Gå til sidens hovedinnhold

Friluftsfond til besvær | Morten Dåsnes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La meg først fastslå at det er gledelig at det opprettes et frilufsfond for å kompensere for tap av friluftslivskvaliteter som følge av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16).

LES OGSÅ: Krangler om kompensasjon for tap av friluftsområder til E16 og Ringeriksbanen: – De er ikke villige til å reforhandle

Det forhindrer ikke at det må være lov å kritisere både størrelse på fondet og fordeling av midlene mellom berørte kommuner.

Prosjektdirektør i FRE16, Morten Klokkersveen, sier til Ringerikes Blad 17. desember at det er uklart for fellesprosjektet om Hole kommune mener at en har gjort feil i vurderingene.

Etter de enstemmige vedtak som er gjort i både formannskap og kommunestyre i Hole synes jeg det er en merkelig kommentar, men skal i det følgende konkretisere det jeg mener er feil i seks punkter.

Utgangspunktet er den vedtatte reguleringsplanen der det heter: «Ny vei og bane vil gå gjennom viktige friluftslivsområder, spesielt i Hole kommune.»

15 millioner

1. FRE16 har ensidig fastsatt frilufsfondet til 15 millioner pluss 400.000 til sammenkobling av stier.

Det er ikke mulig å få noen faglig begrunnelse for dette beløpet. Det fins sjølsagt ingen fasit for dette, men det er metoder som kan brukes bl.a. for å anslå folkehelsegevinst av stier og friluftslivsområder.

Les mer

Hole godtar ikke avtale med Ringerike: – Noen kamper må vi ta med storebror

Menon economics er blant de fremste fagmiljøene. FRE16 ville ikke bruke disse og heller ikke lytte til Hole kommunes eksempel som tilsa et erstatningsbeløp på drøyt 40 mill. Det er ikke vanlig ellers i samfunnet at den som volder skade eller ulempe får diktere erstatningsbeløpet.

Konsekvensutredning

2. FRE16 har lagt til grunn konsekvensutredningene og summen av negative og positive effekter i denne for fordeling av midlene mellom kommunene.

Konsekvensutredningene er utarbeida for et helt annet formål – å kartlegge negative konsekvenser av ulike trasevalg, som grunnlag for beslutning om trase.

Jeg kan ikke se at FRE16 har gjort noen faglig vurdering av om det er forsvarlig å bruke disse vurderingene som grunnlag for fordeling av midlene mellom kommunene.

Les mer

Hole i 2050 | Morten Dåsnes

Klokkersveen understreker at fordelinga av fondet er et nybrottsarbeid, men likevel har FRE16 ikke brukt fagkompetansen til Miljødirektoratet, som er fagansvarlig for friluftsliv på nasjonalt nivå.

Krokskogskråningen

3. Denne «metoden» som FRE16 tviholder på, fører til at Bærum kommune knapt skulle hatt noen erstatning fra fondet. Særlig ikke hvis en hadde plassert Krokskogskråningen i rett kommune.

Om det er «metoden» eller slett arbeid som fører til at Krokskogskråningen er plassert i Bærum, er Klokkersveen nærmere til å svare på enn jeg.

En har synset seg fram til at også Bærum burde få litt midler, og blitt enige om at 5 prosent er passe. Det er jo hyggelig for Bærum, men ikke særlig prinsipielt.

Like stor del

4. Denne «metoden» fører også til at Hole og Ringerike skal få like stor del av fondet.

Det er i strid med forutsetningen fra vedtatt reguleringsplan der det heter at de viktige friluftsområdene «spesielt er i Hole».

Når «metoden» fører til resultat som ikke passer for Bærum og gir et resultat som bryter med forutsetningene i reguleringsplanen, burde noen ha tenkt at det kanskje var noe galt med «metoden».

Men nei. I stedet har en kommet fram til et tillegg på 1/15 ekstra til Hole. Til tross for at «metoden» stadig fører til skeivheter som en skjønnsmessig kompenserer for, tviholder FRE16 på «metoden» og karakteriserer den i brev til Hole kommune som «velegna».

Omfang og størrelse

5. Mitt hovedankepunkt, som Hole kommunestyre var enig i, var at denne «metoden» i alt for liten grad vektlegger omfang og størrelse på de områder som ødelegges av vei og bane.

Jeg tror det blei tydelig for kommunestyret gjennom dette eksemplet: Bymoen er det store friluftslivsområdet mellom Kjellerberget, Svendsrudmoen og Svingerud, i direkte tilknytning til kommunens idrettsanlegg og en av landets største naturbarnehager, og med stor bruk til gåturer, løping, sykling og skigåing vinterstid.

Bymoen blir dels ødelagt og dels sterkt forringa ved at traseen går diagonalt gjennom den. Konsekvensene er satt til minus 3.

Samtidig er det sett på plussvirkninger. Her har en funnet ut at badeplassen Steinsbystranda (Høyenhallstranda) får mindre støy og luftforurensing når ny vei kommer, og verdsatt dette til pluss 2.

I tillegg skal støyplagen i Burudåsen/Hurumåsen blir mindre – verdsatt til pluss 1. Summert blir dette 0. Alle med et snev av lokalkjennskap i Hole vil se at det er totalt meningsløst å legge til grunn at bagatellmessige endringer i støyforholdene i disse to områdene oppveier ødeleggelsen av Bymoen.

Dette gjør at kommunepolitikerne i Hole er uenig i den metoden som er valgt for fordeling av friluftsfondet, og markerer det i sitt vedtak. Det bør få betydning for framtidige tilsvarende saker.

Det er mulig at dette eksemplet også avdekker stor svakhet i den konsekvensutredninga som er utført, men det er ikke tema nå. For å illustrere svakheten i «metoden», kan det føyes til at dersom Bymoen i konsekvensanalysen haddde vært delt i to delområder kunne verdsettinga blitt 2 ganger minus 3, det vil si minus 6.

Behandling i kommunestyret

6. FRE16 har vært klar over at avtalen skulle behandles i kommunestyret i Hole.

Likevel framsender FRE16 avtalen som et ultimatum uten mulighet for Hole kommune til å få til endringer.

Det er en statlig overkjøring av lokaldemokratiet som vi politikere i Hole misliker.

I denne podkasten svarer Bane Nor på spørsmål om bane og vei:

Her er flere podkast-episoder fra Ringerikes Blad.

Kommentarer til denne saken