Det er ikke mange regioner i Norge som alle historieinteresserte rundt om i verden umiddelbart får assosiasjoner til, men Ringerike er utvilsomt blant disse.

Kunststilen som er oppkalt etter Ringerike stammer fra sen vikingtid, og vi finner den ikke bare på runesteiner nord for Tyrifjorden. Gjenstander med Ringerike-stil dukker også opp andre steder i Europa.

Ringerike og Europa

Betydningen av denne stilen innebærer imidlertid noe mer enn et visuelt moteskifte. Det peker på en nær relasjon mellom Ringerike og Europa, og ikke minst hvilken rolle Ringerike hadde for en gryende rikssamling og styrking av kongemakt i Norge.

Det var på Ringerike kongene Olav Haraldsson og Harald Hardråde vokste opp, med slektskap knyttet til kongemakt. Den viktige rollen Ringerike spilte i kongemaktens utvikling i Norge er neppe tilfeldig.

Mellom fjord og fjell

Landskapet lå sentralt ved de viktige ferdselsveiene mellom fjell, der jern ble utvunnet, og fjorden som fraktet varer også opp til Tyrifjorden. Dessuten hadde området en sentral beliggenhet mellom de innenlandske høvdingdømmene og småkongene på den ene siden, og den stadig voksende kongemakten i Danmark som presset på sørfra.

I begivenhetenes sentrum

Den kjente krigergraven fra Gjermundbu kan være en levning fra nettopp denne urolige tiden, da de gamle Vestfold-høvdingdømmene og sentralstedene forsvant og Ringerike ble enda viktigere. Det rike landskapet på Ringerike, med særlig Stein gård som et viktig sentralsted, kan dermed ha vært, om ikke en hovedstad, så i hvert fall vært midt i begivenhetenes sentrum i alle endringene som overgangen fra vikingtid til middelalder i Norge medførte.

Betydningen som Ringerike fikk i denne omformingsprosessen av Norge kan spores langt tilbake, også før de første vikingferdene på slutten av 700-tallet.

Viktig område, også før vikingtiden

Den store Halvdanshaugen og andre gravfunn vitner om et rikt samfunn både i og før vikingtiden. Tinget var en viktig møteplass for bøndene, og stedsnavn vitner om hellige kultsteder for ringerikingene. Her kan man også trekke tråder helt tilbake til romertid og det store gravfeltet på Veien ved Hønefoss.

Dette viser tydelig hvor store ressurser og grunnlag for makt og rikdom Ringerike hadde allerede før vikingtiden. Selv om kongemakten etter vikingtiden etablerte seg i byene rundt Oslofjorden, forble likevel Ringerike sentralt, med noen av de rikeste og viktigste gårdene og kirkene på Østlandet.