Da bør kommunen søke overgang til Akershus, som Inndelingsloven gir oss anledning til å gjøre.

Oppløses Viken er det et farvel til fornuften. Nå må vi konsentrere kreftene om å utvikle, ikke avvikle.

LES OGSÅ: Viken bør bestå – alternativet er ikke lenger bærekraftig | Terje Dahlen

Negative følger

Viken fylkeskommune har utredet konsekvensene av oppdeling. Gjennomlesing av de ca. 100 sidene viser klart negative følger for Buskerud:

«Buskerud får et negativt driftsresultat fra 2025. Dette innebærer at Buskerud ikke har midler til både å opprette nivået på sin andel av Viken fylkeskommunes driftsutgifter og samtidig finansiere sine planlagte investeringer fra og med 2025. Buskerud har et merforbruk (underskudd) årlig på 10-60 millioner kroner i perioden. (…..)

Dette innebærer at en eventuell ny Buskerud fylkeskommune må redusere sitt driftsutgiftsnivå med 290 millioner kroner. (…) Dette kommer i tillegg til behovet for økonomisk tilpasning med budsjettreduksjoner på inntil 60 millioner kroner.» (Sitat fra Vikens utredning).

Ikke oppmuntrende lesing

Akershus vil klare seg godt med et overskudd på 70-100 millioner kroner i hele perioden fram mot 2031.

Østfold får et underskudd på 50 millioner økende til 175 millioner kroner mot slutten av perioden.

Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Rapporten peker på at Viken har etablert en organisasjon med sterke og robuste fagmiljøer.

Medarbeiderundersøkelser viser motiverte ansatte som føler mestring og mening i jobben. En ny omstillingsprosess vil være arbeidskrevende og medføre høy belastning på den enkelte.

Det forventes økt behov for bemanning utover det nivået Viken har i dag.

IKT og digitalisering

Det vil ikke være mulig å etablere IKT-løsninger for tre nye fylkeskommuner, dersom løsningene skal være oppe å gå innen 1. januar 2024.

Les også

La følelsene ligge, og Viken bestå: – Sløsing med penger | Øyvind Lien

Løsningen kan være IKT-løsninger basert på det Viken har i dag. Det er det billigste alternativet og gir færrest negative konsekvenser.

Likevel innebærer det prosjekt- og etableringskostnader på 188 millioner i tillegg til årlige driftskostnader på omkring 30 millioner kroner for tre nye fylkeskommuner.

Samfunnsoppdraget

Fylkeskommunen har fire hovedroller: som tjenesteutøver, demokratisk arena, myndighetsutøver og samfunnsutvikler.

Hovedtyngden av tjenesteproduksjonen er på områdene samferdsel, tannhelse og videregående opplæring.

Les også

Finn fram Buskerud-skiltene | Håkon Lutdal

Deles Viken er det ventet at færre tilgjengelige ressurser får merkbare konsekvenser for tjenesteproduksjonen. I overgangsfasen vil det det være liten kapasitet til utviklingsarbeid. Faren for svekkede fagmiljøer og generelt tap av kompetanse vil kunne påvirke tjenesteproduksjonen negativt for nye fylkeskommuner.

Rapporten peker på at dette gjelder for fylkeskommunen både som myndighetsutøver og samfunnsutvikler.

Bærekraft

Viken fylkeskommunes mål er å oppnå bærekrafts-målene innen 2030. Vikens regionale planstrategi har et vedtatt mål om å redusere klimagassutslippene med minst 80 prosent innen 2030. Finansiering av tre nye fylker vil innebære en betydelig økonomisk kostnad for samfunnet.

En fylkesdeling vil ikke være bærekraftig bruk, verken av samfunnets økonomiske ressurser, eller menneskelige ressurser og kompetanse, heter det i rapporten som skal gi politikerne grunnlag til å fatte en beslutning om deling av Viken.

Ringerike Høyre mener på bakgrunn av dette at Viken fylkeskommune bør bestå, og at det blir resultatet når kommunestyret i Ringerike behandler saken 27. januar.

I motsatt fall bør Ringerike kommune søke seg til Akershus.