Gå til sidens hovedinnhold

Forslaget som har vært på høring, er innenfor kan-bestemmelsen | Heming R. Herdlevær

– Det skjer relativt ofte at forslagsstiller ønsker en høyere utnyttelse enn det overordnet plan legger til rette for.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ønsker med dette å rette opp enkelte faktafeil i leserinnlegget fra Frederik W. Skarstein, uten å gå inn i den pågående debatten om byplanen og hvordan denne forvaltes.

Byplanen er en kommunal områdeplan, de andre planene som er nevnt i innlegget er private forslag til detaljreguleringer.

Private forslag til detaljreguleringer må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer, dette fremkommer av plan og bygningsloven.

Utfordrer rammene

Det er imidlertid ikke uvanlig at forslagsstillere (utbygger) utfordrer rammene i overordnet plan.

Det skjer relativt ofte at forslagsstiller ønsker en høyere utnyttelse enn det overordnet plan legger til rette for. Da er det til sist kommunestyret som beslutter om dette kan aksepteres.

Begrunnet søknad

Spørsmålet om dispensasjon er ikke relevant i plansaker. Det er tillat å endre en plan gjennom vedtak av en ny plan eller endring av en eksisterende. Dispensasjon benyttes når man for eksempel i en byggesak ønsker løsninger som går ut over rammene i vedtatt plan. Det kan for eksempel være høyde, plassering eller annet.

Dispensasjon krever begrunnet søknad.

Når det gjelder oppstartsmøtereferater, så inneholder kommunens mal nå et spørsmål om «Planforslaget vil samsvare med arealformål i overordna plan», dette er ikke det samme som at planforslaget totalt sett er ihht. overordnet plan, for eksempel når det gjelder høyder.

Arealformålet sier noe om hvordan arealet brukes, for eksempel til næring eller til bolig.

Les også

Hvordan forvaltes den nye byplanen? | Frederik W. Skarstein

Dersom man leser hele referatet for Thoresengården, så fremkommer det at forslaget for Thoresengården ikke er i samsvar med overordnet plan når det gjelder høyder.

For City-gården er det presisert at den er i samsvar med kommuneplanen, men det fremkommer også her at den ikke er i samsvar med byplan. For ordens skyld, i planforslaget ligger seks etasjer, ikke sju.

Høyde over havet

Når det gjelder Lloyds marked, så var det her oppstart før byplanarbeidet startet opp.

Områdeplanens bestemmelser angir høyden i maks kotehøyde, altså høyde over havet, og ikke i antall etasjer.

Forslaget som har vært på høring, er dermed innenfor kan-bestemmelsen i planen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.