Olav Bjotveit går hardt ut i Ringerikes Blad, og mener jeg har feilinformert om blant annet klimautslipp fra en Ringeriksbane og 4-felts E16 gjennom Hole. Jeg synes han tar hardt i.

Det er vanskelig å vite noe helt sikkert om framtida, men her foreligger det faktisk et klimabudsjett som Bane NOR og veivesenet la fram i februar 2018. Beregningene er gjort i et 60-årsperspektiv. De viser ikke uventet at biltrafikken vil gå opp, sjøl om veksten antas å bli mindre enn dersom det bare hadde blitt bygd motorvei. Noe annet enn vekst i biltrafikken ville da også være merkelig dersom det blir bygd en ny firefeltsvei.

Klimakonkurs

Transportetatene har beregna en liten netto nedgang i klimagassutslipp fra framtidig trafikk dersom banen og motorveien bygges. Største nedgangen forventes fra busstrafikken ved at buss og tog samordnes og at to prosent færre vil velge fly Bergen-Oslo.

Fellesprosjektet går likevel dundrende «klimakonkurs» da utslippene fra en bygging og drift vil være om lag 14–15 ganger høyere enn gevinsten ved omlegging fra buss og fly til tog.

Kjell Erik Onsrud

Leder av For Jernbane

Oslo

 

Nå har regjeringa en målsetting om å kutte utslipp i anlegg med 40 prosent. Likevel ville ikke det gitt noen netto klimagevinst her. Reisetida Hønefoss-Oslo S vil også bli over halv time i motsetning til det Bjotveit skriver, men om man strekker Oslo til Lysaker så kommer man nok under.

Jeg skjønner at det er store forventninger til Fellesprosjektet, men det blir en regning å betale på flere nivåer. Regjeringa har vel egentlig beregna at prisen er høyere enn gevinsten, siden netto samfunnsnytte er minus 14 milliarder.

Oppgradere E16

Klima er i fokus med skolestreiker. Nå har også mange bilister kommet på banen og sagt at nok er nok når det gjelder bompenger. Det vil ikke bli gratis for ringerikingene å kjøre på ny E18 og E16. Det er mye snakk om (klima) smarte løsninger.

Regjeringa sier også den vil legge større vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og at det finansielle handlingsrommet framover vil bli trangere.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være smartere å oppgradere E16 i hovedsak i eksisterende trase og bygge et fellesprosjekt med Gjøvikbanen via Nittedal og Jevnaker.