Det vises til en artikkel i Ringerikes Blad datert 05.09.2023 om bygging av boligfelt i Nes i Ådal. Kommunens forslag til ny soneplan kommenterer jeg ikke.

Nes i Ådal er pr. Statistisk sentralbyrå sin definisjon et tettsted. Nes har oppvekstsenter som inneholder offentlig barnehage, skole og fritidsordning. Nes har pleiehjem, kirke, butikk, bensinstasjon, kafé og industri.

Åsa er pr. Statistisk sentralbyrå sin definisjon ei bygd, men Ringerike kommunes politikere har selvdefinert Åsa som et tettsted. Åsa har ikke offentlig barnehage eller skole. Åsa har en butikk som har vært av og på. Det er usikkert om man kan si at Åsa har en fast butikk. Åsa har ingen industri.

I Nes i Ådal får utbygger, etter det jeg forstår, problemer med å få tillatelse til å bygge et boligfelt.

I Åsa har utbygger fått tillatelse til å bygge boligfelt.

I ovennevnte artikkel i Ringerikes Blad sier enhetsleder i kommunen at kommunen ikke har vært kravstore i saken. De hadde i sine krav 4 punkter:

  1. Sikkerhet for myke trafikanter
  2. Støy
  3. Overvann
  4. Geotekniske forhold

I samme avisartikkel sier assisterende kommunedirektør at det må ta hensyn til 100-meters grense til vassdrag. Dette er vel og bra, men dette gjelder ikke i Åsa.

Det har ikke vært trafikkutredning i forbindelse med søknad om å bygge dette boligfeltet i Åsa. Her er det ikke stilt krav om sikkerhet for myke trafikanter. Det er bebyggelse og dyrket mark nær veien. Det er ikke plass til gang- og sykkelvei langs Åsaveien. Det er i dag utenkelig at bebyggelsen skal rives og at det skal bygges på matjord for at Åsaveien skal sikres for myke trafikanter. I saken om boligfelt i Åsa er det ikke behandlet støy.

Overvannsbehandlingen er under enhver kritikk da overvannskum er satt ned i samme område hvor det er en brønn, en tinglyst vannrett, I tillegg er det bygget vei over denne brønnen.

Det er ikke utarbeidet geotekniske grunnundersøkelser i forhold til vannårer og andre forhold under bakken.

Da veien til dette området ble bygget var det et LNF-område. Det har ved etterspørsel ikke blitt fremvist noen søknad om å bygge denne veien. Avkjøring til byggefeltet ligger ikke mange meter fra Steinsfjorden med vernet område.

Jeg vet at utbygger har søkt om tillatelse til å bygge veien i etterkant, men søknaden kom etter at området var regulert.

Er det slik man skal gjøre det i Ringerike kommune? Ta seg til rette og så få tillatelse.

Det hadde vært ønskelig med kommentarer fra kommunens administrasjon på denne forskjellsbehandlingen.