Gå til sidens hovedinnhold

For mye hytteutbygging forringer natur og terreng | Øyvind Solum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

18. juni ga fylkesrådet i Viken sin innstilling til Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Den siste tiden er det flere stemmer som har gitt uttrykk for bekymring for effekten planen kan få for reiseliv og lokale arbeidsplasser.

La meg derfor klargjøre noe av det som ligger til grunn for innstillingen.

Fylkestinget i Buskerud vedtok høsten 2016 å utarbeide en regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell.

LES OGSÅ: Hytteinteressen til himmels – Norefjell blant de mest søkte

Formålet var å komme frem til en langsiktig og helhetlig strategi for området, som ivaretar villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser.

Formidabel hyttebygging

Planen skulle også gi rammer og forutsigbarhet for mer detaljert planlegging i de enkelte kommunene, men favner bare områdene tettest mot fjellet.

Det har vært en formidabel økning i hyttebygging i området de siste 20 årene. I 2000 hadde de fem kommunen som omfattes av planen totalt 10.675 fritidsbygg. I 2020 har dette antallet økt til 16.158.

Veksten har vært størst i Flå og Sigdal, med en utvikling fra 966 til 2063 i Flå og fra 3064 til 4959 i Sigdal. Krødsherad har også betydelig med hytter, men satser mer på videreutvikling av hotell og alpinanlegg. Nore og Uvdal har mer beskjeden utbygging i fjellområdet.

Les også

Hyttedrømmen på Ringerike er nærmere enn du tror: Dette kan du få for under millionen

Og flere hytter forventes det å bli. Tall fra 2015 og 2018 viser at det ligger ca. 7.000 hytter innenfor planområdet, og at kommunene innenfor planområdet har mulighet for å bygge ytterligere ca. 8.000 hytter, eventuelt mer om det fortettes i utbyggingssonene.

Betydelig potensial

Det ligger et betydelig potensial i det, og store muligheter for utbygging og næringsutvikling. Samtidig fører det totalt sett til et så stort press på fjellet at de omdiskuterte områdene i Flå og Sigdal bør sikres som grønne strukturer, det vil si at naturen for forrang her.

For mye hytteutbygging vil forringe natur og terreng, og gjør landskapet mindre attraktivt som reiselivsmål.

Det vil også kunne ha store konsekvenser for livsgrunnlaget til villreinen. Vi må heller ikke glemme at det i tillegg bygges i de samme kommunene, men utenfor området som dekkes av denne planen.

En felles reisemålsanalyse for Sigdal og Krødsherad anbefaler videreutvikling av alpinanlegg i Krødsherad, med konsentrert utvikling rundt eksisterende anlegg, og videre satsing på langrenn, sykling og vandring ellers i fjellet.

For å imøtekomme ønsket næringsutvikling i Sigdal, åpner planforslaget for alpin utvikling ved kommunegrensen til Krødsherad, blant annet med sikte på å binde aktiviteter i disse to kommunene sammen.

Ta ta hensyn til villrein

Siktemålet med planen er å ivareta hensyn til villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsliv.

Det vanskelige spørsmålet har vært hvor mye utbygging som kan tillates på og rundt dette fjellområdet, samtidig som villreinens livsgrunnlag ivaretas og fjellets attraksjon for friluftsliv, fritidsbeboere og reiseliv opprettholdes.

Har liten skogshytte uten strøm og vann: – Frykter høyt renovasjonsgebyr for å kaste kun et matpapir

Det kan innvendes at nærings- og utbyggingsperspektivet i for stor grad har vært dominerende, sett i lys av at det kan forventes over en dobling av hytteutbyggingen, i tillegg til at det planlegges en rekke nye alpinanlegg og utvidet overnattingskapasitet.

Så skal vi huske at en regional plan varer til en ny blir vedtatt, og at det skal tas en ny vurdering i neste fylkestings- og kommunestyreperiode.

Vi mener at denne planen totalt sett ivaretar de viktigste hensynene og at den gir store utviklingsmuligheter for området.

Kommentarer til denne saken