I 2006 ble Arbeidsformidling, Trygdekontoret (begge statlige) og sosialkontoret (som er kommunalt) slått sammen til å hete NAV.

De sosiale tjenestene i NAV skal være samfunnets og velferdsstatens siste sikkerhetsnett! Sosialt arbeid skal implementeres og utføres i NAV. Når man ikke får hjelp andre steder skal NAV være der, det er slik lovverket er bygd opp.

Sosialtjenesteloven

Går vi til formålsparagrafen i sosialtjenesteloven står det:

«§ 1. Lovens formål
Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.»
I §4 står det at tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.


Er det da forsvarlig å stenge NAV kontorene helt, eller delvis, slik situasjonen er nå?

Kan man tenke at det er «brukere» som har behov for å møte opp på kontoret for å få nødvendig bistand og hjelp?

  • Kan det tenkes at det er «brukere» som ikke er digitale i dag?
  • Kan man tenke at det er «brukere» som har manglende språkforståelse?
  • Kan man tenke at det er brukere som har utfordringer med å snakke i telefon?

Vi tror svaret på alle disse spørsmålene er ja. Da blir spørsmålet om det er forsvarlig å stenge NAV kontoret fysisk, helt eller delvis, for dem som har behov for disse tjenestene?

Store forskjeller

Etter en gjennomgang av hele storfylket Viken, finner FO store forskjeller på hvordan de ulike NAV kontorene er tilgjengelig for brukerne i forbindelse med den pågående pandemien.

LES OGSÅ: Den høye arbeidsledigheten biter seg fast

Her er noen konkrete eksempler på dagens praksis:

  • Lier, Drammen, Ringerike er stengt.
  • Halden Aremark: Stengt, åpent for timeavtaler
  • Asker, Fredrikstad, Indre Østfold har åpent fra kl. 12- 14, samt åpning for time avtaler.
  • Bærum: Åpent for time avtale mellom kl. 10–13.
  • Ullensaker åpent tre dager i uka fra kl. 10–14.
  • Kongsberg åpent to dager fra kl. 12 -14.

Ingen NAV kontor har fysisk åpent hele dagen, uken igjennom.

Profesjonsutvalgene i Fellesorganisasjonen (FO) Viken er bekymret for at stengte NAV-kontor hindrer brukerne å nå fram og få den hjelpen de trenger.

NAV skal også veilede

NAVs oppgave er ikke bare å behandle søknader. NAV skal også veilede, NAV skal møte, oppdage og forebygge. Hvordan er det mulig med avgrensede åpningstider og utstrakt bruk av digitale løsninger?

Tilgjengeligheten til sosialtjenestene er viktig nettopp for å kunne oppnå formålet med loven og kunne møte brukerne som trenger det, på en god måte slik at de opplever å få hjelp.

Fylkesmannen skal i 2020 føre tilsyn med nettopp tilgjengeligheten til sosialtjenestene i Nav. Tilsynet er blitt prioritert fordi Statens helsetilsyn, over tid, har mottatt bekymring fra ulike aktører.

«Formålet med undersøkelsen er å gi en situasjonsbeskrivelse av tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i kommuner hvor fylkesmannen har vurdert at det er fare for svikt. Det skal undersøkes hvordan kommunen ivaretar tilgjengeligheten ved personlig oppmøte, per telefon og i de digitale løsningene.»

Dette sier oss noe om at det ikke bare er FO som er bekymret for denne utviklingen, generelt og i disse koronatider spesielt.

FO mener at NAV må sikre forsvarlig tilgjengelighet av tjenestene. Bruker må gis mulighet for både ad-hoc samtaler og planlagte samtaler når det er nødvendig. Digitale løsninger og kommunikasjon er bra, men ikke for alle og alt.

Hør om lokale virkninger av korona-pandemien i en podkast fra Ringerikes Blad: