Før årsmøtet holdt prost Sevat Lappegard et interessant foredrag om "Kvinnenes rolle i innføringen av kristendommen i Norge." På kvinnedagen passet det med et blikk på kvinnenes rolle i denne viktige perioden.

Lappegard tok for seg de kjente milepelene i denne historien, men fokuserte spesielt på hvilken rolle de kvinnelige treller/fanger som kom fra Skottland/Irland hadde. Med bakgrunn fra klostre, som mange hadde, fikk de en viktig rolle i kulturkampen som pågikk i flere hundreår.

Etter gjennomgang av årsberetning, regnskap og budsjett, ble det avholdt valg. Svein Solheim ble gjenvalgt som leder, og som styremedlemmer ble Kjell Ottersen, Sigrun Eckhoff og Ragnhild Steig Svenningsen valgt. Varamedlemmer til styret er Svein Jørgensen, Paul Meier og Erik Moe Haugen. Barbro Zuckschwerdt er revisor, med Asle Oppen som vara.

Det er vedtektsfestet at årsmøtet i Venneforeningen velger tre medlemmer som representanter til Stiftelsen Ringerikes Museum, som er eierstiftelsen til prestegården og samlingene. Her ble Anne Sofie Hval, Inger Lyngstad og Svein Solheim gjenvalgt. Som varamedlemmer til disse ble Sverre Moe, Anne Nyquist og Svein Jørgensen valgt. Som ny valgkomite er Ragnvald Lien, Karsten Lien og Per Olerud valgt.

I pandemiperioden har det vært begrenset møteaktivitet i museets venneforening, men medlemmene har sammen med stiftelsen hatt en god aktivitet med noe dugnader og vi har fått finansiert betydelige bygningsmessige utbedringsarbeider på prestegårdens tak og skorsteiner. Det er også gjort mye i den gamle Munkestua, som har fått sikret bjelkelag og fundamentering. Det arbeides med planer om å få til utstillingslokale i denne bygningen.

Venneforeningen samarbeider godt med administrasjonen på museet, og vil delta i sesongåpningen som er planlagt til den såkalte Holedagen 12. juni. Dette blir første gang på noen år at dette arrangeres, og vi gleder oss til å se mange delta.

I tillegg kan vi nevne at venneforeningen planlegger en busstur til Valdres Folkemuseum på Fagernes den 9. juni i år. I tillegg til omvisning og orientering om museet, vil vi også få kontakt med museets aktive vennelag.

Er noen interessert i å delta på denne turen kan de henvende seg til Svein Jørgensen, tlf 41293304. Det er begrenset antall plasser.