Jeg valgte først å tolke dette som et litt ironisk innspill med galgenhumor, men forstår nå at dette muligens var ment alvorlig.

Inntrykket forsterkes av at Ringerikes Blads redaktør samme dag følger opp med at «alt som kan bidra til en unngår konklusjonen skrinlegges må applauderes».

Hva er grunnlaget?

Kan ordfører eller redaktør fortelle hva som skal være det rettslige ansvarsgrunnlaget for et slikt søksmål?

Jeg vil anta at ansvarsgrunnlaget ikke er:

  • at kommunen aldri har tatt inn over seg den mulighet at Ringeriksbanen likevel ikke ble fullført
  • aldri har hatt en alternativ plan for investeringer, uten Ringeriksbanen
  • har trodd på oppblåste og urealistiske befolkningsprognoser som grunnlag for investeringene
  • aldri vurdert konsekvensene av at forutsetningene for det økonomiske grunnlaget for investeringene
  • kunne endres eller helt falle bort
  • ikke vurdert mulige konsekvenser for kommunes framtidige evne til å betjene en betydelig
  • gjeldsbyrde, som følge av overdimensjonerte investeringer og prosjekter
  • ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om hvordan statlige prosjekter planlegges, utvikles og budsjetteres
  • ikke lyttet til innspill og motargumenter fra betydelige deler av kommunens innbyggere og velgermasse
  • at kommunen legger ansvaret for egne kommunale beslutninger på statlige organer

Etter det opplyste skal det være investert ca. 3 milliarder kroner (!), ut fra forutsetningen om en snarlig fullføring av Ringeriksbanen og ny E16.

Den umiddelbare konsekvensen for kommunens innbyggere er nå en betydelig avgiftsøkning i form av vann- og avløpsgebyr, hhv. 26 prosent og 57 prosent.

Dramatisk situasjon

Det er all grunn til å tro at dette også etter hvert vil gjelde på andre områder, som nå må «kompensere» for kommunes dramatiske økonomisk situasjon.

Dette kommer i tillegg til det vi opplever i form av betydelig kostnadsøkninger mht. strøm, drivstoff og alminnelige levekostnader.

På dette grunnlag vurderes det altså nå ytterligere bruk av skattepenger på at kommunen skal gå til søksmål mot staten (i praksis mot egne statlige partifeller). Jeg ser at noe av ordførers begrunnelse for dette (søksmålet) er at «det kan skape oppmerksomhet rundt Ringeriksbanen».

Dette framstår, mildt sagt, som både naivt og uansvarlig.