Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen sier nei til bussbru over Petersøya | Petersøyas Venner

Artikkelen er over 2 år gammel

- Er det noen som har forskuttert et vedtak om å bruke ca. 169 millioner på denne ene bussbrua over Petersøya? spør Petersøyas venner i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Merknader og innsigelser til forslaget til byplan for Hønefoss kan leses på kommunens hjemmeside, og der kan vi se at Fylkesmannen i Oslo og Viken har fremmet innsigelse til etablering av bussbru over Petersøya.

Ja til gang- og sykkelbru

Fylkesmannen skriver i sin konklusjon: «Videre støtter vi kommunen i å tilrettelegge for flere gang- og sykkelbruer for å knytte bydelene tettere med sentrumsområdet og kollektivknutepunktet».

«Når det gjelder bru over Petersøya/Storelva er det åpnet opp for at denne brua skal dimensjoneres for busstrafikk. Kjørebru krever et større veianlegg og vil få en større negativ konsekvens for dette naturområdet kontra en enkel gangbru slik vi vurderer saken.

Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til manglende plankrav og utredning av konsekvenser for bruene i planforslaget og til forslag om kjørevei/bru over Petersøya/Storelva».

LES OGSÅ: – Ny bru ved Glatved vil fjerne køene

Konsekvenser

«I konsekvensutredningen er påvirkningen for naturmangfoldet med en ny bru ved Petersøya vurdert til mellom ubetydelig og noe forringet. Gangbru vurderes som den løsningen som har minst negativ påvirkning. Ved å åpne opp for kollektivtrafikk vil konsekvensene bli større i form av et større anlegg. Veitrafikk vil medføre til økt støy, og veisalting vil kunne medføre økt forurensning til vassdraget.»

«Når det gjelder den foreslåtte kjøreveien og brua over Petersøya/Storelva, så kommer dette tiltaket i konflikt med tre ulike naturtyper som er konsentrert til dette området. Videre er det registrert flere rødlistede arter av stor forvaltningsinteresse i dette området».

«Petersøya er også et viktig sentrumsnært friluftsområde. Ny kjørevei vil redusere verdien av elvelandskapet og endre områdets karakter».

«Med de krav som følger ved etablering av kjørebru vil terrenginngrepene og konsekvensene for naturmangfoldet bli store kontra etablering av en enkel gangbru slik vi vurderer saken. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til forslag om kjørevei og bru over Petersøya og Storelva».

Innsigelse fra Petersøyas Venner

Petersøyas Venner har også sendt inn merknad til byplanen som vi anbefaler å lese på kommunens nettside. Vår konklusjon er at en bussbru over Petersøya vil medføre en uakseptabel miljøbelastning for byens velfungerende friområde og vil bety feil bruk av offentlige ressurser. En bussbru mangler tilstrekkelig trafikkgrunnlag og er forkastet av to fagmiljøer (Statens vegvesen og konsulentfirmaet Rambøll). Forslaget til byplan må derfor endres slik at bruforbindelsen over Petersøya kun blir for gang- og sykkelbruk.

Er det bestemt?

Ringerikes Blad har nylig fortalt hva en tror nye bruer og tunneler vil kunne koste, totalt ca. 1,3 milliarder kroner. Vi kan lese at byplansjefen trekker fram brua over Petersøya:

«Der har kommunen vært tydelige på at de ønsker seg en kollektivbru der bussene til og fra Haugsbygd kan kjøre i tillegg til dem som går eller sykler».

Hvem er kommunen som det refereres til? Er det administrasjonen, eller er det politikerne? Så vidt vites skal kommunestyret ta stilling til dette senere. Er det noen som har forskuttert et vedtak om å bruke ca. 169 millioner på denne ene bussbrua over Petersøya?

Å få klarlagt dette vil være av stor interesse for alle dem som skal være med å betale for denne bussbrua som ifølge Statens vegvesen vil bli ca. 80 millioner dyrere enn en gang- og sykkelbru, men ha ubetydelig innvirkning på trafikken.

I praksis blir kostnadene til bussbru en del av den varslede bompengepakken som dermed blir enda dyrere.

Kommentarer til denne saken