Ringerikes Blads artikkel om byplanen, aktualiserte dette leserinnlegget som jeg har tenkt på en god stund.

Det har vært mye engasjement og stor optimisme knyttet til forventninger om stor befolkningsøkning på grunn av bane og vei. Det «rigges» for framtiden med store byplanprosjekter. Nå trenger vi å roe ned og realisere nåværende trafikkutfordringer.

LES OGSÅ: Behov for avlastningsvei mellom Hønefoss og Haugsbygd | Geir Aspheim

Alle er nok enige om at mesteparten av biltrafikken i Hønefoss vil fortsatt være langs eksisterende gjennomfartsåre Kongens gate – Hønengata. Denne strekningen er dimensjonert for riksveitrafikk, og det skal for de aller fleste lønne seg å kjøre der.

Trenger nye alternativ

Men vi trenger noen nye alternative veier i byen som kan være snarveier for lokalbefolkningen, både for gående, syklister og bilister. Det vil avlaste en del trafikk som i dag må gå i Kongens gate og over Hønefoss bru.

Les også

Hva er det egentlige problemet i Hønefoss-trafikken?

Dagens omkjøringsvei E16 oppleves som en omvei som er belastet med stor «rikstrafikk» og som mange da kvier seg for å benytte. Folk flest som beveger seg rundt i byen har ikke noen grunn til å kjøre ut på E16.

Byplanens løsning for Hønefoss-trafikken er å dreie mer over til økt bruk av kollektivtransport og sykling.

Ja, når det passer, er det fint å både sykle og gå for små ærend, men upraktisk ellers.

Nå er det på tide å ta innover seg at Hønefoss er regionhovedstaden som er viktig for jobbpendlere, skole/barnehage-pendlere, utenbysfolk som handler, og ikke minst, alle byens beboere som også skal pendle, handle og bevege seg rundt i byen.

Best i morgentimene

I morgentimene flyter trafikken bedre enn om ettermiddagen. På morgenen er det kun jobb- og skole/barnehage-trafikk. På ettermiddagen er det, i tillegg, de som skal handle som bidrar til stillestående køer.

Hønefoss er en langstrakt by med fem handelsområder som folk ønsker jevnlig å besøke: Hov, Hønengata, sentrum, Eikli og Hvervenmoen. Jeg mener at det er denne komplekse trafikken som er årsaken til mye kø.

Det er helt urealistisk å tro at denne trafikken hovedsakelig skal foregå til fots, sykkel eller med buss.

LES OGSÅ: Ikke steng bybrua

Veikartet over Hønefoss viser logikken med at det er trafikken mellom Hønefoss sør og Hønefoss nord/øst som er årsaken til stillestående køer i Kongens gate og på Hønefoss bru. Det finnes ingen alternative veier. Alle må kjøre via Hønefoss bru.

Det er aldri kø vestover fra kulturhuset opp Arnemannsveien, verken morgen eller ettermiddag. Kartet viser at det er alternativer for Hønefoss vest, så da slipper folk å måtte kjøre Kongens gate.

Byplanen fokuserer mest på trafikkavviklingen mot stasjonen, men jeg mener at det er unødvendig. Det er god nok kapasitet den veien i overskuelig framtid.

Byplanen nevner en ny vei/tunnel fra Hønengata – under St. Hanshaugen – videre å benytte friområdet Hengslejordet og bru over til stasjonsområdet.

Byplanen nevner også en utretting av veien mellom kulturhuset og Hønefoss bru. Det vil ikke minske trafikken, men vil kun være et kosmetisk tiltak. Det er antydet at disse tiltakene bidrar sterkt til en pris på trafikkpakken på over en milliard kroner.

LES OGSÅ: Slik er Tronruds veiløsning

Disse tiltakene tilfredsstiller ikke folks behov i dag for å forflytte seg i Hønefoss by.

Forslag til tiltak

Bygg rundkjøringer i lyskrysset ved Eikli skole, Stangs gate (RV35), ved Tippen og i lyskrysset på Nordsida, tilsvarende det som er bygget ved Sverre Haugli Bilforretning. Lysregulering skaper mye dødtid. Både gående, syklister og bilister er lei av å vente på grønt lys.

Det ser ut til at det går greit for fotgjengere å krysse gatene ved rundkjøringen ved Sverre Haugli Bilforretning. Kanskje er alle trafikanter mer påpasselige ved rundkjøringer enn ved lysregulerte kryss?

Bygg bru for både biler og gående fra Eikli skole over til Ringeriksgata, videre bru over til Støalandet. Oppgrader veien på Støalandet med asfalt og fortau. Hele strekningen kan ha 30-sone og forbud for tungtransport.
Hønefoss videregående skole benytter Hønefoss Arena til daglig og brua vil bli en snarvei i skolehverdagen.

Bygg undergang direkte fra Hønefoss videregående skoles parkeringsplass under ny rundkjøring i Osloveien. Da vil alle som skal gå til stadion gå uforstyrret av biltrafikken. Kanskje kan fylket bidra med finansieringen da skolen vil få mye bedre adkomst mot stadion.

Miljøgate

Ringeriksgata har en bredde som gir plass til å etablere miljøgate tilrettelagt for både biler og myke trafikanter, og videre med parkeringsplasser langs gata for dem som ønsker å gå inn mot Storgata og sentrum. Det bør fortsatt være mulig å parkere på dagens sentrumsnære parkeringsplasser som nås fra Kongens gate.

Østtangenten vil gi en ny alternativ adkomst til stadion, sentrum og Eikli for dem som kommer fra Åsbygda, Haug og Hønefoss nord/øst. Mange vil nok fortsatt velge Hønefoss bru, da det vil være den raskeste veien med 40 km fartsgrense, men nå vil man få et reelt valg.

Det er klart at noen eiendommer på Støalandet vil bli berørt, men det må veies opp mot vinnsituasjonen for Hønefossamfunnet. Beboere på Støalandet og oppover mot Krakstad vil få en mye bedre adkomst til sentrum.

Vil avlaste

Tiltak utenfor sentrum som vil avlaste sentrumstrafikk: Bygg bru over Begna mellom Hovsmarkaveien og Hofsfossveien ved Begnamoen.

Det gir grei adkomst til/fra jernbanestasjonen og E16 for mange fra Hønefoss nord. Folk fra Follumbyen, Begnamoen, Heradsbygda m.m. får fin ny adkomst til Hønefoss nordøst.

Oppgrader Tandbergmoveien med asfalt videre fra Tandberglia fram til Lisletta og åpne veien for gjennomkjøring. Det er allerede mange som benytter denne ulovlige gjennomkjøringen i dag.

Miljøgevinst

Disse tiltakene vil bidra til betydelig mindre tidsødslende køkjøring, mindre tomgangskjøring, kortere kjøretid, kortere kjøreavstander, og vil da bidra til mer miljøvennlig trafikkavvikling.

Dette bidrar til store samfunnsøkonomiske besparelser.
Forhåpentligvis vil dette oppleves som snarveier i motsetning til omveier og bidra til at folk kommer til Hønefoss for å handle eller kose seg på kafeer med mer, og ikke som i dag, at køproblemene får folk til å handle andre steder.

Mener du noe om Hønefoss-trafikken? Si det her!

LES OGSÅ: Endelig en gladnyhet til pendlerne: Nå åpner tunnelen etter 14 måneders stenging