Vi venter med lengsel og smerte på det endelige vedtaket om utbyggingsavtale for Nye Veier, og deretter en trygg finansiering av Ringeriksbanen. Det handler om vår ungdoms framtid, intet mindre. Ringeriksregionen er ikke stort annerledes enn andre regioner. Vi ønsker tidsmessige kommunikasjoner. Det har vi ikke i dag. Etter Banevokternes syn blir da mange av innvendingene som noen har kommet med noe mindre betydningsfulle. Aller viktigst er banen for kommende generasjoner.

Det grønne (spor)skiftet

De fleste kjenner den lange historien bak Ringeriksbanen. Den skal gjøre togreisen fra Oslo til Bergen mer enn en time kortere, og distriktet vårt skal nå også knyttes nærmere til vårt felles bo- og arbeidsmarked rundt Oslo. I dagens samfunn, der det såkalte grønne skiftet er et mye brukt stikkord, betyr det at banen vil kunne «stjele» kunder fra flyselskapene. Det gjelder ikke minst de som virkelig prioriterer det å «tenke grønt».

Husk også at mange unge som bor i Oslo faktisk ikke har bil. De kan nok fort tenke seg å skifte «spor».

Behovet for bedre vei

Alle ser også behovet for bedre vei Oslo - Hønefoss. Tusener av biler snirkler seg fredag kveld over Sollihøgda, ned mot Sundvollen, over Steinsletta og inn mot Hønefoss, før det løsner litt videre opp riksvei 7 og E16 mot Valdres. Søndag er det tilsvarende tilbake til Oslo.

De fleste forstår hva det legger igjen av tonn med svevestøv og forurensning i distriktet vårt, i tillegg til den mer banale irritasjonen over at det ikke er mulig å komme fram litt raskere i 2022.

Den nye veien og banen vil gå delvis under bakken gjennom Hole. Det er av betydning for denne forurensningen, og vi forutsetter at planene om kulverter gjennomføres.

Nylig kom nyheten om kraftig økning i bomavgiftene for el-biler i Oslo, det er nok ikke siste gang vi får slike bom-nyheter. Det er i seg selv et godt argument for å ta tog til og fra «byen».

Arbeid og næringsliv

Det foreligger store og spennende planer for etableringer i tilknytning til Treklyngen på Follum. Det er snakk om å investere så mye som halvparten av det som er planlagt investert i havvind i Nordsjøen.

Hva betyr bedre kommunikasjoner for slike planer? Bedre veier og jernbane er ikke kun for den vanlige mann og kvinne. Næringslivet lokalt er helt klare på at vei og bane må komme raskest mulig, dersom man skal lykkes i å utvikle et næringsliv som er konkurransedyktig.

LO lokalt støtter dette fullt ut. Det gjelder hundrevis av arbeidsplasser.

Tall viser at gjennomsnittsinntekten for en innbygger i Ringerike ligger 40000 kroner under hva som er tilfelle i sammenlignbare kommuner. Hvorfor? En av årsakene er dårlige kommunikasjoner. Med ny bane og vei på plass utjevnes en del av de forskjellene, som altså rammer både næringslivet og de som jobber der.

Nylig leste vi også om de storstilte planene på Helgelandsmoen. Her er det mulig å tenke seg arbeidskraft fra Oslo-området, men er det mulig uten en «køfri vei» og en attraktiv jernbane?

Ta ungdommen tilbake...

For ungdommen er kommunikasjoner viktigere enn noe annet. Tall viser at i skoleklasser som har gått ut av videregående skoler i Hønefoss er opptil 90 prosent «ute av distriktet» 10 år etter at de gikk ut av skolen. Det er tall som burde få mange til å tenke seg om. Hvorfor vil de ikke bo på Ringerike? De fleste vet nok svaret. Med mer nærhet til Oslo-regionen, i form av raskere tog og bedre vei, så vil flere kunne bo her og jobbe «innafor», og det blir også mulig å tenke motsatt vei, at Oslo-beboere kan jobbe i vårt distrikt, slik tilfellet er eksempelvis på Kartverket. Så kan vi også friste dem med flytting hit.

Kommunene planlegger for dette og legger ned store summer i grunnlagsinvesteringer.

Les også

Hvor lenge er en idé god? | Rolf Novsett

Mangler stemmer på «tinget»

Regionen vår har få sterke stemmer på Stortinget, derfor er regionen avhengig av å nærmest stå på knærne og tigge om støtte. Hadde vi hatt flere stemmer der, ja så hadde kanskje situasjonen vært annerledes. Dette kan bli avgjørende nå i siste fase.

Det sier også noe om hva som er oppgaven neste gang det er Stortingsvalg. Det er å støtte lokale kandidater, ingen andre. Vi må slutte å tro at Drammens-kandidater kjemper så hardt for våre saker.

Les også

Hva er Nye Veiers mandat? | Bjørn Leifsen

Banens fordeler kontra miljø

Hva så med skadene som ny bane og vei påfører naturen i vårt flotte område? Det debatteres ofte. Ingen liker dette, ikke vi banevoktere heller, men noen ganger er det nødvendig å ofre noe for å få til noe viktig for samfunnet.

Vi bruker SV-politiker Arne Nævra som eksempel. Han var på møte i Hønefoss og vred seg i stolen da dette spørsmålet ble stilt til han som er en kjent naturvern-forkjemper.

– Vi har tvilt oss fram til at fordelene ved å få denne banen er større, derfor aksepterer vi at banen tar disse arealene, sa han, og la til at alle avbøtende tiltak selvsagt må settes inn.

I planene for ny vei og bane ligger det inne å erstatte tapt matjord med et større areal ny matjord. Det ligger også inne å erstatte fredede våtmarker med et større areal nye, fredede områder. Dette er ikke helt enkelt, for matjord må eksempelvis opparbeides og brukes en stund før den blir like god. Her er det en jobb gjøre, helt opplagt. Distriktet må ofre mye for fellesskapet ved dette prosjektet, da er det en selvfølge at alle avbøtende tiltak blir gjort.

Les også

Dropp Ringeriksbanen! | Helge Torbjørn Johnsrud

Tid for handling

Det er nå betimelig å minne partiene om hva de lovte før stortingsvalget i fjor. Både i artikler og innlegg i lokalavisa, og i Banevokternes spørreundersøkelse, satt løftene løst. Alle toneangivende partier lovte rask byggestart. Nå er det tid for handling. Nye Veier er klare til å gå i gang. De har sågar klart å finne akseptable innsparinger som virkelig monner. Da holder det rett og slett ikke at samferdselsministeren gir ulne svar til ordførerne i regionen!

I Ringblad nå nylig gjentok Masud Gharahkhani at Ap jobber alt de kan for å få så rask oppstart som mulig. De største byggearbeidene kan starte i 2024, mens forberedende arbeider og grunnerverv kan gjøres nå. Prosjektet er gryteklart. «Folk i Ringerike skal være helt trygge på at det nå blir endelig utbygging av Ringeriksbanen».

Per Olaf Lundteigen bekrefter at også hans parti ønsker at byggingen skal skje så raskt som mulig. «Det er Senterpartiets politikk at Fellesprosjektet skal gjennomføres».

Revidert nasjonalbudsjett

Vi ser med forventning fram til 12. mai. Da legger Ap/Sp-regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi regner med at både Gharakhani, Lundteigen og alle andre forkjempere for Ringeriksbanen sørger for framdrift.

Er SV nøkkelen?

SV er i en nøkkelposisjon nå. Regjeringspartiene må forhandle fram en budsjettenighet med dem. Da er det godt å vite at både partileder Audun Lysbakken og tidligere stortingsrepresentant Arne Nævra ved flere anledninger har vært helt tydelige på at de vil prioritere rask byggestart. Ved stortingsbehandlingen av Nasjonal Transportplan for mindre enn ett år siden var SV med på en flertallsmerknad sammen med Frp og Ap hvor de var veldig tydelige på at prosjektet ikke skulle forsinkes, at den vedtatte statlige planen skulle ligge fast og at prosjektet skulle sikres egen finansiering.

SV’s nåværende stortingsrepresentant fra Buskerud Kathy Lie var også veldig klar rett før valget. Partiet aksepterer fellesprosjektet med både vei og bane fordi banen er så viktig. «Banen må bygges nå uten flere forsinkelser».

Våre krav til budsjettet

Ringeriksregionens krav til budsjettforhandlingene er derfor helt klare:

· Nå må videre framdrift sikres.

· Reguleringsplanen gjennomføres i hovedsak som vedtatt, med kulvertene i Hole.

· Utbyggingsavtalen må ferdigstilles i 2022 og godkjennes av Stortinget i 2023.

· Forberedende arbeider og grunnerverv intensiveres fra nå.

· De store anleggsarbeidene (jernbanetunnelen) startes tidligst mulig i 2024.

Vanskeligere er det faktisk ikke.