Om ikke lenge går vi inn i et nytt år. Mange har gjort det til en tradisjon å se videoen «Grevinnen og hovmestren» som en avslutning på det gamle året.

Når vi hører James`s avsluttende spørsmål til miss Sophie – “Same procedure as last year, miss Sophie?” kommer det unisont fra oss som ser på «Same procedure as every year, James!»

Les dette som en påminnelse om behovet for en endring i vår tankeverden.

Levekår og fornying

Endre på forholdet mellom demokrati og kapitalisme. Der demokratiet flyttes to skritt fram, mens kapitalismen flyttes ett skritt tilbake. Dette for å unngå at kapitalismen kan spenne bein på demokratiet. Et strategisk trekk for å framheve og beskytte demokratiet/fellesskapet.

Det handler om å ha to tanker i hodet når partiene skal meisle ut sitt politiske idegrunnlag for veien videre i utviklingen av samfunnet.

Den sterkeste driveren i dagens samfunnsutvikling er troen på framskritt basert på frie markeder. Systemer for vekst står i fokus. Menneskets livsbetingelser og tap av natur er kommet i skyggen.

Levekår og evne til fornying bør imidlertid være det sentrale temaområdet for alle partier i tiden som kommer. Her er det snakk om individuell og kollektiv bevisstgjøring av en levemåte som ivaretar klima, natur og menneskeheten.

Mennesker + systemer = samfunn

Pandemi, miljøkatastrofer, tap av natur, krig og tap av menneskeliv, sanksjoner og konsentrasjon av privat eierskap - begreper som gir uttrykk for et destabilisert samfunn.

Systemene er ute av kontroll. De motarbeider vårt behov for forutsigbarhet og trygghet. Situasjonen bør framskynde endringer i vår tankeverden. Et skifte der vi styrker det sosial demokratiske styringssystemet og demper det liberale markedsorienterte systemet.

Fornying av demokrati er avhengig av opplyste innbyggere. Innbyggere som er bevisste på hva som gjør livet verd å leve og har forståelsen for behovet et grønt skifte. En unison framtidsrettet kulturforståelse som fundament for fornying av demokratiet nedenfra og opp.

– Kan ikke hoppe bukk over styring

Vi kan snakke om ideelle markeder, ufullstendige markeder og markeder som framstår som monopoler. I markedene er vi overlatt til oss selv i konkurranse med hverandre. Her finnes ikke noe markedsdemokrati.

Kapitalistene omdanner økonomisk makt til politisk innflytelse. Politikernes ansvar er å omdanne demokratisk makt til regulering og styring markeder. Markeder er avhengig av klare rammebetingelser hvis de skal fungere til fordel for både kapitalister og forbrukere.

Politikerne kan derfor ikke hoppe bukk over regulering og styring. Deres oppgave er å la de sosiale demokratiske verdiene bli førende og dempe de liberale markedsorienterte vekstmotivene. Framheve et levesett der fornybare ressurser, gjenbruk og sirkulær økonomi er utfordringer for oss alle.

Merverdi

Tankekulturen vår er en fornybar ressurs. Vi bør starte med oss selv. Ved å snu på verdiene i vår tankeverden kan vi møte de utfordringene vi står overfor på en framtidsrettet måte.

I et kapitalistisk samfunn er vi både arbeidskraft og forbrukere. I arbeidslivet bidrar vi til økonomisk merverdi. I markedet har vi kjøpekraft og skaper grunnlag for økonomisk vekst.

I et kapitalistisk samfunn er penger et byttemiddel vi alle har behov for. Arbeid til alle som kan jobbe er avgjørende. Men arbeid og arbeidslivet er både en virksomhet og en tilværelse der vi også skaper merverdi for oss selv.

Kompetanseutvikling og sosiale verdier knyttet til arbeidslivet bør framheves. Videre må fordeling av de økonomiske merverdiene som skapes skje på en rettferdig måte. Det er vel så viktig å styrke kjøpekraften til de ansatte som å øke utbytte til eierne.

– En tankevekker

Samfunnet kan deles inn i en sivil, privat og offentlig del. Vi lever i en rettsstat med rettigheter og plikter. Men i dagens situasjon er både den private og offentlige delen av samfunnet opptatt av å «livnære» seg på den sivile delen.

I det offentlige er pliktene mer framtredende enn rettighetene og i det private er utbyttet mer framtredende enn samfunnsansvaret. Samtidig er pressen mer opptatt av politisk- og markedsmessig innflytelse. Formidling av faktabasert opplysning og journalistikkens maktregulerende funksjon i samfunnet er kommet i bakgrunnen.

Endringer i vår tankeverden er basen for fornying av vårt eget lokaldemokrati. Det innebærer at hvis vi vil skape grunnlag for endringer så må vi gi uttrykk for det vi mener. Engasjerer oss i debatter. Inngå dialog med representanter fra de lokale partiene, næringslivet og de frivillige organisasjonene.

La dette være en tankevekker til oss alle.