter ført på feil post. Uansett inntekter er inntekter.

Det er grunn til å spørre, fører kommunen to selvkostregnskaper, et for de som er tilknyttet kommunalt ledningsnett og et for de som ikke er tilknyttet kommunal t ledningsnett?

Når så selvkostregnskapet ikke gikk i balanse, har man valgt å sette opp avgiften for rensing til dem som ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett, mens man har valgt å sette ned avgiften til dem som er tilknyttet kommunalt nett.

Jeg har ingen tro på at dette er en regnefeil, som noen har forklart det med. Jeg mener dette er en menneskelig overveid innputt i selvkostregnskapet, som jeg ikke kan se annet enn er en bevisst handling.

Dyrer å rense slam?

Videre uttrykker kommunalsjefen at det er mye dyrere å rense slam fra tette tanker enn det er å rense kloakken fra det kommunale nettet. I det kommunale nettet blir kloakken renset underveis ved tilføring av overvann før det havner på Monserud. Dette vil jeg påstå er svada.

Det er en kjent sak at det kommunale avløpsnettet for kloakk tilføres overvann, og går da under betegnelsen spillvann. Alle kommuner har som mål å redusere tilførselen av overvann til det kommunale avløpsnettet som havner i renseanlegg for kloakk.

Tilførsel av overvann øker utgiftene til rensing, ikke minsker slik som kommunalsjefen uttrykker det. Selve renseprosessen med kjemikalier, utskilling av slam utfelling av fosfor og næringssalter skjer nødvendigvis i renseanlegget. Ringerike kommune har sikkert oversikt over hvor mange kubikkmeter som blir tilført og renset på Monserud, kontra hvor mange kubikkmeter som de får betalt for.

Differansen som kommer fra overvann i sentrale deler av kommunen , belastes samtlige kunder til renseanlegget, også for de som har tette tanker og septiktanker.

Tørrstoff

Ringerike kommune vurderer tørrstoffinnholdet TS i det som kommer fra det kommunale ledningsnettet annerledes enn det som kommer fra tette tanker.

Dette mener jeg ikke medfører riktighet.

Hvis man ikke har vakumtoalett eller andre spesielle forhold, vil anta at begge deler inneholder ca. 90 prosent vann. Det er grunn til å spørre, er dette en faglig dokumentert, eller er det synsing for å forsvare gebyrene.

Les også

Slik kunne gebyr-skandalen skje: – Det burde ringt en alarmbjelle

Derimot er kostnadene til å frakte avløpsvannet fra den enkelte forbruker til renseanlegget på Monserud inkludert i kloakkavgiften for de som er tilknyttet det kommunale nettet. Dette innebærer kostnader til et utstrakt ledningsnett med pumpestasjoner etc.

De som derimot har tett tank eller septiktank betaler fraktkostnadene til renseanlegget selv, dette i tillegg til den kommunale renseavgiften.

Transport og rensing

Hvis en anslår at utgiftene til det kommunale ledningsnettet, og utgifter til rensing fordeler seg med 50 prosent på rensing og 50 prosent på transport gjennom ledningsnettet, tilsier dette at rensekostnadene for dem som er tilknyttet kommunalt nett vil være 22 kroner og 50 øre per kubikkmeter med dagens gebyr.

Dette sammenlignet med 69 kroner per kubikkmeter, som nå er rensekostnaden for de som har tette tanker, og som er varslet økt til kroner 225 per kubikkmeter i 2025. Det er grunn til å spørre, skal kloakkavgiften for de som er tilknyttet kommunalt ledningsnett økes tilsvarende?

For å få en oversikt over kostnader og utgifter til kloakkhåndteringen som Ringerike kommune står for, kan det være interessant å få svar på følgende spørsmål.

  • Hva koster driften av Monserud renseanlegg ?
  • Hvor store finansutgifter har Monserud renseanlegg?
  • Hva koster driften av det kommunale ledningsnettet for spillvann inkl. pumpestasjoner ?
  • Hvor store finansutgifter ligger i det kommunale ledningsnettet for spillvann?
  • Hvor store inntekter har kommunen for rensing av slam fra tette tanker?
  • Hvor store inntekter har Ringerike kommune for rensing av slam fra septiktanker?
  • Hvor store inntekter har man av kloakkavgift for de som er tilsluttet kommunalt ledningsnett?
  • Hvor store inntekter har Ringerike kommune for rensing av slam fra eksterne kommuner?

Avfall en ressurs

I dag ser man i mange sammenhenger på de forskjellige avfallsproduktene som en ressurs. Det er grunn til å spørre i hvilken grad Ringerike kommune nyttiggjør seg disse for å tilføre inntekter til selvkostregnskapet.

Gjør man et raskt overslag av budsjettinntektene som var stipulert for tett tanker for 2021, så blir dette for 800 tanker av 6 kubikkmeter som tømmes 4 ganger per år til 546 kroner per kubikkmeter totalt over 10 millioner kroner.

Les også

Må Diana og Jörg ta i bruk utedassen? – Krever gode svar om tabbevedtak | Øyvind Lien

Det er grunn til å spørre, skulle de med tette tanker finansiere hele driftsbudsjettet til Monserud renseanlegg?

Ut fra at den nye prisen er riktig har Ringerike kommune overfakturert innbyggerne i Ringerike i flere år. Det er vedtatt å tilbakebetale overbetaling for inneværende år, men ikke for tidligere år med overfakturering.

Selvkostforskriften har en paragraf 10 som sier at feil i gebyrer skal rettes opp. Det er grunn til å spørre, vil Ringerike kommune ta innover seg dette også for tidligere år?

Etter det som har skjedd med gebyrene I Ringerike kommune, er tilliten til Ringerike kommune sterkt svekket.

Når man så kommer med svada-bortforklaringer på hvorfor det er slik, svekkes tilliten ytterligere.

Kommunen må på banen

Her må Ringerike kommune komme på banen med faktatall som dokumenterer selvkostprinsippet, og som igjen dokumenter en rettferdig fordeling av gebyrene innbyggerne i mellom, uavhengig av hvor de bor i kommunen.

Dette ikke bare ovenfor kontrollutvalget, men også overfor innbyggerne i kommunen. Litt redelighet må en vel kunne forvente.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.