Referat fra lokallagsmøtet 29. august 2019.

Leder Randi Myhre kunne ønske 40 deltakere velkommen til høstens første møte med en spesiell velkomst til kveldens foredragsholder, Axel Holt. Informasjon om styrets arbeid så langt: Aktivitetsplanen for 2. halvår, inklusive januarmøtet 2020, er fastsatt og kommer i høstutgaven av Innsyn. Tilstedeværende støttemedlemmer fikk utlevert vårt lags del av publikasjonen. Gavetilbudet om LeseTV til Ringerike bibliotek er trukket tilbake da lokallaget ikke kan godta bibliotekets betingelser for gaven. Det er 60 år siden de første beboerne flyttet inn på «Hønen gård arbeidssenter» av Østlandske Blindeforbund. Hovedfeiring 11. september, hvor Randi deltar. Åpen dag, lørdag 14. september. Hønefoss og omegn Blindesaksforening er under avvikling. Randi deltar på det ekstraordinære årsmøtet 18. september. Søknad om Bingotillatelse for 2 år er sendt inn. Til fylkeslagets medlemslotteri gis 5 gavekort hos Mester Grønn. Som styrets representanter på fylkeslagets Høstmøte 16. oktober deltar Randi og Arild. Forutsatt bra vær, drar formiddagstreffet 12. september til Kistefosmuséet. Egenandel for transport, inngangsbillett og enkel servering kr 100,-. 13 stk. ønsket å delta. Randi loddet stemningen for deltakelse på fylkeslagets foreslåtte sommertur med båt til Færøyene og Island 30. mai – 8. juni. 5–6 interesserte. Axel Holt med 40 års fartstid som lærer i Hole fikk så ordet og hadde valgt eventyrsamleren, forfatteren og naturforskeren Peter Christen Asbjørnsen som tema. Asbjørnsen ble født i Christiania i 1812. Faren var glassmester og ble aldri regnet med blant de kondisjonerte. Gutten gikk på Katedralskolen, men passet ikke inn i miljøet der blant rikmannssønner og overklasseelever og måtte slutte pga. fravær. Han begynte i stedet som elev ved prost Størens Artiumskurs på Norderhov prestegård. En lydhør forsamling fikk følge Holts spennende skildring av den 14-årige Peters strabasiøse og skumle ferd til fots fra Christiana forbi Bogstad til Øvre Lyse i Sørkedalen, hvor han skulle ta beinveien over Krogskogen til Stubdal i Åsa og videre til Norderhov Prestegård. På spørsmål om veien fikk han en svært mangelfull rettledning av en kone på Øvre Lyse, noe som gjorde at han kom på villstrå og tok feil av veien. På Peters kronglete ferd mot målet, flettet Holt bl.a.inn interessante opplysninger om datidens samfunnsforhold, Norges innbyggertall på 800 tusen, om Kjerraten i Åsa med tømmertransporten fra Steinsfjorden og opp åssiden til Damtjern og kullminebrenningen ved framstilling av jern ved Bærums Verk. Videre fikk vi opplysninger om finnenes bosetting i Nordmarka på 1600 tallet, hvordan de ved bråtebrenning dyrket rug og boplassenes plassering ved nordenden av et vann. Etter at han har gått feil, havner 14-åringen i stiløst terreng ned mot Storflåtan. Han tror det er bjørn når det braker i kvist, men kommer seg i sikkerhet hvor han ser et bål der noen tømmerhoggere har slått seg til for natten. Der får han mat og hvile og hører spent på karene som forteller historier. Opplevelsene på denne turen har Asbjørnsen selv beskrevet i fortellingen «En sommernatt på Krokskogen.» Asbjørnsen fikk ingen eksamen i Norderhov. Her traff han imidlertid Jørgen Moe. De to knyttet et livslangt vennskap, og ideen om å samle og utgi eventyr ble til. Asbjørnsens interesser og forfatterskap strakte seg over mange felt, naturvitenskap, skogbruk, landbruk og ernæring blant andre. Han gikk på skogskole i Tyskland og ble forstmann, ansatt av den norske stat. I 1864 utga han «Fornuftigt Madstel» under pseudonymet Clemens Bonifacius. Axel Holt avsluttet med å fortelle Asbjørnsen og Moes eventyr «Prinsessen som ingen kunne målbinde.» I tillegg til varm applaus fra forsamlingen, takket Randi for flott underholdning og overrakte ham en gave. Som et apropos til Holts informasjon om finneplasser, fortalte Arne om finneplassen ved Samsjøen i Ådal. Randi minnet om at Åsa tidligere ble kalt Finnefjerdingen. Etter en lang kaffepause med god bevertning og hyggelig prat, var det tid for utlodning og trekning av et hav av gevinster som fikk nye eiere. Randi takket for frammøtet, ønsket vel hjem og minnet om lokallagsmøte 26. september med besøk av Sverre Fuglerud fra Blindeforbundet.

Elsa Halden

Referent