Gjennom satsingen Jordløftet vil Viken fylkeskommune bidra til felles løft for jordhelse, klima og lønnsomhet.

Landbruket i Oslo og Viken har 20 prosent av landets dyrkede areal og 14 prosent av den produktive skogen. Det er stort arealpress i Viken, og matjorda vår er en knapp ressurs.

Landbruket står sentralt i FNs bærekraftsmål, som blant annet setter søkelys på at det må produseres mer mat, samtidig som man ivaretar miljøet. Landbruket er en del av løsningen på flere områder, og kan f.eks. bidra til renere vann og jord, økt karbonbinding, fornybar energiproduksjon, og viktige lokale arbeidsplasser.

God jordhelse gir gode avlinger og har også økt evne til å binde karbon og begrense avrenning av næringsstoffer. På denne måten bidrar god jordhelse til klima og miljø og bondens økonomi. Det er et stort potensial for karbonbinding, men fortsatt mange utfordringer som skal løses på veien mot oppbygging av jordlivet og optimal karbonbinding i landbruket.

Vi ønsker å styrke arbeidet med jordhelse og karbonbinding for et næringsretta og bærekraftig landbruk i Viken. Vi skal bidra til at ny kunnskap og praksis gir en mer lønnsom og bærekraftig landbruksnæring i vår region.

Med satsingen «JordLøftet – fra forskning til lønnsom praksis» legger vi til rette for samarbeidsprosjekter som fremmer utvikling innen jordhelse og karbonbinding.

Viken fylkeskommune vil være en støttespiller for alt det gode arbeidet innen jordhelse og karbonbinding som allerede pågår i Viken. Forskningsmiljøene, bønder og skogbrukere, landbruksrådgiver, naturbruksskolene og landbruksforvaltningen jobber alle for å finne de beste tiltakene som gir god jordhelse og binder karbon i jorda.

Tiltak for å møte klimaendringer og kravene om økt karbonbinding i jord og skog, krever et godt samarbeid mellom alle aktører. Derfor samler vi disse aktørene til en oppstartsamling 15. juni på Campus Ås på Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet.

Viken fylkeskommune ønsker å gå i front og sette et positivt jordløfts-avtrykk for å finne klimavennlige løsninger som sikrer grønn næringsutvikling. Vi har stor tro på at vi oppnår mer gjennom å samkjøre satsing og tiltak i Viken.